Ąķąėčē - Įžäęåņčšīāąķčå ķą ļšīģūųėåķķīģ ļšåäļšč’ņčč (÷ąńņü 3)

 

 
ńģ. Ķą÷ąėī
 
        ĮŽÄĘÅŅČŠĪĀĄĶČÅ ĶĄ ĻŠĪĢŪŲĖÅĶĶĪĢ ĻŠÅÄĻŠČßŅČČ
 
            4. Ōčķąķńīāūé įžäęåņ
 
      4.1. Ļšīćķīē īņ÷åņą ī äāčęåķčč äåķåęķūõ ńšåäńņā
 
   Ńīńņąāėåķčå įžäęåņą äåķåęķūõ ńšåäńņā - īäčķ čē ńąģūõ āąęķūõ č
ńėīęķūõ ųąćīā ā įžäęåņčšīāąķčč; īńķīāīé äė’ åćī ńīńņąāėåķč’ ńėóęčņ
ļšīćķīē īįśåģą ļšīäąę.
   Ļīńņóļėåķč’ īņ īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč šąńń÷čņūāąžņń’ ń ó÷åņīģ
čēģåķåķčé ā äåįčņīšńźīé ēąäīėęåķķīńņč, šąńõīäū - ń ó÷åņīģ čēģåķåķčé
ā  źšåäčņīšńźīé ēąäīėęåķķīńņč. Īņäåėüķī šąńń÷čņūāąžņń’ äīõīäū č
šąńõīäū īņ ōčķąķńīāīé č čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč. Ļšč ļšīćķīēå
äāčęåķč’ äåķåęķūõ ńšåäńņā ļš’ģūģ ģåņīäīģ čē ńóģģū āńåõ ēąņšąņ
čńźėž÷ąåņń’ ąģīšņčēąöč’.
 
                             Ņąįėčöą 10ą
 
  Ļšīćķīē īņ÷åņą ī äāčęåķčč äåķåęķūõ ńšåäńņā ķą 2004 ć.
        (ļī īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč)
 
                           (ģėķ.šóį.)
|——————————————————————————————–———————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–—————–———————¬
|     Ķąčģåķīāąķčå     |2003 ć.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |2004 ć.|
|               |(ōąźņ.)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Īńņąņīź äåķåęķūõ ńšåäńņā   |   3|  3|  16|  16|  22|  9|  32|  91|  95| 159| 405| 375| 352|  311|
|ķą ķą÷ąėī ļåščīäą       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ļīńņóļėåķčå äåķåęķūõ ńšåäńņā |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|īņ īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Āūšó÷źą īņ šåąėčēąöčč ņīāąšīā,|    | 3118| 2943| 2790| 3342| 3564| 3680| 3900| 4291| 4633| 4784| 4878| 4972| 46 895|
|šąįīņ č óńėóć,        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|ā ņīģ ÷čńėå:         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|īņ šåąėčēąöčč ņåźółåćī    |    | 818| 880| 914| 1088| 1167| 1191| 1331| 1476| 1506| 1536| 1565| 1595| 15 067|
|ļåščīäą            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|īņ šåąėčēąöčč ļšåäūäółčõ   |    | 2300| 2063| 1876| 2254| 2397| 2489| 2569| 2815| 3127| 3248| 3313| 3377| 31 828|
|ļåščīäīā           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ąāąķńū, ļīėó÷åķķūå īņ     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|ļīźóļąņåėåé č ēąźąē÷čźīā   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Čņīćī ļīńņóļčėī äåķåęķūõ   |    | 3118| 2943| 2790| 3342| 3564| 3680| 3900| 4291| 4633| 4784| 4878| 4972| 46 895|
|ńšåäńņā            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Čņīćī ā ķąėč÷čč äåķåęķūõ   |    | 3121| 2959| 2806| 3364| 3573| 3712| 3991| 4386| 4792| 5189| 5253| 5324| 48 470|
|ńšåäńņā            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Āūļėąņū äåķåęķūõ ńšåäńņā   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|ļī īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ļš’ģūå ģąņåščąėū       |    | 1330| 1282| 1377| 1532| 1660| 1767| 1933| 2110| 2208| 2259| 2310| 2352| 22 120|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ļš’ģīé ņšóä          |    | 316| 241| 273| 333| 384| 406| 441| 494| 525| 536| 548| 559|  5056|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Īįłåļšīčēāīäńņāåķķūå     |    | 755| 721| 741| 638| 642| 651| 673| 693| 712| 861| 870| 930|  8887|
|ķąźėąäķūå šąńõīäū       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Źīģģåš÷åńźčå šąńõīäū     |    |  69|  73|  75|  85|  89|  92| 100| 108| 110| 112| 114| 117|  1144|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Óļšąāėåķ÷åńźčå šąńõīäū    |    | 285| 291| 298| 313| 313| 315| 321| 327| 333| 340| 347| 354|  3837|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ķąėīć ķą ļščįūėü       |    |   |  25|   | 134| 173| 170| 228| 295| 299| 256| 262| 251|  2093|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Ļšī÷čå āūļėąņū        |    | 350| 350| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 450| 450| 450|  3450|
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Čņīćī āūļėąņū äåķåęķūõ    |    | 3105| 2983| 2964| 3235| 3461| 3601| 3896| 4227| 4387| 4814| 4901| 5013| 46 587|
|ńšåäńņā            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
|Čēėčųåź (äåōčöčņ) äåķåęķūõ  |    |  16| (24)|(158)| 129| 112| 111|  95| 159| 405| 375| 352| 311|  1883|
|ńšåäńņā ļī īńķīāķīé      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|äå’ņåėüķīńņč         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|——————————————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+———————|
 
   Äåōčöčņ äåķåęķūõ ńšåäńņā āūšąęąåņ ļīņšåįķīńņü ā źšąņźīńšī÷ķīģ
ōčķąķńčšīāąķčč īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč, źīņīšą’ ģīęåņ įūņü ļīźšūņą ēą
ń÷åņ  ōčķąķńīāīé (ļīėó÷åķčå źšåäčņą č äš.) čėč čķāåńņčöčīķķīé
(šåąėčēąöč’  čģółåńņāą  č  äš.)  äå’ņåėüķīńņč.  Ķåāīēģīęķīńņü
źšąņźīńšī÷ķīćī  ōčķąķńčšīāąķč’  īńķīāķīé  äå’ņåėüķīńņč ļīņšåįóåņ
ļåšåńģīņšą ļšīčēāīäńņāåķķūõ ļīźąēąņåėåé.
 
                          Ņąįėčöą 10į
 
  Ļšīćķīē īņ÷åņą ī äāčęåķčč äåķåęķūõ ńšåäńņā ķą 2004 ć.
      (ļī čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč)
 
                           (ģėķ.šóį.)
|——————————————————————————————–———————–————–——————–—————–—————–—————–—————–—————–——————–—————–————–—————–————–————————¬
|    Ķąčģåķīāąķčå     |2003 ć.| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 |2004 ć. |
|               |(ōąźņ.)|  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Čēėčųåź (äåōčöčņ) äåķåęķūõ  |    | 16| (24)|(158)| 129| 112| 111|  95|  159| 405| 375| 352| 311|  1883|
|ńšåäńņā ļī īńķīāķīé      |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|äå’ņåėüķīńņč         |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Ļīńņóļėåķčå äåķåęķūõ ńšåäńņā |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|īņ čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Šåąėčēąöč’ īńķīāķūõ ńšåäńņā  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Šåąėčēąöč’ ļšī÷čõ äīėćīńšī÷ķūõ|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|ąźņčāīā            |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Ļšī÷čå äīõīäū īņ čķāåńņčöčé  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Čņīćī ļīńņóļčėī äåķåęķūõ   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|ńšåäńņā            |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Āūļėąņū äåķåęķūõ ńšåäńņā ļī  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Ļščīįšåņåķčå īńķīāķūõ ńšåäńņā |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|č ķåģąņåščąėüķūõ ąźņčāīā   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Āėīęåķč’ ā źąļčņąėüķīå    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|ńņšīčņåėüńņāī         |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Ļščīįšåņåķčå öåķķūõ įóģąć   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|äšóćčõ ļšåäļšč’ņčé      |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Ļšī÷čå čķāåńņčöčč       |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Čņīćī āūļėąņū äåķåęķūõ ńšåäńņā|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
|Óāåėč÷åķčå (óģåķüųåķčå)    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|äåķåęķūõ ńšåäńņā īņ      |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč  |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |    |
|——————————————————————————————+———————+————+——————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+————+—————+————+————————|
 
   Óģåķüųåķčå  äåķåęķūõ  ńšåäńņā  āūšąęąåņ  ļīņšåįķīńņü  ā
ōčķąķńčšīāąķčč  čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč, źīņīšą’ ģīęåņ įūņü
ļīźšūņą ēą ń÷åņ īńķīāķīé (čķāåńņčšīāąķčå ļščįūėč) čėč ōčķąķńīāīé
(ļīėó÷åķčå źšåäčņą č äš.) äå’ņåėüķīńņč. Ķåāīēģīęķīńņü ōčķąķńčšīāąķč’
čķāåńņčöčīķķīé  äå’ņåėüķīńņč ļīņšåįóåņ ļåšåńģīņšą čķāåńņčöčīķķūõ
ļšīåźņīā č ļėąķīā ļī šåźīķńņšóźöčč īńķīāķūõ ōīķäīā.
 
                             Ņąįėčöą 10ā
 
    Ļšīćķīē īņ÷åņą ī äāčęåķčč äåķåęķūõ ńšåäńņā ķą 2004 ć.
         (ļī ōčķąķńīāīé äå’ņåėüķīńņč)
 
                           (ģėķ.šóį.)
|———————————————————————————————–————————–—————–—————–—————–—————–—————–————–————–—————–————–—————–—————–—————–————————¬
|     Ķąčģåķīāąķčå     |2003 ć. | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |2004 ć. |
|                |(ōąźņ.) |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Čēėčųåź (äåōčöčņ) äåķåęķūõ   |    |  16| (24)|(158)| 129| 112| 111| 95| 159| 405| 375| 352| 311|  1883|
|ńšåäńņā ļī īńķīāķīé      |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|äå’ņåėüķīńņč          |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Óāåėč÷åķčå (óģåķüųåķčå)    |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|äåķåęķūõ ńšåäńņā īņ      |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč  |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļīńņóļėåķčå äåķåęķūõ ńšåäńņā  |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|īņ ōčķąķńīāīé äå’ņåėüķīńņč   |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļīėó÷åķčå źšąņźīńšī÷ķūõ    |    |   |  40| 220| 100|  20|  |  |   |  |   |   |   |   380|
|źšåäčņīā č ēąéģīā       |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļīėó÷åķčå äīėćīńšī÷ķūõ źšåäčņīā|    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|č ēąéģīā            |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Šąēģåłåķčå äīļīėķčņåėüķūõ ąźöčé|    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļšī÷čå ļīńņóļėåķč’       |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Čņīćī ļīńņóļčėī äåķåęķūõ    |    |   |  40| 220| 100|  20|  |  |   |  |   |   |   |   380|
|ńšåäńņā            |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Āūļėąņū äåķåęķūõ ńšåäńņā    |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|īņ ōčķąķńīāīé äå’ņåėüķīńņč   |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļīćąųåķčå źšåäčņīā č ēąéģīā  |    |   |   |  40| 220| 100| 20|  |   |  |   |   |   |   380|
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Āūļėąņą ļšīöåķņīā ēą źšåäčņ  |    |   |   |  2|  11|  5|  1|  |   |  |   |   |   |   19|
|(ļščģå÷ąķčå 1)         |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Źšąņźīńšī÷ķūå ōčķąķńīāūå    |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|āėīęåķč’ (ļščģå÷ąķčå 2)    |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Āūļėąņą äčāčäåķäīā       |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Ļšī÷čå āūļėąņū         |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Čņīćī āūļėąņū äåķåęķūõ ńšåäńņā |    |   |   |  40| 220| 100| 20|  |   |  |   |   |   |   380|
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Óāåėč÷åķčå (óģåķüųåķčå)    |    |   |  40| 180|(120)| (80)|(20)|  |   |  |   |   |   |    |
|äåķåęķūõ ńšåäńņā īņ ōčķąķńīāīé |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|äå’ņåėüķīńņč          |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
|Īńņąņīź äåķåęķūõ ńšåäńņā    |    3|  16|  16|  22|  9|  32| 91| 95| 159| 405| 375| 352| 311|   311|
|ķą źīķåö ļåščīäą        |    |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |    |
|———————————————————————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+————+————+—————+————+—————+—————+—————+————————|
 
   Ļščģå÷ąķčå 1. Āūļėąņū ļšīöåķņīā ēą źšåäčņū č ēąéģū ó÷čņūāąžņń’
ļī ńņąņüå óļšąāėåķ÷åńźčõ šąńõīäīā č āõīä’ņ ā äåķåęķūé ļīņīź īņ
īńķīāķīé äå’ņåėüķīńņč.
   Ļščģå÷ąķčå 2. Āšåģåķķūé čēėčųåź äåķåęķūõ ńšåäńņā īņ īńķīāķīé
čėč čķāåńņčöčīķķīé äå’ņåėüķīńņč ģīęķī šąēģåńņčņü ā āūńīźīėčźāčäķūõ
öåķķūõ įóģąćąõ č ļšī÷čõ źšąņźīńšī÷ķūõ ōčķąķńīāūõ āėīęåķč’õ.
 
          4.2. Ļšīćķīē įąėąķńą
 
   Įąėąķńīāūé īņ÷åņ ļīźąēūāąåņ, źąźčģč ńšåäńņāąģč ōčķąķńčšīāąķč’
īįėąäąåņ ļšåäļšč’ņčå č źąź čńļīėüēóžņń’ äąķķūå ńšåäńņāą. Įąėąķńīāūé
īņ÷åņ õąšąźņåščēóåņ ōčķąķńīāīå ńīńņī’ķčå ļšåäļšč’ņč’ ķą źīķźšåņķóž
äąņó.
   Äė’  ļšīćķīēą  įąėąķńą  čńļīėüēóåņń’  āåėč÷čķą ķīšģčšóåģūõ
īįīšīņķūõ ąźņčāīā (ńūšü’ č ģąņåščąėīā, ķåēąāåšųåķķīćī ļšīčēāīäńņāą č
ćīņīāīé ļšīäóźöčč) č āåėč÷čķą äåįčņīšńźīé ēąäīėęåķķīńņč, źīņīšūå
šąńń÷čņūāąžņń’   ļšč  ļīäćīņīāźå  ńīīņāåņńņāóžłčõ  įžäęåņīā.
Čķāåńņčöčīķķūå  ļšīåźņū  ńėóęąņ īńķīāīé äė’ ļšīćķīēą ńņīčģīńņč
īńķīāķūõ ńšåäńņā.
   Ļąńńčāķą’ ÷ąńņü įąėąķńą ōīšģčšóåņń’ čńõīä’ čē ļšåäļīėąćąåģīé
īįīšą÷čāąåģīńņč  źšåäčņīšńźīé  ēąäīėęåķķīńņč  č  ļšī÷čõ ņåźółčõ
ļąńńčāīā. Ā ļåšāīģ ļščįėčęåķčč ķčźąźčõ čēģåķåķčé ā ļīńņī’ķķīģ
źąļčņąėå (źšåäčņū įąķźīā ļėžń ńīįńņāåķķūé źąļčņąė) ķå ļėąķčšóåņń’.
   Šąńõīęäåķčå ā ļšīćķīēąõ ąźņčāķīé č ļąńńčāķīé ÷ąńņåé įąėąķńą
äąåņ ļšåäńņąāėåķčå ī ķåõāąņźå (čēįūņźå) ōčķąķńčšīāąķč’; šåųåķčå ī
ńļīńīįå ōčķąķńčšīāąķč’ ļščķčģąåņń’ ķą īńķīāąķčč äīļīėķčņåėüķīćī
ąķąėčēą.
 
                          Ņąįėčöą 11ą
 
       Ļšīćķīē ąźņčāīā įąėąķńą ķą 2004 ć.
 
                      (ģėķ.šóį.)
|————————————–———————–——————–——————–——————–——————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
|Ķąčģåķīāąķčå|2003 ć.| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |2004 ć.|
|      |(ōąźņ.)|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|I. Ņåźółčå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ąźņčāū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äåķåęķūå  |   3|  16|  16|  22|   9|   32|   91|   95|  159|  405|  375|  352|  311|  311|
|ńšåäńņāą  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Źšąņźī-   |  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|  151|
|ńšī÷ķūå   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ōčķąķńīāūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|āėīęåķč’  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äåįčņīšńźą’ |  6456| 6063| 6054| 6312| 6598|  6923|  7214|  7752|  8382|  8769|  9104|  9444|  9789|  9789|
|ēąäīėęåķ-  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ķīńņü:   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ļīźóļąņåėč |  6300| 5907| 5898| 6156| 6442|  6767|  7058|  7596|  8226|  8613|  8948|  9288|  9633|  9633|
|č ēąźąē÷čźč |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ļī āåźńåė’ģ |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ź ļīėó÷åķčž |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ąāąķńū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|āūäąķķūå  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ļšī÷čå   |  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|  156|
|äåįčņīšū  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ēąļąńū:   |  7100| 6522| 6703| 6936| 7089|  7238|  7488|  7723|  7875|  8037|  8215|  8381|  8534|  8534|
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ģąņåščąėū  |  696|  503|  549|  627|  672|  697|  783|  864|  885|  905|  926|  947|  947|  947|
|(ļš’ģūå)  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ģąņåščąėū  |  1815| 1851| 1888| 1926| 1965|  2004|  2044|  2085|  2127|  2170|  2213|  2257|  2302|  2302|
|(źīńāåķķūå) |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ķåēąāåš-  |  2523| 2573| 2624| 2676| 2730|  2785|  2841|  2898|  2956|  3015|  3075|  3137|  3200|  3200|
|ųåķķīå   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ļšīčēāīäńņāī|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ćīņīāą’   |  747|  250|  270|  308|  295|  296|  335|  361|  362|  371|  393|  400|  412|  412|
|ļšīäóźöč’  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ļšī÷čå   |  1319| 1345| 1372| 1399| 1427|  1456|  1485|  1515|  1545|  1576|  1608|  1640|  1673|  1673|
|ēąļąńū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļšī÷čå ņåźó-|   34|  34|  34|  34|  34|   34|   34|   34|   34|   34|   34|   34|   34|   34|
|łčå ąźņčāū |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ņåźó- | 13 744|12 786|12 958|13 455|13 881| 14 378| 14 978| 15 755| 16 601| 17 396| 17 879| 18 362| 18 819| 18 819|
|łčå ąźņčāū |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|II.     |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Äīėćīńšī÷ķūå|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ąźņčāū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ķåģąņåščąėü-|   44|  44|  44|  44|  44|   44|   44|   44|   44|   44|   44|   44|   44|   44|
|ķūå ąźņčāū |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Īńķīāķūå  | 75 819|75 819|75 819|75 819|75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819| 75 819|
|ńšåäńņāą  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ķåēąāåš-  |  1281| 1281| 1281| 1281| 1281|  1281|  1281|  1281|  1281|  1281|  1281|  1281|  1281|  1281|
|ųåķķūå   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|źąļčņąėüķūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|āėīęåķč’  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äīėćīńšī÷ķūå|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|  518|
|ōčķąķńīāūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|āėīęåķč’  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļšī÷čå   |   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|   6|
|āķåīįīšīņķūå|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ąźņčāū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī    | 77 668|77 668|77 668|77 668|77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668| 77 668|
|ļīńņī’ķķūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ąźņčāū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Óįūņźč   |  713| 8196| 8196| 8196| 8196|  8196|  8196|  8196|  8196|  8196|  8196|  8196|  8196|  8196|
|ļšīųėūõ ėåņ |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Óįūņźč īņ- |  7483|  146|  99|  104|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|÷åņķīćī ćīäą|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(ļščģå÷ąķčå)|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ąźņčāū| 99 608|98 796|98 921|99 423|99 745|100 242|100 842|101 619|102 465|103 260|103 743|104 226|104 683|104 683|
|————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
   Ļščģå÷ąķčå. Óįūņźč īņ÷åņķīćī ļåščīäą (ń ķąźīļėåķčåģ īņ ķą÷ąėą
ćīäą).
 
                          Ņąįėčöą 11į
 
      Ļšīćķīē ļąńńčāīā įąėąķńą ķą 2004 ć.
 
                           (ģėķ.šóį.)
|——————————————–———————–——————–——————–——————–——————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————–———————¬
|Ķąčģåķīāąķčå |2003 ć.| 1  | 2  | 3  | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |2004 ć.|
|       |(ōąźņ.)|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|III. Ēąåģķūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ńšåäńņāą   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ņåźółą’    | 20 212|19 400|19 525|20 027|20 203| 20 378| 20 661| 21 016| 21 314| 21 554| 21 563| 21 559| 21 551| 21 551|
|ēąäīėęåķķīńņü |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Źšąņźīńšī÷ķūå |  200|  200|  240|  420|  300|  220|  200|  200|  200|  200|  200|  200|  200|  200|
|źšåäčņū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|č ēąéģū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Źšåäčņīšńźą’ | 19 984|19 172|19 257|19 579|19 875| 20 130| 20 433| 20 788| 21 086| 21 326| 21 335| 21 331| 21 323| 21 323|
|ēąäīėęåķķīńņü:|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ēąäīėęåķķīńņü |  1000|  929|  950| 1023| 1104|  1150|  1210|  1315|  1387|  1412|  1437|  1463|  1478|  1478|
|ēą ģąņåščąėū |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ēąäīėęåķķīńņü |  2964| 2754| 2816| 3032| 3272|  3409|  3586|  3898|  4111|  4185|  4259|  4336|  4381|  4381|
|ļīńņąāłčźąģ  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|č ļīäš’ä÷čźąģ |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ļšī÷ą’    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ēąäīėęåķķīńņü |  200|  116|  125|  148|  185|  199|  206|  233|  258|  263|  269|  274|  278|  278|
|ēą ļš’ģīé ņšóä|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ēąäīėęåķķīńņü |  315|  183|  197|  233|  291|  313|  324|  367|  406|  414|  424|  432|  438|  438|
|ļī īļėąņå   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ņšóäą ļšī÷ą’ |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ēąäīėęåķķīńņü | 12 069|12 069|12 069|12 069|12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069| 12 069|
|ļåšåä įžäęåņīģ|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|āåźńåė’    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ź óļėąņå   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ąāąķńū    |   10|  10|  10|  10|  10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|   10|
|ļīėó÷åķķūå  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|ļšī÷čå    |  3426| 3111| 4040| 4087| 4048|  4130|  4238|  4211|  4232|  4385|  4304|  4210|  4147|  4147|
|źšåäčņīšū   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļšī÷čå ņåźółčå|   28|  28|  28|  28|  28|   28|   28|   28|   28|   28|   28|   28|   28|   28|
|ļąńńčāū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äīėćīńšī÷ķą’ |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ēąäīėęåķķīńņü |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Äīėćīńšī÷ķūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|źšåäčņū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|č ēąéģū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ļšī÷čå    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|äīėćīńšī÷ķūå |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ļąńńčāū    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ēąåģķūå | 20 212|19 400|19 525|20 027|20 203| 20 378| 20 661| 21 016| 21 314| 21 554| 21 563| 21 559| 21 551| 21 551|
|ńšåäńņāą   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|IV. Ńīįńņāåķ- |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ķūå ńšåäńņāą |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Óńņąāķūé   |   61|  61|  61|  61|  61|   61|   61|   61|   61|   61|   61|   61|   61|   61|
|źąļčņąė    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Ķąźīļėåķķūé  | 33 155|33 155|33 155|33 155|33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155| 33 155|
|źąļčņąė    |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Öåėåāūå    | 46 180|46 180|46 180|46 180|46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180| 46 180|
|ļīńņóļėåķč’  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Šåčķāåńņčšī- |    |   |   |   |  146|  468|  785|  1207|  1755|  2310|  2784|  3271|  3736|  3736|
|āąķķą’ ļščįūėü|    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(ļščģå÷ąķčå) |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī     | 79 396|79 396|79 396|79 396|79 542| 79 864| 80 181| 80 603| 81 151| 81 706| 82 180| 82 667| 83 132| 83 132|
|ńīįńņāåķķūå  |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|ńšåäńņāą   |    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
|Čņīćī ļąńńčāū | 99 608|98 796|98 921|99 423|99 745|100 242|100 842|101 619|102 465|103 260|103 743|104 226|104 683|104 683|
|——————————————+———————+——————+——————+——————+——————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————+———————|
 
   Ļščģå÷ąķčå.  Ń÷čņąåģ, ÷ņī āń’ ļščįūėü čäåņ ķą ļīļīėķåķčå
īįīšīņķūõ ńšåäńņā.
 
        5. Óļšąāėåķčå įžäęåņčšīāąķčåģ
 
   Äė’ óļšąāėåķč’ įžäęåņķūģ ļšīöåńńīģ ķą ļšåäļšč’ņčč ķąēķą÷ąåņń’
äčšåźņīš ļī įžäęåņó č ńīēäąåņń’ įžäęåņķūé źīģčņåņ.
   Äčšåźņīš ļī įžäęåņó (īįū÷ķī čģ ķąēķą÷ąåņń’ ōčķąķńīāūé äčšåźņīš,
āčöå-ļšåēčäåķņ ļī ōčķąķńąģ) īņāå÷ąåņ ēą ļīäćīņīāčņåėüķūé ļšīöåńń,
ńņąķäąšņčēąöčž ļšīåźņķūõ ōīšģ, ńįīš č ńīļīńņąāėåķčå äąķķūõ, ļšīāåšźó
čķōīšģąöčč  č ļšåäīńņąāėåķčå īņ÷åņīā; īķ āūńņóļąåņ ā źą÷åńņāå
ųņąņķīćī żźńļåšņą č źīīšäčķčšóåņ äåéńņāč’ īņäåėīā.
   Źīģčņåņ ļī įžäęåņó - īįū÷ķī żņī ńīńņąāėåķķą’ čē šóźīāīäčņåėåé
āåšõķåćī ēāåķą źīķńóėüņąņčāķą’ ćšóļļą, źīņīšą’ ģīęåņ āźėž÷ąņü č
āķåųķčõ źīķńóėüņąķņīā. Żņī ļīńņī’ķķī äåéńņāóžłčé īšćąķ, źīņīšūé
ēąķčģąåņń’ ņłąņåėüķīé ļšīāåšźīé ńņšąņåćč÷åńźčõ č ōčķąķńīāūõ ļėąķīā,
äąåņ  šåźīģåķäąöčč,  šąēšåųąåņ šąēķīćėąńč’ č īļåšąņčāķī āķīńčņ
źīššåźņčāū ā äå’ņåėüķīńņü źīģļąķčč.
   Źąź  č  āń’źčé  įčēķåń-ļšīöåńń,  ļšīöåäóšó  įžäęåņčšīāąķč’
ķåīįõīäčģī šåćėąģåķņčšīāąņü. Äė’ żņīćī ķą ļšåäļšč’ņčč äīėęķī įūņü
šąēšąįīņąķī šóźīāīäńņāī ļī įžäęåņó, ņī åńņü ķąįīš čķńņšóźöčé,
īņšąęąžłčõ  ļīėčņčźó,  īšćąķčēąöčīķķóž  ńņšóźņóšó  ļšåäļšč’ņč’,
šąēäåėåķčå ļšąā, īį’ēąķķīńņåé č īņāåņńņāåķķīńņč čńļīėķčņåėåé; żņč
čķńņšóźöčč  āūļīėķ’žņ  šīėü  ńāīäą  ļšąāčė č šåźīģåķäąöčé äė’
ńīńņąāėåķč’ įžäęåņķūõ ļšīćšąģģ. Ā čķńņšóźöč’õ äīėęķī čēėąćąņüń’,
÷ņī, źīćäą, źąź č ā źąźīé ōīšģå ķóęķī äåėąņü.
   Ļščģåšķūé ļīš’äīź āēąčģīäåéńņāč’ ńņšóźņóšķūõ ļīäšąēäåėåķčé ļšč
ńīńņąāėåķčč īńķīāķīćī įžäęåņą ļšåäńņąāėåķ ķą ńõåģå 3.
 
                               Ńõåģą 3
 
           |——————————————————————————¬
           |  Źīģčņåņ ļī įžäęåņó  |
           |——————————————————————————|
Īņäåėū,   |——————————¬|—————————¬|—————————¬|—————————¬|—————————————¬|——————————¬
īņāå÷ąžłčå  |  Īņäåė ||Ļšīčēāīä-|| Īņäåė || Īņäåė ||  Ļėąķīāī- ||Ōčķąķńīāūé|
ēą ļīäćīņīāźó|ģąšźåņčķćą||ńņāåķķūé ||ńķąįęåķč’|| ņšóäą č ||żźīķīģč÷åńźčé|| īņäåė  |
įžäęåņą   |     || īņäåė ||     ||ēąšļėąņū ||  īņäåė  ||     |
       |——————————||—————————||—————————||—————————||—————————————||——————————|
       ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
       |——————————¬
       | Įžäęåņ |
       | ļšīäąę |
       |——————————|
Įžäęåņķūå  |——————————¬|—————————¬|—————————¬|—————————¬|—————————————¬
äīźóģåķņū  | Įžäęåņ || Įžäęåņ || Įžäęåņ || Įžäęåņ ||  Įžäęåņ  |
ā ļīš’äźå čõ | źīģģåš- || ļšīčē- || ēąņšąņ || ēąņšąņ ||īįłåļšīčēāīä-|
ļīäćīņīāźč  | ÷åńźčõ || āīäńņāą ||  ķą  ||ķą īļėąņó|| ńņāåķķūõ  |
       | šąńõīäīā ||     ||ģąņåščąėū|| ņšóäą || šąńõīäīā  |
       |——————————||—————————||—————————||—————————||—————————————|
                             |—————————————¬|——————————¬
                             |  Įžäęåņ  || Ļšīćķīē |
                             | óļšąāėåķ- || īņ÷åņą |
                             |  ÷åńźčõ  ||ī ļščįūė’õ|
                             | šąńõīäīā  || č óįūņźąõ|
                             |—————————————||——————————|
                             |—————————————¬|——————————¬
                             |  Įžäęåņ  || Ļšīćķīē |
                             | źąļčņąėüķūõ || īņ÷åņą |
                             |  ēąņšąņ  ||ī äāčęåķčč|
                             |       || äåķåęķūõ |
                             |       || ńšåäńņā |
                             |—————————————||——————————|
                                     |——————————¬
                                     | Ļšīćķīē |
                                     | įąėąķńą |
                                     |——————————|
       ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Īņäåėū,   |—————————————¬|————————————¬|——————————————¬|—————————————¬|——————————¬
ó÷ąńņāóžłčå | Įóõćąėņåšč’ ||  Īņäåė  ||  Īņäåė   || Ņåõķč÷åńźčé ||  Öåõą  |
ā ļīäćīņīāźå |       || ćėąāķīćī ||  ćėąāķīćī  ||  īņäåė  ||     |
įžäęåņą   |       || ģåõąķčźą || żķåšćåņčźą ||       ||     |
       |—————————————||————————————||——————————————||—————————————||——————————|
 
   Īšćąķčēąöč’ įžäęåņķīćī ļėąķčšīāąķč’ ’āė’åņń’ äīńņąņī÷ķī ńėīęķīé
óļšąāėåķ÷åńźīé ļšīöåäóšīé, źīņīšą’ äė’ ńāīåāšåģåķķīćī č ļšąāčėüķīćī
āūļīėķåķč’ šåćėąģåķņčšīāąķķūõ ēąäą÷ äīėęķą īõāąņūāąņü ģąźńčģąėüķīå
źīėč÷åńņāī ó÷ąńņķčźīā. Ā ńā’ēč ń żņčģ äė’ ļīāūųåķč’ īšćąķčēąöčīķķīé
öåėīńņķīńņč įžäęåņķīćī ļšīöåńńą šåźīģåķäóåņń’ āķåäščņü źīģļėåźńķóž
ąāņīģąņčēčšīāąķķóž  ńčńņåģó įžäęåņķīćī ļėąķčšīāąķč’ äå’ņåėüķīńņč
ļšåäļšč’ņč’.  Ńīēäąķčå  äąķķīé  ńčńņåģū  ļīģīćąåņ  šąēšåųčņü
īšćąķčēąöčīķķūå  ńėīęķīńņč  ļšīöåäóšū įžäęåņķīćī ļėąķčšīāąķč’ č
ģąźńčģąėüķī óāåėč÷čņü żōōåźņčāķīńņü óļšąāėåķč’ ōčķąķńīāūģč šåńóšńąģč
ļšåäļšč’ņč’. Ńčńņåģą ąāņīģąņčēčšīāąķķīćī įžäęåņķīćī ļėąķčšīāąķč’
ļīēāīė’åņ įīėåå ęåńņźī ōīšģąėčēīāąņü ļšīöåńń ļšīåźņčšīāąķč’ įžäęåņą,
ą ņąźęå šąńļšåäåėåķč’ ļīėķīģī÷čé ģåęäó ńņšóźņóšķūģč ļīäšąēäåėåķč’ģč
ļšåäļšč’ņč’.
 
30.04.2004 ć.
 
Äģčņščé Ńóćąź, żźīķīģčńņ
 

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Āńå ļšąāą ēąłčłåķū