Äðóãèå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îò 1 ÿíâàðÿ 1999 ã. Ñáîðíèê íîðì ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëè, àâòîòðàêòîðíóþ òåõíèêó, ñóäà, ìàøèíû, ìåõàíèçìû è îáîðóäîâàíèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

 
    ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
             1 ÿíâàðÿ 1999 ã.
 
ÑÁÎÐÍÈÊ ÍÎÐÌ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ È ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ, ÀÂÒÎÒÐÀÊÒÎÐÍÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ, ÑÓÄÀ, ÌÀØÈÍÛ,
ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
 
   Â íîðìàòèâíîì äîêóìåíòå ïðèâåäåíû áàçîâûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà
íà àâòîìîáèëè, àâòîòðàêòîðíóþ òåõíèêó, ñóäà è ìàøèíû, íîðìû ðàñõîäà
òîïëèâà  íà  ðàáîòó  ìåõàíèçìîâ  è  ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
êîýôôèöèåíòû  êîððåêòèðîâàíèÿ  ëèíåéíûõ íîðì ðàñõîäà òîïëèâà â
çàâèñèìîñòè  îò  óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, íîðìû ðàñõîäà ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
   Íàñòîÿùèé Ñáîðíèê ðàçðàáîòàí íà îñíîâå "Ñáîðíèêà íîðì ðàñõîäà
òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëè è òðàêòîðíóþ òåõíèêó
Ðåñïóáëèêè  Áåëàðóñü", ââåäåííîãî â äåéñòâèå ñ 01.01.1997 ã.,
ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
¹ 112Ö îò 15.05.1997 ã., ¹ 179Ö îò 30.07.1997 ã., ¹ 232Ö îò
20.10.1997 ã., ¹ 50Ö îò 11.03.1998 ã., ¹ 119Ö îò 18.06.1998 ã., 
¹ 169Ö îò 21.09.1998 ã., ¹ 205Ö îò 13.11.1998 ã.
   Íîðìû Ñáîðíèêà èìåþò þðèäè÷åñêóþ ñèëó áåç ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè  â  Ìèíèñòåðñòâå  þñòèöèè (ïèñüìî ¹ 12/12-7349 îò
01.11.1996 ã.) è îáÿçàòåëüíû äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè âëàäåëüöàìè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè íåçàâèñèìî îò èõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè.
   Íîðìû  Ñáîðíèêà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì èñõîäíûì äîêóìåíòîì äëÿ
êîíòðîëüíûõ  îðãàíîâ  ïðè  ðåâèçèè  õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé â ÷àñòè ðàñõîäîâàíèÿ òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
   Ñáîðíèê íå ìîæåò áûòü öåëèêîì èëè ÷àñòè÷íî âîñïðîèçâåäåí,
òèðàæèðîâàí è ðàñïðîñòðàíåí êàê îôèöèàëüíîå èçäàíèå áåç ðàçðåøåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
 
             ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
 
   Íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû íîðì
ðàñõîäà òîïëèâà: áàçîâûå ëèíåéíûå íîðìû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðàñõîä
òîïëèâà â ïðîöåññå ïåðåäâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ (ë/100 êì ïðîáåãà, 
êóá.ì/100 êì ïðîáåãà), íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà íà ðàáîòó ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ (ë/ìàøèíî÷àñ).
   Ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ êàæäîé ìàðêè
ýêñïëóàòèðóåìûõ  àâòîìîáèëåé è ñîîòâåòñòâóþò ðàñõîäó òîïëèâà â
ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì äî 300 òûñ. ÷åëîâåê â ëåòíåå âðåìÿ áåç ó÷åòà
âñÿêèõ óâåëè÷åíèé è ñíèæåíèé.
   Ó÷åò   äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ,   êëèìàòè÷åñêèõ  è  äðóãèõ
ýêñïëóàòàöèîííûõ  ôàêòîðîâ  ïðîèçâîäèòñÿ  ñ ïîìîùüþ ïîïðàâî÷íûõ
êîýôôèöèåíòîâ, ïðèâåäåííûõ â ïðîöåíòàõ ê ëèíåéíîé íîðìå ðàñõîäà
òîïëèâà.
   Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ðåêîìåíäóåòñÿ ïîâûøàòü ïðè ñëåäóþùèõ
óñëîâèÿõ:
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé, àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè, ìàøèí,
ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ îêðóæàþùåé
ñðåäû  â  çèìíåå  âðåìÿ  - äî 10% (çèìíåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 5 ìåñÿöåâ ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 ìàðòà ïðè
óñòàíîâèâøåéñÿ îòðèöàòåëüíîé ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðå â òå÷åíèå
ïåðâûõ ïÿòè äíåé. Çèìíåå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ);
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíûõ öåíòðàõ è
ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì îò 300 òûñÿ÷ äî 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê - äî 5%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì
ñâûøå 1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ, òðåáóþùàÿ ÷àñòûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê,
ñâÿçàííûõ ñ ïîãðóçêîé è âûãðóçêîé (áîëåå ÷åì îäíà îñòàíîâêà íà îäèí
êèëîìåòð ïðîáåãà), ìàðøðóòíûå àâòîáóñû, ìèêðîàâòîáóñû, àâòîìîáèëè ïî
âûåìêå  êîððåñïîíäåíöèè  èç ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ, èíêàññàöèÿ  äåíåã 
è ò.ï.) - äî 10%;
   - ïåðåâîçêà êðóïíîãàáàðèòíûõ, âçðûâîîïàñíûõ è ò.ï. ãðóçîâ,
òðåáóþùèõ ïîíèæåííûõ ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ àâòîìîáèëåé (äî 20 êì/÷àñ) -
äî 10%;
   - ïåðåâîçêà êðóïíîãàáàðèòíûõ ëåãêîâåñíûõ ãðóçîâ IV êëàññà
(ñåíî, ñîëîìà, ëåí è ò.ï.) - äî 20%;
   -  ïðè  ïðîáåãå  ïåðâîé  òûñÿ÷è  êèëîìåòðîâ  àâòîìîáèëÿìè
(äâèãàòåëÿìè), âûøåäøèìè èç êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è íîâûìè - äî 10%;
   - ïî÷àñîâàÿ ðàáîòà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êðîìå ñàìîñâàëîâ) èëè
èõ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîðòà, èëè â
êà÷åñòâå ãðóçîâûõ òàêñîìîòîðîâ, à òàêæå â êà÷åñòâå ãðóçîïàññàæèðñêèõ
àâòîìîáèëåé - äî 10%;
   -  äâèæåíèå  íà  ñâåæåîòñûïàííîì  äîðîæíîì  ïîëîòíå  ïðè
ñòðîèòåëüñòâå äîðîã - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ â êàðüåðàõ, íà ïîëèãîíàõ òâåðäûõ îòõîäîâ,
äâèæåíèå ïî ïîëþ (ïðè ïðîâåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò), à
òàêæå ïðè âûâîçêå ëåñà (íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ âíå îñíîâíîé ìàãèñòðàëè),
ñòðîèòåëüñòâå âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è ïîäñòàíöèé,
ñòðîèòåëüñòâå è îáñëóæèâàíèè ìåëèîðàòèâíûõ ñîîðóæåíèé - äî 20%;
   - èñïûòàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ óñòàíîâëåííûì òðàôàðåòîì
"Èñïûòàíèÿ" - äî 10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â òÿæåëûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ
â ïåðèîä ñåçîííîé ðàñïóòèöû è îáèëüíûõ ñíåæíûõ çàíîñîâ íà ñðîê íå
áîëåå îäíîãî ìåñÿöà â ãîäó - äî 35% (óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì
ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ);
   - ó÷åáíàÿ åçäà íà óëèöàõ ãîðîäà - äî 20%;
   - ó÷åáíàÿ åçäà íà àâòîäðîìå - 1 ìàøèíî÷àñ ðàáîòû ïî îòðàáîòêå
óïðàæíåíèé ïðèðàâíèâàåòñÿ ê 20 êì ïðîáåãà (áåç êîððåêòèðîâàíèÿ
âåëè÷èíû ëèíåéíîé íîðìû);
   - ýêñïëóàòàöèÿ â ãîðíûõ ìåñòíîñòÿõ ïðè âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ:
   îò 500 äî 1500 ì - íà 5%;
   îò 1501 äî 2000 ì - íà 10%;
   îò 2001 äî 3000 ì - íà 15%;
   ñâûøå 3000 ì - íà 20%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ áîðòîâûõ àâòîìîáèëåé (ïðèöåïîâ) ñ òåíòàìè,
àâòîìîáèëåé-ôóðãîíîâ,          àâòîìîáèëåé-ðåôðèæåðàòîðîâ,
àâòîìîáèëåé-êîíòåéíåðîâîçîâ,  à  òàêæå  ñåäåëüíûõ  òÿãà÷åé  ñ
ïîëóïðèöåïàìè-ôóðãîíàìè,       ïîëóïðèöåïàìè-êîíòåéíåðîâîçàìè,
ïîëóïðèöåïàìè-ðåôðèæåðàòîðàìè áåç îáòåêàòåëÿ (ñïîéëåðà) íà êàáèíå
àâòîìîáèëÿ - 3-6%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé ñ âêëþ÷åííûìè êîíäèöèîíåðàìè - äî
10%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëåé, îáîðóäîâàííûõ áàãàæíèêîì, çâóêîâîé
èëè ñâåòîâîé ñèãíàëèçàöèåé, óñòàíîâëåííûìè íà êðûøå - äî 5%;
   -  ýêñïëóàòàöèÿ  àâòîìîáèëåé,  îáîðóäîâàííûõ àâòîìàòè÷åñêîé
êîðîáêîé ïåðåäà÷ - äî 6%;
   -  ýêñïëóàòàöèÿ  àâòîìîáèëåé è îáîðóäîâàíèÿ ïîñëå ïîëíîãî
íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè - äî 8% (ñì. ïðèëîæåíèå 1);
   - âûïîëíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé àâòîìîáèëÿìè ïîâûøåííîé
ïðîõîäèìîñòè (ïðåñëåäîâàíèå íàðóøèòåëåé, áðàêîíüåðîâ, ëèêâèäàöèÿ
ïîæàðîâ è ò.ï.), ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè,
áåçäîðîæüþ, ïðîñåëî÷íûì è ëåñíûì äîðîãàì - äî 20%;
   -  âûïîëíåíèå  ñïåöçàäàíèé  ëåãêîâûìè  àâòîìîáèëÿìè  è
ìèêðîàâòîáóñàìè   (îáñëóæèâàíèå  ïðàâèòåëüñòâåííûõ  äåëåãàöèé,
âûñîêîïîñòàâëåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö è ò.ï.), ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì ñ
ïîâûøåííûìè ñêîðîñòÿìè (ñâûøå 110 êì/÷àñ) ïî ìàãèñòðàëè - äî 20%;
   - ýêñïëóàòàöèÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è àâòîìîáèëåé íà
ñòðîèòåëüíûõ  îáúåêòàõ ïî ðåêîíñòðóêöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé â
ñòåñíåííûõ óñëîâèÿõ - äî 10%.
   Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ðåêîìåíäóåòñÿ ñíèæàòü ïðè ýêñïëóàòàöèè
àâòîìîáèëåé íà çàãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ ñ óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì,
íàõîäÿùåìñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè, - äî 15%.
   Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèõ íàäáàâîê
íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóììû èëè
ðàçíîñòè ýòèõ íàäáàâîê.
   Ïðè ïðîñòîÿõ àâòîìîáèëåé â ïóíêòàõ, ãäå ïî óñëîâèÿì ðàáîòû
çàïðåùàåòñÿ âûêëþ÷àòü äâèãàòåëü (íåôòåñêëàäû, êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå
ïóíêòû íà ãðàíèöå è ò.ï.) íîðìàòèâíûé ðàñõîä òîïëèâà íà îäèí ÷àñ
ïðîñòîÿ ñîîòâåòñòâóåò 10 êì ïðîáåãà.
   Íà  âíóòðèãàðàæíûå  ðàçúåçäû  è  òåõíè÷åñêèå  íàäîáíîñòè
(òåõíè÷åñêèå îñìîòðû, ðåãóëèðîâî÷íûå ðàáîòû, ïðèðàáîòêà äåòàëåé
äâèãàòåëåé è àâòîìîáèëåé ïîñëå ðåìîíòà è ò.ï.) íîðìàòèâíûé ðàñõîä
òîïëèâà  íå  äîëæåí ïðåâûøàòü 0,5% îò îáùåãî åãî êîëè÷åñòâà,
ïîòðåáëÿåìîãî àâòîòðàíñïîðòíûì ïðåäïðèÿòèåì ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ
ðåàëüíîé ýêîíîìèè.
   Ðàñõîä   áåíçèíà  äëÿ  çàïóñêà  äèçåëüíûõ  äâèãàòåëåé
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå: äî 3% â
ëåòíåå âðåìÿ è äî 5% â çèìíåå âðåìÿ îò îáùåãî ðàñõîäà äèçåëüíîãî
òîïëèâà.
   Ïðè ðàáîòå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ
ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàþòñÿ èëè óìåíüøàþòñÿ íà
êàæäóþ òîííó ïðåâûøåíèÿ èëè ñíèæåíèÿ âåñà òàêîãî àâòîìîáèëÿ ïðîòèâ
áàçîâîãî: áåíçèíà íà 2,0 ë, äèçòîïëèâà íà 1,3 ë, ÑÏÃ - íà 2,5 ë.
   Îòîïèòåëè  ñàëîíîâ â ìåæäóãîðîäíûõ àâòîáóñàõ ðåêîìåíäóåòñÿ
âêëþ÷àòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà íèæå ïëþñ 5°Ñ.
   Ïðè  ýêñïëóàòàöèè  àâòîìîáèëåé ñ ïðèöåïàìè (ïîëóïðèöåïàìè)
ëèíåéíûå  íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàþòñÿ íà êàæäóþ òîííó
ñîáñòâåííîãî  âåñà  ïðèöåïà  (ïîëóïðèöåïà): áåíçèíà äî 2,0 ë;
äèçåëüíîãî òîïëèâà äî 1,3 ë; ÑÏÃ äî 2,0 êóá.ì; ÑÓÃ äî 2,5 ë. Ýòî æå
óâåëè÷åíèå  ïðèìåíÿåòñÿ  íà  êàæäóþ  òîííó  ñîáñòâåííîãî  âåñà
áóêñèðóåìîãî àâòîìîáèëÿ, òðàêòîðà, ìåõàíèçìà.
   Äëÿ àâòîìîáèëåé è àâòîïîåçäîâ (êðîìå ñàìîñâàëüíûõ), âûïîëíÿþùèõ
ðàáîòó, ó÷èòûâàåìóþ â òîííî-êèëîìåòðàõ, äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ
ðàñõîä òîïëèâà íà êàæäûå 100 òêì: áåíçèíà äî 2 ë; äèçòîïëèâà äî 1,3
ë; ÑÏÃ äî 2 êóá.ì; ÑÓÃ äî 2,5 ë.
   Äëÿ  àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ  è  ñàìîñâàëüíûõ  àâòîïîåçäîâ
äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ ðàñõîä òîïëèâà íà êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì
äëÿ êàæäîé åäèíèöû ñàìîñâàëüíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà â êîëè÷åñòâå
0,25 ë áåíçèíà,  äèçåëüíîãî  èëè ÑÓÃ; 0,3 êóá.ì - ÑÏÃ. Äëÿ 
áîëüøåãðóçíûõ àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ ñâûøå 20 ò íà 
êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì äîïîëíèòåëüíî íîðìèðóåòñÿ ðàñõîä òîïëèâà â 
êîëè÷åñòâå 1,0 ë.
   Ïðè ðàáîòå àâòîìîáèëåé-ñàìîñâàëîâ ñ ñàìîñâàëüíûìè ïðèöåïàìè
ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà óâåëè÷èâàåòñÿ íà êàæäóþ òîííó
ñîáñòâåííîãî âåñà ïðèöåïà ïëþñ 50% âåñà ïåðåâîçèìîãî íà ïðèöåïå
ãðóçà (ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà 0,5): áåíçèíà íà 2,0
ë; äèçòîïëèâà íà 1,3 ë; ÑÏÃ íà 2,0 êóá.ì; ÑÓÃ íà 2,5 ë.
   Äëÿ  ñïåöèàëèçèðîâàííîé  òåõíèêè  êîììóíàëüíîãî  íàçíà÷åíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ  òàêèå æå êîýôôèöèåíòû êîððåêòèðîâàíèÿ, êàê è äëÿ
îñòàëüíîé òåõíèêè. Óêàçàííûå â Ñáîðíèêå ëèíåéíûå íîðìû äëÿ çèìíèõ
óáîðî÷íûõ ðàáîò (ñãðåáàíèå ñíåãà, ïîñûïêà óëèö ïåñêîì è ò.ï.) äàíû ñ
ó÷åòîì çèìíèõ óñëîâèé ðàáîòû.
   Ëèíåéíûå  íîðìû  ðàñõîäà òîïëèâà íà òðàêòîðíóþ òåõíèêó è
îáîðóäîâàíèå äàíû â ëèòðàõ íà ìàøèíî÷àñ ðàáîòû.  ñëó÷àå ó÷åòà
ðàáîòû  â  ìîòî÷àñàõ  ñëåäóåò  ïðèìåíÿòü "Óñðåäíåííûå çíà÷åíèÿ
êîýôôèöèåíòîâ  ïåðåõîäà  îò ñìåííîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè ê ÷àñàì
íàðàáîòêè" (ñì. ïðèëîæåíèå 2).
   Ðóêîâîäèòåëÿì  àâòîòðàíñïîðòíûõ  ïðåäïðèÿòèé  ðàçðåøàåòñÿ
óñòàíàâëèâàòü äèôôåðåíöèðîâàííûå ìàðøðóòíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà
äëÿ êàæäîé ìîäåëè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â
îòäåëüíîñòè.  Ïðè  ýòîì  äîëæíû  áûòü  ó÷òåíû  êîýôôèöèåíòû
êîððåêòèðîâàíèÿ, à âåëè÷èíû ìàðøðóòíûõ íîðì íå äîëæíû ïðåâûøàòü
âåëè÷èí ëèíåéíûõ íîðì ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ êîððåêòèðîâàíèÿ.
   Âèäû è âåëè÷èíû êîýôôèöèåíòîâ êîððåêòèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ
ïðèêàçîì  ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Êîýôôèöèåíòû êîððåêòèðîâàíèÿ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êàê íà ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà, òàê è íà
âûïîëíåííóþ òðàíñïîðòíóþ ðàáîòó.
   Ïðè ðàçðàáîòêå íàñòîÿùåãî ñáîðíèêà èñïîëüçîâàíà ëèòåðàòóðà [1,
2, 3, 4, 5, 6].
   Íà ìàðêè è ìîäåëè àâòîìîáèëåé è òåõíèêè, íå âîøåäøèå â
íàñòîÿùèé  Ñáîðíèê  íîðì  ðàñõîäà  òîïëèâà,  ëèíåéíûå  íîðìû
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûì îáúåäèíåíèåì "Òðàíñòåõíèêà"
íà îñíîâàíèè çàÿâîê îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ïî õîçäîãîâîðàì è
ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ïîñëå óòâåðæäåíèÿ èõ Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà è
êîììóíèêàöèé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
   Çíà÷åíèÿ íîðì ðàñõîäà äèçåëüíîãî òîïëèâà îòìå÷åíû èíäåêñîì "Ä",
ñæàòîãî ïðèðîäíîãî ãàçà "ÑÏÃ", ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà -
"ÑÓÃ". Çíà÷åíèÿ íîðì ðàñõîäà áåíçèíà óêàçàíû áåç èíäåêñà.
   Ïî  âîïðîñàì  íîðìèðîâàíèÿ  ðàñõîäà àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà
íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ÍÏÎ "Òðàíñòåõíèêà" ïî àäðåñó: 220071,
ã.Ìèíñê, óë.Ïëàòîíîâà, 22. Òåëåôîí (017) 231-61-96, ôàêñ 232-40-74.
 
        1. ËÈÍÅÉÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ
 
          1.1. ËÅÃÊÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|                             |Ëèíåéíàÿ|
|          Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ       | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Alfa Romeo Sport Wagon 1,3              | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Alfa Romeo 164 L 3,0 i                |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,6                     | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,6 TD                    | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,8                     | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,8 S                    | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 1,9 i                    | 9,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 80 Quattro                   | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 90 2,0 i                    | 9,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 90 2,2 i                    | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 1,8                     | 9,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,0                     |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,0 i                    |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,2 i                    |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,3 i Quattro                |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,3 i                    |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,6 i                    |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 2,8 i                    |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 Avant 2,5 TDi (85 kWt)           | 8,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 100 Avant 2,5 TDi (103 kWt)           | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi 200 Avant Quattro 2,2 Ti            |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 1,9 TDi                   | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 2,6 i                    |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A4 2,8 i Quattro                |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,4 i                    |14,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,5 TDi                   | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,6                     |13,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,6 i Quattro                |14,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 2,8 i                    |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Audi A6 Quattro 2,8 i                |14,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 318                       | 9,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 318 i S                     |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 323 i                      |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 324 D                      | 9,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (92 kWt)                  |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (95 kWt)                  |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 520 i (110 kWt)                 |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 i (123 kWt)                 |11,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 i (141 kWt)                 |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 525 TD                      |10,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 528 i                      |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 530 i                      |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 730 i                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  BMW 750 i                      |17,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Cadillac Seville 4,6 i                |15,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Cavalier 2,2 i               | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Lumina 3,2 i                |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Blazer 4,3 i                |15,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Tahoe C 1500 5,7 i 4WD           |23,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Neon 2,0 i                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Stratus 2,0 i                | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Cherokee 2,1 TD            | 8,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Grand Voyager LE 2,5 TD           |11,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Premier 3,0 i                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Saratoga 3,0 i               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Cherokee 4,0 i             |16,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chrysler Jeep Grand Cherokee 5,2 i          |17,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n AX 1,0 i                   | 6,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 1,4                    | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 1,6                    |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n BX 2,0                    |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Viza 1,3 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 1,8 i                 |10,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 2,0 i                 |11,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n Xantia 1,9 TD                | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM 2,0 i                   |11,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM 2,1 TD                  | 7,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n XM V6 3,0 i                 |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n ZX 1,4 i                   | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Citro¸n ZX 2,0 i                   |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Raser 1,5                   | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Nexia 1,5 i                  | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Prince 2,0 i                 | 9,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daewoo Espero 2,0 i                 | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Dodge Caravan 3,0                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Dodge Shadow 2,2                   |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Punto 1,1 i                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Regata 75S 1,5 i                | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Tempra 1,6                   | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Croma 2,0 i                   | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,3                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,6                   | 9,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Escort 1,8 D                  | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Fiesta 1,6 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 1,6                   | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 1,8                   |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,0 i                  |11,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,8 i                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Sierra 2,3 D                  | 8,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,6 i                  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,8 i                  |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 1,8 TD                  | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Mondeo 2,0 i                  |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Orion 1,8 D                   | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,0 i (85 kWt)             |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,4 i                  |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,5 TD, -GLX 2,5 TD           |10,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Scorpio 2,9 i                  |13,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Taurus 3,0 i                  |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Taurus 3,8 i                  |14,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Explorer 4,0 i                 |16,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Crown Victoria 4,6 i              |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Geo Prism LST 1,8 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  GMC Jimmy 4WD 4,3 i                 |15,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Accord 1,6                   | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Accord 2,0                   |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Honda Legend 2,7 i                  |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Pony 1,5                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Lantra 1,8 i                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Sonata 2,0 i                 |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Sonata 3,0 i                 |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Hyundai Galloper 2,5 TD 4WD             |12,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Isuzu Trooper 2,6 i 4WD               |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Isuzu Trooper 2,2 D 4WD               | 8,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Capital GLX 1,5                 | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Sephia 1,5 i                   | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Clarus GLX 2,0 i                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Pride 5 CD 1,3                  | 7,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Kia Sportage 2,0 i 4WD                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lancia Prisma 2,0 D                 | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lancia Thema 3,0 i                  |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Land Rover Discovery 3,5 i              |19,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Land Rover Discovery 3,9 i              |19,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lexus LS 400                     |13,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Lincoln Town Car 4,6 i                |14,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 323 1,8 i                   | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 323 (äâèã. 1,06 ë)               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 1,8 i                   | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 2,0 i                   | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda 626 2,5 i                   |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda Xedos 9T                    |11,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 2,0 i               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 D                 | 7,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 E 1,8 i              | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 190 E 2,6 i              |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 200                  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 200 D                 | 8,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 230 E                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 240 D                 | 9,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 250 D                 | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 260                  |13,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 260 E 2,6 i              |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 E                 |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 E Matic              |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 300 D                 | 9,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 180                 |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 220 2,2 i              |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 230 Compressor            |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz C 280                 |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 220 2,2 i              |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 320 3,2 i              |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz E 420 4,2 i              |14,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz G 300 4WD               |12,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz S 280                 |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz S 500 L                |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Colt 1,3                 | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Galant 1,8 i               | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Galant 2,0 i               | 9,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Montero 3,5 i 4WD             |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 2,3 TD 4WD             |11,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 2,5 TD 4WD             |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 3,0 i 4WD             |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Pajero 3,5 i 4WD             |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Lancer 1,6                | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mitsubishi Space Wagon 1,8              |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Musso 620 EL 2,9 D 4WD                |12,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Almera 1,4 i                 | 7,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Cherry 1,7 D                 | 5,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Laurel SLX 2,8 D               | 8,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Maxima 3,0                  |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol 2,8 4WD                |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol 3,3 D                 |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Patrol GR Wagon 2,8 TDi            |11,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Primera 1,6 i                 | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Terrano 2,7 TD 4WD              |10,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Ascona 1,3                   | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra 1,6 i                   | 7,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra 1,8 i                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Astra Caravan 1,7 D               | 5,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,3                   | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,6 i                  | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,7 D                  | 5,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett 1,8 i                  | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Kadett Caravan LS 1,3              | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Record 2,0                   |10,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Record Caravan 2,2 i              |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Senator 2,5 i                  |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Senator 3,0 i                  |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,6 i                  | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,7 D                  | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 1,8 i                  | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,0 i (100 kWt)             | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,0 i (85 kWt)              | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Vectra 2,5 i                  |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 1,8                    | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 2,0 i                   | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega Caravan 2,0 i               |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Omega 3,0 i                   |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Frontera 2,2 i 4WD               |11,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Opel Frontera 2,8 TD 4WD               |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 106 XND 1,5 D                | 5,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 305 1,5                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 306 1,4                   | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 GL                    | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 GTX 1,9 i                | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 405 1,9 D                  | 6,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 406 1,8 i                  | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 406 2,0                   |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 2,0 (84 êÂò)               |10,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 3,0 i (123 êÂò)             |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot 605 3,0 i (147 êÂò)             |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Plymouth Acclaim 2,5                 |11,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Polonez Caro GL 1,9 D                | 7,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Range Rover 2,4 TD 4WD                |10,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Range Rover 4,6 i 4WD                |21,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 11 1,4                    | 8,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 19 RL                    | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 21 1,7                    | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 21 D                     | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 25 GTX 2,2 i                 |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 25 V6 Turbo                 |13,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Clio 1,9 D                  | 6,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Laguna 2,0 i                 |11,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Megane 1,4 i                 | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Megane 1,6 i                 | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Safrane 2,5 TD                | 9,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Rover Montego 2,0 i                 |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 900 GLE 2,0 i                  |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 2,0 i                   |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CD 2,3 i                  |12,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CS 2,3 i 16V Turbo             |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 CSE 2,3 T                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  SAAB 9000 Griffin 3,0 i               |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Seat Toledo 1,6 i                  | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Seat Toledo 1,9 D                  | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Favorit 135                  | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia 1,3                  | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,3               | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia 1,6 i                 | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,6 i              | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Felicia Combi 1,9 D              | 6,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Forman 1,3                   | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia GLX 1,6 i               | 9,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia SLX 20V 1,8 i             |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda Octavia 1,9 TDi                | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Subaru Legacy 1,8 4WD                |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Suzuki Samurai 1,3 i 4WD               | 8,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Suzuki Vitara 1,6 i 4WD               |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Talbot Cie                      | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 613-3 3,5                   |16,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina 1,6 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina GL 1,8 i                | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Carina E 2,0 i                |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Celica GT 2,0 i                |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla 1,6 i                 | 8,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla STW 1,3 XLi              | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corolla STW 1,4 XLi              | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Corona Mark II 2,9 i             |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Camry 3,0 i V6                |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota 4 Runner 3,0 i 4WD              |13,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Tercel 1,3                  | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Tercel 1,5 i                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 3,4 i 4WD            |15,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 4,5 i 4WD            |17,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Land Cruiser 4,2 D 4WD            |13,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,3                 | 7,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Colf 1,4 i                | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,6 D                | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,8 i                | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf 1,9 TD                | 7,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Golf GL 2,0 i               |10,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Polo Classic 1,6 i            | 8,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,6 D (40 kWt)           | 6,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,6 TD (51 kWt)           | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Jetta 1,8 i                | 8,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento 1,8                 | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento GL 1,9 TD              | 7,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Vento GL 2,0 i              | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 (55 kWt)            | 8,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 i (74 kWt)           | 9,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,6 D               | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,8 i (66 kWt)           | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,8 T (110 kWt)          |11,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 1,9 TD               | 7,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 2,0 i               |10,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Passat 2,8 i               |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Santana 2,0                |10,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 440 GLi 1,8                  | 9,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 460 GL                     |10,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,3 (84 kWt)              |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,3 i                  |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 740 GL 2,4 TD                 | 9,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 760 GLE 2,4 TD                 | 9,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 760 GLE 2,8 i                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 850 GLE 2,4 i                 |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 850 T-5 2,3 i                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 GL 2,4 TD                 | 9,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 (äâèã. B 230 B) 2,3 Ti           |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 940 (äâèã. B 230 GK) 2,3 i           |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 960 2,5 i                   |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 960 3,0 i                   |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 40 2,0 i                   |10,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 70 2,3 Ti                  |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 70 2,5 i 20V                 |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo S 90 3,0 i                   |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Wartburg 1,3                     | 7,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
|—————————————————————————————————————————————–———————————–————————¬
|      Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ     |  Îáúåì  |Ëèíåéíàÿ|
|                       | äâèãàòåëÿ,| íîðìà, |
|                       |  êóá.ñì |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-1111                 |650    | 6,5  |
|  ÂÀÇ-21081, ÂÀÇ-21091           |1100    | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2101, -21011, -21013, -21016,    |îò 1200  | 8,5  |
|  -2102, -21021, -21023, -21033,      |äî 1300  |    |
|  -21035, -2104, -2105, -21051,      |      |    |
|  -21063, -21072              |      |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2108, -2108 "Ñïóòíèê", -2109     |1300    | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2103, -21043, -21053, -21061,    |ñâûøå 1300 | 8,7  |
|  -2107, -2110               |äî 1500  |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21083, -21093, -21093-02,      |      |    |
|  -21093-03, -21099            |1500    | 8,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21053, -2106, -21063, -21074     |ñâûøå 1500 |    |
|                       |äî 1600  | 9,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2121 "Íèâà", -21211 4WD       |1600    |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21044, -21063, -2107         |ñâûøå 1600 |    |
|                       |äî 1700  |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21213 4WD              |1700    |12,2  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-2131 "Íèâà" 4WD           |1700    |12,6  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21073 i               |1700    | 9,9  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21061                |ñâûøå 1300 |12,0 ÑÓÃ|
|                       |äî 1500  |    |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
|  ÂÀÇ-21044 1,7 i             |1700    | 8,8  |
|—————————————————————————————————————————————+———————————+————————|
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-13                        |20,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-14                        |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-69, -69À                     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-Ì20, -Ì20Â, -Ì20Ã                |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-21, -21À, -21Á, -21Â, -21Ã, -21Ê, -21È, -21Ë,  |    |
|  -21Ì, -21Ï, -21Ð, -21Ñ, -21Ò, -21ÒÑ, -21ÑÞ,     |    |
|  -21ÓÑ, -21ÍÁ, -22, -22Á, -22Â, -22Ã, -22ÅÞ, -22Ä,  |    |
|  -22Å, -22ÅÄ, -22Í, -22ÍÞ               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24, -24-01, -24-02, -24-04, -24Ò         |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-01Ì                      |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-10                      |12,3  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-03                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-12, -24-13 (äâèã. ÇÌÇ-402, -402.10)      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-12, -24-13 (äâèã. ÇÌÇ-4021, -4021.10)     |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-11                      |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-14                      |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-60                      |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-07, -24-25                  |16,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-24-17                      |18,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 4022.10)             |14,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 402)               |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. ÇÌÇ 4062 2,3 i)           |13,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. Rover 2,0 i 100 kWt)         |10,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3102 (äâèã. Toyota 3.4)             |12,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. ÇÌÇ-402, -402.10)          |12,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. ÇÌÇ-4021)              |12,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-31029 (äâèã. 24Ä/24-01)             |17,2 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-402)               |13,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-4062)              |13,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-3110 (äâèã. ÇÌÇ-4021)              |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÀÇ-965, -965À, -965Á, -965Ì, -965Ñ, -966, -966Â,  |    |
|  -966ÂÒ, -966ÂÁÃ, -968, -968À, -968Á, -968ÀÁ,     |    |
|  -968ÀÁ4, -968Á2, -1102                | 7,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÀÇ-968Ì, -968ÌÁ, -968ÌÖ, -968ÌÐ, -968Ð, -969, -970, |    |
|  -970Â, -970Ã                     | 8,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-114                       |24,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-117                       |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4104                       |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ËóÀÇ-969À, -969Ì 4WD                 |12,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ËóÀÇ-1302 4WD                    |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-403, -403Á, -403Ì, -403Ò, -407, - 407Á,   |    |
|  -407Ì, -407Ò, -408, -408Á, -408ÈÝ, -408Ì, -408Ï,   |    |
|  -408ÑÝ, -408Ò, -407Ý, -407Þ             |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-410, -410Í, -410Ì, -411           |11,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-412, -412ÈÏÝ, -412ÈÝ, -412Ì, -412Ï,     |    |
|  -412ÏÞ, -412Ý, -412Þ, -423, -423Í, -423Ò, -423Ý,   |    |
|  -424, -424ÑÝ, -424Ý, -424Ò, -424Þ, -426, -426ÈÝ,   |    |
|  -426Ò, -427, -427ÈÝ, -2136, -2137, -2138, -21381,  |    |
|  -2140, -21401, -21403, -21406, -427ÈÝ, -2125,    |    |
|  -21251, -2141, -21412                |10,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÇÌÀ-412                       |13,8 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÈÆ-2126                       | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-2141 (äâèã. Ford 1,8 D)           | 7,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÇÌÀ-2141 (äâèã. ÓÌÇ-3313)              |10,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-315100, -315101, -31512-01, -31519, -315201,   |    |
|  -469, -469À, -469Á, -4WD               |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-31514 4WD                    |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
         1.2. ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÁÎÐÒÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Avia-A-30KCN, -A-30N, -31N, -31P           |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Avia-A-20P, -A-20H, -A-21R, -A-21N          |11,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chevrolet Cargo Truck 4WD 2,5 D           |14,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA W50L                       |20,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190-30                     |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 232 D 19L                  |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 290 D 26L                  |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D                 |11,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1017 (äâèã. ßÌÇ-28)          |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622                  |24,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1820                  |24,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda 706 RT                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 111R                      |33,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 815                      |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü"                 |15,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü"                 |20,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-330210 "Ãàçåëü" ñ òåíòîì             |15,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-4301 (äâèã. 4-öèë.)               |16,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-4301 (äâèã. 6-öèë.)               |20,9 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51, -51À, -51Â, -51Í, -51Ð, -51Ñ, -51Ò,     |    |
|  -51Ó, -51Þ                      |21,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51Æ                       |33,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52, -52À, -52-01, -52-02, -52-03, -52-04,    |    |
|  -52-05, -52-54, -52-74                |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-07, -08, -09                 |30,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52 (äâèã. ÃÀÇ-12)                |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-27                      |22,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-27                      |21,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-28                      |22,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-52-04 (äâèã. Ä-243)               |12,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53, 53À, 53Ô, 53-12, 53-12-016, 53-12À,     |    |
|  53-19, 53-50, 53-70, 3307              |25,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À (äâèã. Ä-243)                |13,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-07                      |37,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-12, -53-12-016, -53-12À            |25,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-27                      |26,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-27                      |26,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-63, 63À                     |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66, 66À, 66ÀÝ, 66Ý, 66-01, 66-02, 66-04, 66-05  |29,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66                        |39,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-66-11                      |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130, -130-80, -130À1, -130Ã, - 130Ñ, -130ÃÓ,   |    |
|  -130-76, -130Ã-76, -130Ã2-76, -130Ñ-76, -130Ã-80,  |    |
|  -130ÃÓ-80                      |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130Ã (äâèã. ÇÈË-509.10)             |35,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130Ä (äâèã. Ä-243)                |20,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131, -131À                    |42,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131                       |50,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-133Ã, -133Ã1, -133Ã2, -133ÃÓ           |38,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-133Ãß                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138                       |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138À, -138ÀÃ, -431610              |32,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138À                       |32,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-151, -151À, -157, -157Ã, -157ÊÃ, -157ÊÄ,     |    |
|  -157ÊÝ, -157ÊÞ, -157Ý, -157Þ             |39,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-164, -164À, -164ÀÄ, -164ÀÐ, -164Ð        |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-166À, -166Â                   |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410, -431411, -431412, -431416, -431417,   |    |
|  -431450, -431510, -431516, -431610, -431917     |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410, -130Ä (äâèã. Ä-245 ÌÌÇ)         |19,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431410 (äâèã. Ä-243)               |20,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-431810                      |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-433360-27                    |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-433362                      |42,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4331                       |22,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈÑ-150                       |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-4310                      |31,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-43105                     |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5320                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53202, -53212, -53213             |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53208 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |24,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53217 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |23,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53218 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |25,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53219 ãàçîäèçåëü                | 6,5 Ä |
|                             |24,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-214, -214Á                   |54,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-219, -219Á                   |47,0 Ä |
|  ÊðÀÇ-255Á, -255Á1, -257, -257Á1, - 257Ñ       |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-257ÁÑ                      |38,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-260, -260Á1, -260Ì               |42,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-500, -500À, -500ÀÑ, -500ÀÒ, -500Â, -5335     |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-514                       |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-516, -516Á                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-543, -7310, -7313                |98,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5334, -533501, -5337, -53371           |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53352                      |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5335 (äâèã. ßÌÇ-238)               |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53362                      |28,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53366                      |30,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-53371.029 (äâèã. ßÌÇ-238Ì2)           |28,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-450Ä, -451Ä, -451ÄÌ, -452Ã, -452Ä, -452ÄÌ    |17,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-3303                       |17,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-3303-01                     |17,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-33036                      |17,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ-33032, -33032-01                 |21,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-375Í (äâèã. ßÌÇ-236)              |37,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-375, -375Ä, - 375Ê, -375Ò, -375Þ, -375Í     |61,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-355, -355Ì, -355ÌÑ               |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-377, -377À                   |44,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓðÀË-4320, -43202                  |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ßÀÇ-210, -210À                    |47,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ßÀÇ-214                       |54,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
              1.3. ÑÀÌÎÑÂÀËÛ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - ìóëüòèêàð 25                  |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - W50/A                     |19,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA - W50L/K                     |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 232 D 19 K                  |30,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Magirus 290 D 26 K                  |44,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra-148 SI, -148 S3                |39,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra-138 S1, -138 S3                |36,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-540, -540À, -7510, -7526            |135,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-7522                      |139,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-548Ë, -7523, -7527, -7548           |160,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-75401                     |150,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÁåëÀÇ-549, -7509                   |270,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-93, -93À, -93ÀÝ, -93Â, -93Á           |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-2500, -3502, -53Á              |29,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507                     |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507                     |40,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3503, -3504                 |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3508, -35101, -3509             |28,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3509                     |29,5 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-4509                     |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4505, -45023                 |50,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-554, -55413, -554Ì, -554Â, -555, -555À,   |    |
|  -555Ã, -555ÃÀ, -555Ê, -555Ì, -555Í, -555Ý,      |    |
|  -555-76, -555-80, -45054, -4502, -45022, -45021   |37,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-585, -585Á, -585Â, -585Ä, -585Å, -585È,   |    |
|  -585Ê, -585Ë, -585Ì                 |36,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4502 (äâèã. Ä-245)              |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138ÀÁ, -34502                  |41,0 ÑÏÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-ÌÌÇ-4505                     |37,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-4508                       |28,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-138 Ä2                      |53,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-4540                       |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-600, -600ÀÂ, -600Á, -600Â            |36,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-4310                      |40,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5510, -55102                  |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5511, -55111                  |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-55118 ãàçîäèçåëü                |34,0 ÑÏÃ|
|                             | 9,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-222, -222Á, -6505                |50,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255                       |50,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-256, -256Á, -256Á1, -256ÁÑ, -257Á1, -6510    |48,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-205                       |33,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-503, -503À, -503Á, 503Â, -503Ã, -503, -510,   |    |
|  -510Á, -510Â, -510Ã, -511, -512, -513, -513À,    |    |
|  -5549                        |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5516,30 (ãðóçîïîäúåìíîñòü - 16 ò)        |45,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551                       |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551-023Ð (äâèã. ßÌÇ-238Ì2)           |35,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5430 ñ ï/ï ÌÀÇ-5232Â               |36,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-5557                      |39,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-5557-31                     |51,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌîÀÇ-75051                      |85,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌîÀÇ-75051 (äâèã. ßÌÇ-238Á3)             |107,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
1.4. ÑÅÄÅËÜÍÛÅ ÒßÃÀ×È
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chepel D-450N, -450                 |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Chepel-450.86                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95 XF                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95.360                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95/400                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 95.430                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 2300                       |20,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF TE 33 KS                     |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF TE 47 W TD                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daimler Benz 2033                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Faun H-36-40/45                   |85,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Faun H-46-40/49                   |90,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  GMC D 9 L 064                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  IFA-W50                       |21,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.33                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.36                     |24,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.38                     |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 190.42                     |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 220.36                     |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 260.36 RT                   |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco 440 E 42                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÍÂÔ-12 Ò Comatsu Nissan               |45,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.322                      |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.342, 19.343                  |25,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.362                      |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.372                      |25,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.403                      |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  MAN 19.502 FLSBL                   |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1422                  |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1635S, -1926, -1928, -1935       |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622                  |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1633                  |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1735 (äâèã. 442, 944)         |24,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1835 "Actros"             |24,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1838 (äâèã. 402, 985)         |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1840 "Actros"             |25,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1844                  |26,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1850                  |26,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 1929 S 11               |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2038 S 5E               |26,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2228                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2232 S                 |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2235 (äâèã. 442, 952)         |24,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2236                  |29,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2234 LS                |29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2534 LS                |28,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2628                  |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2632                  |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 2635                  |29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Praga ST 2-TN, -ST 2-W                |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault RVJF                     |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 340                     |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 350                     |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault R 380                    |25,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault AE 420 Ti 19 T                |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault 430 Magnum                  |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Magnum AE 500                |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 112                      |23,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania P 113 H                    |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 124                      |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania R 124 GA                   |24,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 141 LB                    |24,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Scania 143 M                     |25,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda 706 RTTN                    |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Skoda-Liaz-100.42                  |22,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Tatra 815 TR                     |48,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo FL 7/10                    |21,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F-12                      |24,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo FH-12                     |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F-16                      |26,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo WCA 64 T                    |26,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo F 89-32                    |24,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volvo 1033                      |22,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-53-12                      |24,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-63Ä, -6311                    |26,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-51Ï                       |21,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ-5206                       |22,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-Ì ÌÇ-164 ÀÍ, -164 Í, -120 Í           |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-157 Â, -157 ÊÂ, -157 ÊÄÂ             |38,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130 Â, -130 Â1, -130 Â1-76, -130-ÀÍ, -130 Â1-80, |    |
|  -441516, -4413                    |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-130 Â1 (äâèã. Ä-245)               |20,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÌË-131 Â, -131 ÍÂ                  |41,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131 Â (äâèã. Ä-243)               |18,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-131 (äâèã. Ä-243 + ÎäÀÇ-9357)          |33,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-441510                      |31,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-137, -137 ÄÒ                   |42,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-441610, -138Â1                  |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÇÈË-442160                      |41,0 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-120 Ò 3, -606, -606À               |31,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608                       |30,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608Â                       |30,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊÀÇ-608 (äâèã. Ä-245 ÌÌÇ)              |22,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5410, -54101                  |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-54112                     |25,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-54118 (ãàçîäèçåëü)               |26,0 ÑÏÃ|
|                             | 6,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-221                       |46,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-221                       |45,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-250                       |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255                       |40,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-255Ë, -255Ë1, -255ËÑ, -643701          |41,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-258, -258Á1, -260Â, -6443            |40,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÊðÀÇ-6444                      |37,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-200Â, -200Ì, -200Ð                |27,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-504, -504À, -504Á, -504Ã, -5429, -5430      |23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-504Â                       |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-509, -509À                    |36,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-537                       |125,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5432                       |26,8 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54322                      |26,4 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54321, -54326                  |25,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54321-32                     |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-543221                      |27,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54323                      |26,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54324                      |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54328                      |25,1 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54329                      |28,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5433, -54331                   |23,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54331 (äâèã. ßÌÇ-238 Ä)             |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-54421 ÒÄ (äâèã. MAN)               |25,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551 (äâèã. ßÌÇ-236Ì2)              |23,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-5551 (äâèã. ßÌÇ-238)               |28,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64226                      |30,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-6422, -64227, -642271              |35,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64221                      |33,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64229                      |32,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-64229 (äâèã. ßÌÇ-238 Í ôîðñèð.)         |34,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-7310, -73101, -7313               |98,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÌÀÇ-7916                       |138,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-375 Ñ, -375 ÑÊ, -375 ÑÊ-1, -375 ÑÍ       |60,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-377 Ñ, -377 ÑÊ, -377 ÑÍ             |44,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Óðàë-4420, -44202                  |31,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
              1.5. ÀÂÒÎÁÓÑÛ
 
|—————————————————————————————————————————————–————————————————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ è îáîðóäîâàíèÿ |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|                       |————————–———————————|
|                       |ë/100 êì|ë/ìàøèíî÷àñ|
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Asia Topic                |12,4 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Avstro50-120               |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Carosa C 734.20             |37,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Chevrolet Lumina APV 3,1 i (6 ìåñò)   |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Chevrolet Lumina 3,8 ø (7 ìåñò)     |15,6  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Citro¸n Jumpi 1,9 TD (8 ìåñò)      |9,1 Ä  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF T8                  |30,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF Bova FHD               |30,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF Caetano               |37,0 Ä | -    |
|  - îòîïèòåëü DWB 2020           |-    | 3,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  DAF 200 DKL 600             |29,4  | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    | 3,0   |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Dodge Truck 5,2             |18,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Drogmoller E 330 H            |35,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fapsanos 314               |31,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fiat Dukato 2,5 D (9 ìåñò)        | 9,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Fiat 315                 |23,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Aerostar 3,0            |19,1  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Econoline 150 4,9 i (7 ìåñò)    |21,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 (9 ìåñò)        |13,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 (10 ìåñò)        |15,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 i (9 ìåñò)       |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,0 i (15 ìåñò)       |14,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 D (9 è 12 ìåñò)     |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 D (15 ìåñò)       |11,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ford Transit 2,5 TD (9 ìåñò)       |11,2 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  GMC Safary 4,5              |18,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Hyundai Grace 2,5            |11,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Hyundai H 100 2,4 i (12 ìåñò)      |13,4  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 55 "Ëþêñ"             |28,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 180                |45,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 250, -255, -256          |33,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260                |38,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260.18              |39,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260.27              |34,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 260 (äâèã. Ä 265)         |29,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 280                |44,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 280 è åãî ìîäèôèêàö. (äâèã. Ä 265)|38,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 543.27              |18,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 556                |40,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Ikarus 620                |34,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Isuzu 27 L 3,9 D             |24,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Iveco Euro Rider             |33,4 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Kia Besta 2,2 D (12 ìåñò)        |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Magirus Deutz M 2000           |32,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN SR 321                |31,0  | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN Eker                 |31,0 L | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN 200                 |37,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  MAN SD 200                |40,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 210 D (11 ìåñò)      |10,2 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 308 D (14 ìåñò)      |19,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 310 D (15 ìåñò)      |11,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 312 D Sprinter (11 ìåñò)  |11,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 314 E Sprinter (9 ìåñò)  |13,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 350 RHD          |38,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0303            |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0303 15 RHD        |34,5 Ä | -    |
|  - îòîïèòåëü Webasto ìîä. DBW 300     |-    |  4,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mercedes Benz 0305 G           |50,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Mitsubishi L 300 2,4           |12,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Nissan Urvan 2,5 D (9 ìåñò)       |10,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 116 N              |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan Spaceliner            |31,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 216 H (äâèã. Daimler Benz)    |30,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Neoplan 216 H (äâèã. Scania)       |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot 806 2,0 Ti (7 ìåñò)       |12,2  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot Boxer 2,0i (8 ìåñò)       |12,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot 806 1,9 TD (8 ìåñò)       | 9,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Peugeot Boxer 2,5 TD (9 ìåñò)      |11,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Pontiac Trans Sport 2,3 i (7 ìåñò)    |12,3  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Pontiac Trans Sport 3,1 SE (7 ìåñò)   |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Renault Trafic (15 ìåñò)         |10,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Scania VP 116              |31,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Scania Jonckheere            |33,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Setra S 215 HD              |28,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Skoda 706 TO CAR             |32,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Subaru E 10 1,2 4WD           | 8,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Hiace 2,5 D (9 ìåñò)       | 9,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Hiace 2,4 D (14 ìåñò)       |20,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Liteace 1,5 (7 ìåñò)       |10,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Toyota Previa 2,4 i (7 ìåñò)       |11,9  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Vanhool                 |32,0 Ä | -    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü          |-    |  2,0 Ä  |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,0 i       |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,5 i       |14,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,6 D       | 8,6 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,7 D (9 ìåñò)  | 8,6 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 1,9 TD      | 9,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Transporter 2,4 D       |10,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 1,9 (57 kWt, 8 ìåñò)|13,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravellee 2,0        |13,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 2,5         |14,7  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 1,9 D        |10,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Caravelle 2,4 D        |10,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Volkswagen Sharan 2,0 i         |12,4  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-651, -664              |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-3221 "Ãàçåëü" (9 ìåñò)        |16,3  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-32213 "Ãàçåëü" (13 ìåñò)       |17,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÃÀÇ-2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-4063.00)  |    |      |
|  (7 ìåñò)                 |16,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÇÈË-155, -158, -158À, -158ÂÀ, -158Â   |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-651, -651À             |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-685 (äâèã. Ä 243)          |18,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-685, -685Á, -685Ã, -695Þ, -3270,  |    |      |
|  -327001, -3271              |30,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÊàÂÇ-3976                |30,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695, -695Á, -695Å, -696Æ, -695Ì,   |    |      |
|  -695Í                  |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695 (äâèã. ÇÈË 375), -695Í      |    |      |
|  (äâèã. ÇÈË 375.01)            |44,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695ÍÃ                |47,5 ÑÏÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695Ï                 |51,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695Í (äâèã. Ä 245)          |23,3 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-695 Ä (äâèã. Ä 245.9)        |24,5 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-697 "Òóðèñò", -697Å, -697Ì, -697Í,  |    |      |
|  -697Ð                  |40,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-697 (äâèã. ÇÈË 375)         |43,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699, -699 À, 699 Í, -699 Ð      |43,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699 Ð (äâèã. ßÌÇ 236 ñ i  = 1,48) |24,8 Ä | -    |
|                ã.ï.     |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-699 Ð (äâèã. ßÌÇ 236 ñ i  = 1,93) |30,0 Ä | -    |
|                ã.ï.     |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-4202                 |38,5 Ä |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËÀÇ-42021                |33,5 Ä |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-158, -158Â, -158ÂÀ         |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677, 677À, 677Á, -677Â, -677Ã,   |    |      |
|  -677Ì, -677Ï, -677ÌÁ, -677ÌÑ       |54,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677à                |67,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-677 (äâèã. ßÌÇ 236)         |29,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 (äâèã. ÊàìÀÇ 7408 ñ ÃÌÏ)    |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 "Íåìàí" (äâèã. Ä 260.3 ñ ÃÌÏ) |39,1 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ËèÀÇ-5256 "Íåìàí" (äâèã. ÊàìÀÇ 7408   |    |      |
|  ñ ÃÌÏ)                  |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-103 (äâèã. Ä-260.5)         |37,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-103 (äâèã. Renault)         |36,8 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÌÀÇ-104 (äâèã. Ä-260.5)         |36,7 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-651, -651À, -651Á          |26,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-652, -652Á, -652Ò          |28,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672, -672À, -672Ã, -672Ñ       |35,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672Ì, -672Ó, -67210         |34,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-672 (äâèã. Ä 243)          |19,0 Ä | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3201, -3201Ñ, -3205, -320101,    |    |      |
|  -3206                  |36,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3201 (äâèã. ÇÈË 130)         |41,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÏÀÇ-3207                 |47,3 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÐÀÔ-08.10, -977, -977Ä, -977ÄÌ, -977Å,  |    |      |
|  -977ÅÌ, -977È, -977ÈÌ, -977Ê, -2203,   |    |      |
|  -22032, -220301, -22031, -22031-01,   |    |      |
|  -22035, -22035-01, -22038-02       |15,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÐÀÔ-220302                |18,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-450À, -450Â, -451À, -452ÀÝ, -452Â  |19,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-2206-01               |19,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-2206-02               |22,0 ÑÓÃ| -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  ÓÀÇ-3962 (äâèã. 417.10), -3962-01    |19,5  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|                       |    |      |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
|  Òàäæèêèñòàí-3205             |40,0  | -    |
|—————————————————————————————————————————————+————————+———————————|
 
               1.6. ÔÓÐÃÎÍÛ
 
|——————————————————————————————————————————————–———————————————————¬
|     Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ       |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|       è îáîðóäîâàíèÿ         |——————————–————————|
|                       | ë/100 êì | ë/ìàøè-|
|                       |     | íî÷àñ |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 20F, -A 21/4 (A-21F)        |12,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 30F, -30 KSU, -31 KSU       |13,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 31L                |13,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Avia A 31TL                |13,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Barcas B 1000               |12,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Citro¸n C 15               | 7,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Citro¸n C 25E               |13,3   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 400                  | 9,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 1300 (èçîòåðìè÷åñêèé)         |22,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 19.00                 |23,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF F 1900 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |23,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 2105                 |24,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 2505 TD (èçîòåðìè÷åñêèé)       |24,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.330                |26,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.350 ATi              |27,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.350 ATi (ðåôðèæåðàòîð)       |28,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà          |-     | 6,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  DAF 95.360                |26,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 210             |12,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1013             |18,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1417             |19,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 1419             |23,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 2220 L            |25,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Daimler Benz 2433 L            |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Fiorino 1,6             | 8,2   |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Fiorino 1,7 D            | 5,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Dukato 2,0              |12,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Dukato 2,5 D             | 8,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Fiat Vikolli ðåôðèæåðàòîð         |29,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  RD-1                   |-     | 2,8 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 0815              |21,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 2517              |24,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Cargo 2517L             |25,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Escort VAN 1,3            | 8,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Escort 1,8D Express         | 7,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit 2,0             |15,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit 2,5 D            |10,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Transit L 2,5 D           |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford 100 2,5 D              |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA Robur 3000 êã LD/STKo         |17,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA 50 4 x 4 (132 kWt)          |26,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  IFA L 60 4 x 4              |26,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco S 45 TD               |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 3510                |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 49.10 TD              |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 4910 (ðåôðèæåðàòîð)         |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 4912 TD               |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 50.9                |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 75 E 15               |18,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 150 E 23R              |22,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 170 E 23R              |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 190.33               |25,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco 240.30P               |27,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Magirus 240 E 38          |27,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Fiat 240.30 (ðåôðèæåðàòîð)     |27,4 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo      |     |    |
|  King 11-25                |-     | 2,7 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Iveco Eurotech MPL 240 E42 (ðåôðèæåðàòîð) |31,0 Ä  |-    |
|  - àâòîíîìíûé îòîïèòåëü êàáèíû       |-     | 0,3 Ä |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  RD 11-MAX                 |-     | 3,2 Ä |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà Thermo King    |     |    |
|  LHD 11M-MAX                |-     | 3,2 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Liaz-110                 |30,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Magirus Deutsch 130            |14,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 6.90                 |13,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 8.136                 |14,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 8.150                 |16,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 10.150 (ðåôðèæåðàòîð)         |19,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 12.192 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |19,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 12.232                |21,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 14.192 U               |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 14.192                |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN ÌÎ3 (14.192)             |23,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 15.192 FL               |23,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.240 FL/LL             |25,5 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü Eberspacher ìîä. DILC     |-     | 0,2 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.321                |28,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 19.331 F               |28,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN FO3 (19.372)             |29,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 22.240                |25,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 24.292                |26,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 22.361                |27,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  MAN 24.362 TD               |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mack 26                  |21,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mazda E 2200 D              | 9,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 100 D            |10,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 207 D            |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 208 D            | 9,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 210             |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 307 D            |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 309 D            |10,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 310 D            |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 407 D            |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 408 D            |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 409 D            |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D            |13,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 412 D "Sprinter"      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 412 TD "Sprinter"      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 508 D            |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 602             |12,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 608 D (ðåôðèæåðàòîð)    |13,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 608 D            |13,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D            |12,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D (èçîòåðìè÷åñêèé)   |12,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 609 D 4,3 D         |13,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 611 D            |13,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 709 D            |16,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 809 D            |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 811 D (ðåôðèæåðàòîð)    |16,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 813             |14,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 813 LPL           |15,1 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 814             |15,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 914 D            |15,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1117 TD           |20,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1314            |18,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1317 (ðåôðèæåðàòîð)     |20,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñò. Thermo King RD-1    |-     | 2,8 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1417 TD           |22,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1420            |23,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1422, 1422 L        |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1617            |20,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1617 (èçîòåðìè÷åñêèé)    |20,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1619            |24,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1620 TD           |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1622            |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1633            |25,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1722 (ðåôðèæåðàòîð)     |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 1935            |27,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2228            |27,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2433 L           |27,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz 2435            |28,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mitsubishi L300              |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mitsubishi Canter             |13,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Nissan Trade 2,8 D            |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Nusa C 501-1, -Ñ 502-1, -Ñ 521Ñ, -Ñ 522Ñ |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Opel Combo 1,7 D             | 6,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer 350 LH 2,5 D        |10,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer Tole 350 LH 2,5 TD     |13,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot J5                |10,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer 310 C 2,5 D         |10,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Boxer Grande Volume 2,5 D     |13,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Partner 1,4 i           | 8,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Peugeot Partner 190 C 1,9 D        | 7,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic 1,7            |12,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic T 31 F 2,1 D        | 9,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Trafic 2,5 D 4WD         |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Master 2,5 D           |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault Master T 35 2,5 D         |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Renault G 210 (èçîòåðìè÷åñêèé)      |24,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania PM                 |23,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 82 M                |23,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 93 M (èçîòåðìè÷åñêèé)       |24,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 5092-1 (èçîòåðìè÷åñêèé)      |24,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania H 112               |25,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 113 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |29,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Scania 113.360              |29,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Seat Terra                | 7,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Star 742 TD (ðåôðèæåðàòîð)        |15,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Skoda Pickup               | 9,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Skoda Forman Plus             | 8,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Steyt 26 S 32 (ðåôðèæåðàòîð)       |26,5 Ä  |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà          |     |    |
|  Konvecto TK 3300 S/4           |-     | 2,7 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 28 2,0           |13,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 28 2,4 D          | 9,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 35 2,4 D          |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 45 2,4 D          |11,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen LT 50             |13,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen - MAN 8.150          |14,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Volkswagen Transporter LT 46       |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Zuk A-03, -A-06, -A-07M, -A-11,      |     |    |
|  -A-13, -A-13M               |14,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÁåëÀÇ - Ëþáëèí 3372 (ðåôðèæåðàòîð)    |14,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÁåëÀÇ - Ëþáëèí 3372 (èçîòåðìè÷åñêèé)   |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÂÀÇ 1706                 | 8,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 23251 "Êóïàâà" (ðåôðèæåðàòîð)     |16,6   |-    |
|  - õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà V 250       |-     | 2,0  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (81 kWt)        |15,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (66 kWt)        |15,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 33021 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ 4021)    |16,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 330210 "Ãàçåëü" (èçîòåðìè÷åñêèé)   |15,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 53À (äâèã. Ä 243)           |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3307 (äâèã. Ä 240) (èçîòåðìè÷åñêèé)  |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 (èçîòåðìè÷åñêèé)         |17,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 ÒÄ                |16,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 3309 ÒÄ (èçîòåðìè÷åñêèé)       |     |    |
|  ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì          |18,9 Ä  |-    |
|  - ãðóçîïîäúåìíûé áîðò ìîä. À254Ã1     |-     | 2,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-ÑÀÇ-3507 äâèã. Ä-240, -242, -243)  |16,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 4301 (äâèã. 6-öèë.)          |21,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ 66.15                 |29,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-731, -947, -3713, -3714, -3742,   |     |    |
|  -37421                  |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-850                 |27,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-890 À, -893 ÀÁ, -37021, -37041    |34,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891, -891 Â, -892, -893À, -893 Á,  |     |    |
|  -3702, -37022, -3704           |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 Á                |33,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 Â, -893 Á, -37022, -37042    |24,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891-10, -891-20           |25,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-893À-10, -893-20           |25,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 ñ èçîòåðìè÷åñêèì ôóðãîíîì,    |23,7   |-    |
|  ÔÈÀ-52                  |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-949, -950, -3706, -3767, -3944    |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-950À                 |39,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-35101, -3705, -3711,      |     |    |
|  -37111, -37112, -3716, -3721, -37211,   |     |    |
|  -37231, -3726               |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-3704-10, -3704-20          |25,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-3712, -37121, -37122      |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-37122             |24,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊÌÇ)-3716              |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ (ÊîçÌÇ)-3718, -3719         |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊîçÌÇ)-3718, -39021, -39031     |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-3767                 |28,0 ÑÏÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊÌÇ)-39011             |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ìîä. (ÊîçÌÇ)-3944             |27,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-762, -762À, -762Á, -762       |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-37111                |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-37121                |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÅðÀÇ-3730, -37301, -37302, -37304,    |     |    |
|  -37305                  |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-130Ä, -431410 (äâèã. Ä-243)      |20,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-130 (äâèã. ÇÈË-375)          |36,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-43317Â                |24,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-43332 (èçîòåðìè÷åñêèé)        |33,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-494810                |32,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÇÈË-5301ÀÎ (äâèã. Ä-245-12)        |15,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Èæ-2715, -27151, -271501, -27151-01    |11,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Èæ-2715011                |15,0 ÑÓÃ |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊÀâÇ-644                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊÀâÇ-49471                |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíü Ã1À1                |28,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíü Ã1À2                |30,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êóáàíåö Ó1À                |18,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-5320 (áåç äåëèòåëÿ)         |30,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53202 (áåç äåëèòåëÿ)        |31,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-53212 (äâèã. ßÌÇ-238 Ì2)      |29,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-890, -890Á              |34,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-945, -948              |10,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ËóÌÇ-946, -949              |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ×ÀÐ-51À, -1À×-51             |23,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  1À×-52-04                 |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53366                 |31,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53371-029 (i   = 7,79)       |26,0 Ä  |-    |
|          ã.ï.           |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-53362 (äâèã. ßÌÇ-238Ä)        |29,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÌÀÇ-6303                 |36,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-432, -433, -434          |10,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîñêâè÷-2733, -2734            |11,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîä. (ÊÌÇ)-53423             |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìîä. (ÊîçÌÇ)-5703             |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 3964                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4208                 |35,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4947                 |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÍÇÀÑ 4951                 |34,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÏÀÇ 3742                 |29,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÏÀÇ 37421                 |29,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÐÀÔ-22031-01, -22035, -22035-01      |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÐÀÔ-2920                 |15,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-1À×, -949À               |24,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-943À, -9431-1             |22,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÒÀ-3760 (ÃÀÇ-53)             |27,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-450, -451, -451Ì, -452        |17,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-3741 01                |17,7   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|                       |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Óðàë-49472                |53,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
 
          1.7. ÃÐÓÇÎÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|—————————————————————————————————————————————————————————–————————¬
|         Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ        |Ëèíåéíàÿ|
|                             | íîðìà, |
|                             |ë/100 êì|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  DAF 400                       |10,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Daimler Benz L 409                  |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat Iveco 79.10                   |13,7 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Fiat 146 "Fiorino" 1,7 D               | 7,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Ford Transit                     |10,4  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Iveco Daily 35.8                   |10,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mazda Bus 2,2 D                   | 9,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 207 D                 |10,2 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 307 D                 | 9,3 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Mercedes Benz 410 D                 |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Nissan Urvan 2,5 D                  |10,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Peugeot J5 2,5 D                   |10,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Polonez FSO Truck LB 1,9 D              | 8,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Renault Express                   | 7,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Toyota Hiace 2,4 i                  |12,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy Combi 1,4              | 7,8  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy 1,6 i                | 9,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Caddy 1,9 D                | 7,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  Volkswagen Transporter 1,9              |11,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-406, 95,6 kWt)     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 2705 "Ãàçåëü" (äâèã. ÇÌÇ-40630, 81 kWt)     |16,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 270400-27 "Ãàçåëü"                |20,8 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÃÀÇ 33023 "Ãàçåëü"                  |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÐÀÔ 3311                       |14,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÐÀÔ 3311 2,5 Di                   |13,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|                             |    |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 469 4WD (äâèã. ÓÌÇ 4178)             |19,5 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 3909 4WD "Ôåðìåð" (äâèã. ÇÌÇ 402)        |17,6  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 3909 4WD "Ôåðìåð" (äâèã. ÇÌÇ 402)        |22,9 ÑÓÃ|
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
|  ÓÀÇ 31519.017 4WD                  |16,0  |
|—————————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
        1.8. ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 
|——————————————————————————————————————————————–———————————————————¬
|      Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ      |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|        è îáîðóäîâàíèÿ        |——————————–————————|
|                       | ë/100 êì |ë/ìàøè- |
|                       |     | íî÷àñ |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîêîðìîâîç ÀÑÏ-25 (ÊàìÀÇ-5410)     |33,5 Ä  |6,5 Ä íà|
|                       |     |ïíåâìî- |
|                       |     |âûãðóçêó|
|                       |     |1 åìêîñ-|
|                       |     |òè   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì      |     |    |
|  ÖÏÊÒÁ-À-130Ô               |26,2   |3,4   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÀÇ-53À ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì      |     |    |
|  Ñ-5À-4                  |25,5   |3,2   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÃÇÑÀ-891 (52-01) ñ ãðóçîïîäúåìíûì     |     |    |
|  áîðòîì ÀÏÑ-62Ô              |23,0   |2,6   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ôóðãîí ÃÀÇ-5312 Ì 3726          |29,6   |3,3   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìóêîâîç Ê4-ÀÌÃ (ÇÈË-441510)        |41,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êîìáèêîðìîâîç 3ÑÊ-Ô-15 (ÊàìÀÇ-5320)    |27,0 Ä  |8,3 Ä  |
|                       |     |íà ðàç- |
|                       |     |ãðóçêó |
|                       |     |áóíêåðà |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ñàìîïîãðóç÷èê         |     |4,0 Ä íà|
|  ÖÏÊÒÁ-À853 (ÃÀÇ-53À)           |26,5   |ïîãðóçêó|
|                       |     |(ðàç-  |
|                       |     |ãðóçêó) |
|                       |     |ïîëíîãî |
|                       |     |êîìï-  |
|                       |     |ëåêòà  |
|                       |     |êîíòåé- |
|                       |     |íåðîâ  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç ÇÈË-131 ñ ËÒ-25          |44,0   |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç Sisu SM312 ñ ïðèöåïîì       |     |    |
|  JYK 142                  |42,0 Ä  |-    |
|  - ìàíèïóëÿòîð Loglift 81S         |-     |5,5 ä  |
|  - îòîïèòåëü                |-     |0,6 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåñîâîç ÌÀÇ-54342 Ñ ìàíèïóëÿòîðîì     |     |    |
|  Loglift-65                |45,0 Ä  |5,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Audi 80 2,6 i          |13,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Audi 100 Avant          |12,8   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Peugeot 405 GL          |11,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Peugeot 405 GTX 1,9 i      |11,2   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Volvo 760 GLE (ôîðñ. äâèã.)   |15,3   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé ÇÈË-117 (220 kWt)        |27,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ëåãêîâîé Land Rover 3,5          |21,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü ÃÀÇ-3302 "Ãàçåëü"     |17,0   |3,4   |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñàìîñâàë Iveco Magirus 260 - 30 ÀÍ    |     |    |
|  ñ àâòîïîãðóç÷èêîì Atlas AK 3013      |39,0 Ä  |6,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ãðóçîïàññàæèðñêèé ÃÀÇ-33021 "Ãàçåëü"   |15,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz ÓÍÈÌÎÃ-1550         |23,5 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü                |-     |3,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz ÓÍÈÌÎÃ V2450/38       |40,0 Ä  |-    |
|  - íà ðàáîòó ãåíåðàòîðà          |-     |18,0 Ä |
|  - îòîïèòåëü                |-     |3,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ áóðèëüíîé óñòàíîâêîé     |     |    |
|  ÓÐÁ-2À2 íà øàññè ÊàìÀÇ-43101       |50,0 Ä  |14,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ ýêñêàâàòîðîì ÓÄÑ-114À íà   |     |    |
|  øàññè Tatra 815              |42,0 Ä  |10,0 Ä |
|  - îòîïèòåëü                |-     | 0,9 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ ýêñêàâàòîðîì 4421 íà    |     |    |
|  øàññè ÊðÀÇ-255Á1À             |51,0 Ä  |9,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü ñ àâòîêðàíîì ÊÑ-3574 íà    |     |    |
|  øàññè ÓðÀË-5557-01            |46,0 Ä  |8,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ôóðãîí Iveco ML 120E      |     |    |
|  18/P ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì MBB     |     |    |
|  I-NR                   |20,5 Ä  |2,3 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ôóðãîí Volkswagen LT-55    |     |    |
|  ñ ãðóçîïîäúåìíûì áîðòîì BLW        |     |    |
|  1000-11/120 966              |14,2 Ä  |1,5 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ôóðãîí ÃÀÇ-4301              |21,6 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü ôóðãîíà            |-     |0,8 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òðàíñïîðòåð-òÿãà÷ ÃÒ-ÑÌ-1, ÃÀÇ-3403-11  |80,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓÀÇ-31512 Ìèëèöèÿ             |18,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Mercedes Benz LP 813 ñ óñòàíîâêîé äëÿ   |     |    |
|  ïðîèçâîäñòâà êîìáèêîðìîâ AFM-990Q     |22,5 Ä  |27,5 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìàøèíà ïîñëîéíîé ðàçðàáîòêè ãðóíòà    |     |    |
|  ÌÏÐÃ-1 (øàññè ÀÒÅÊ-381)          |-     |73,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ìàøèíà âñêðûòèÿ òðóáîïðîâîäîâ ÌÂÒ     |     |    |
|  (øàññè ÀÒÅÊ-381)             |-     |75,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÓðÀË-4320-30 (ÀÊÍ-10)           |     |    |
|  íåôòåïðîìûñëîâàÿ             |51,0 Ä  |12,5 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîìîáèëü-ëàáîðàòîðèÿ Renault Masler   |11,2 Ä  |-    |
|  - ñ âêëþ÷åííûì îáîðóäîâàíèåì       |13,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àýðîäðîìíûé òîïëèâîçàïðàâùèê ÒÇ-22    |     |    |
|  (51,52À)                 |-     |15,9  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àýðîäðîìíàÿ ñäóâî÷íàÿ ìàøèíà       |     |    |
|  (ÌÀÇ-500 ñ ÂÊ-1)             |-     |10,5 Ä |
|  - àâèàöèîííûé òóðáîðåàêòèâíûé       |     |    |
|  äâèãàòåëü ÂÊ-1              |-     |2000,0 |
|                       |     |êåðîñèí |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîáåòîíîñìåñèòåëü ÌÀÇ-53373       |32,0   |-    |
|  - ðàáîòà îáîðóäîâàíèÿ           |-     |3,6 Ä  |
|  - äâèæåíèå ñ ãðóçîì è âêëþ÷åííûì     |     |    |
|  îáîðóäîâàíèåì               |50,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  ÊàìÀÇ-55111 ñ áåòîíîñìåñèòåëåì      |     |    |
|  ÑÁ-92 Á2                 |37,2 Ä  |5,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü Peugeot 405 GL 1,9 D      | 6,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü ÃÀÇ-66 ñ äâèã. Ä-240, -242,   |     |    |
|  -243                   |18,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Òåõïîìîùü GMC Brigadier          |40,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ïëàâàþùèé âåçäåõîä ÃÀÇ-59037       |80,0 Ä  |-    |
|  - íà ïëàâó                |-     |25,0 Ä |
|  - íà ðàáîòó ëåáåäêè            |-     |14,0 Ä |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ãóñåíè÷íûé òÿæåëûé òðàíñïîðòåð-òÿãà÷   |     |    |
|  ÃÒ-Ò                   |110,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ïåðåäâèæíàÿ ìàñòåðñêàÿ ËÂ-8Á.01 íà    |     |    |
|  ÓðÀË-4320                 |49,0 Ä  |-    |
|  - ãåíåðàòîð ñâàðî÷íûé ÃÄ-4003Ó2      |-     |15,5 Ä |
|  - ãåíåðàòîð ÎÑ-5-51-Ó2          |-     |8,5 Ä  |
|  - îòîïèòåëüíî-âåíòèëÿöèîííàÿ óñòàíîâêà  |     |    |
|  ÎÂ-65                   |-     |1,2 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü ÏÐÌ-ËÂ-8Á.01 (øàññè    |     |    |
|  4320-1912-30)               |53,0 Ä  |-    |
|  - ãåíåðàòîð ÃÑ-250-20/4          |-     |13,0 Ä |
|  - ðàáîòà ëåáåäêè             |-     |7,0 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ford Econoline E350 (òàìîæåííûé)     |22,1   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç DAF 2700 ñ ïðèöåïîì TSP-4     |35,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç MAN 14.232 ñ ïðèöåïîì Logr    |33,0 Ä  |-    |
|  TA10/4MS                 |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1320 ñ ïðèöåïîì   |     |    |
|  Lohrf                   |31,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1419        |26,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1422 ñ ïðèöåïîì   |     |    |
|  Lohd TA.4M                |33,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1624        |28,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Àâòîâîç Mercedes Benz 1831L        |28,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Citro¸n Kasten 23 1,9 TD  | 9,7 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford Transit 2,0 i     |15,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford Transit 2,5 D     |12,5 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Ford E350 4,9 i       |21,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 308 D     |11,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 310      |16,4   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 310 D,    |11,3 Ä  |-    |
|  -310 D.KA                 |     |    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 408 D     |11,0 Ä  |-    |
|  - îòîïèòåëü                |-     |2,5 Ä  |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 608 D     |19,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Mercedes Benz 711 D     |17,0 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot 405 1,9 D      | 7,6 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot j5 2,5 D      |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Peugeot Boxer 2,5 D     |11,3 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen Transporter   |     |    |
|  1,9 D                   |10,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen Transporter   |     |    |
|  2,4 D                   |10,8 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Áðîíèðîâàííûé Volkswagen T4 2,5 i     |     |    |
|  (ñèíõðî)                 |14,9   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñïåöàâòîìîáèëü áðîíèðîâàííûé       |     |    |
|  ÂÀÇ 21213Á 4WD              |13,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Daimler Benz 300 D     |10,4 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Ford Sierra 2,3 D      | 9,2 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Opel Kadett Caravan 1,3   | 8,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 123      |16,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 250 TD    | 9,9 Ä  |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 409      |22,5   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Mercedes Benz 410      |23,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Ñêîðàÿ ïîìîùü Volvo 940 GL 2,3 i     |13,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êàòàôàëê Ford Granada 2,3         |14,6   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
|  Êàòàôàëê Volvo 245 2,0          |12,0   |-    |
|——————————————————————————————————————————————+——————————+————————|
 
        1.9. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ, ÂÛÏÎËÍßÞÙÈÅ 
            ÐÀÁÎÒÛ Â ÏÅÐÈÎÄ ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ:
 
          1.9.1. Àâòîìîáèëè-öèñòåðíû
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|  àâòîöèñòåðíû   |              | íîðìà, | íà  |
|           |              |ë/100 êì|çàïîë-|
|           |              |    |íåíèå |
|           |              |    |(ñëèâ)|
|           |              |    |1 öèñ-|
|           |              |    |òåðíû,|
|           |              |    | ë  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÂ-2Ì        |ÃÀÇ-51À          |22,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÂ-3,6, ÀÂÂ-3,8   |ÃÀÇ-53-12-01        |26,0  |3,0  |
|           |(ÃÀÇ-53À)         |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÖ-1, 5-63      |ÃÀÇ-63           |27,0  |2,3  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-1,8        |ÃÀÇ-51À          |23,0  |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÂÖ-1,7        |ÃÀÇ-66           |30,4  |2,3  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-416 (3611)     |ÃÀÇ-53-12         |-    |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-1,9-51À,      |ÃÀÇ-51À          |22,0  |2,0  |
|-2,0-51À       |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÇ-2,4-52      |ÃÀÇ-52-01         |23,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-2,6-53Ô,      |              |    |   |
|-2,9-53Ô       |ÃÀÇ-53Ô          |22,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-2,6-355Ì      |Óðàë-355Ì         |32,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-3,8-164À, -4-164À |ÇÈË-164À          |32,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2-53À      |ÃÀÇ-53À          |26,0  |1,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2-130      |ÇÈË-130          |32,0  |1,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,3-130      |ÇÈË-130          |33,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-8-5334, -8-5435  |ÌÀÇ-5334          |24,0 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖË-147        |ÃÀÇ-66           |29,0  |2,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÌ-2,6-355Ì     |Óðàë-355Ì         |31,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,5       |ÃÀÇ-51           |23,0  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,7       |ÃÀÇ-66           |30,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-1,9       |ÃÀÇ-51À          |22,5  |2,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,1       |ÃÀÇ-52-01         |24,0  |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,8       |ÃÀÇ-53À          |26,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-2,8-130     |ÇÈË-130          |32,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-3,3-3,8     |ÃÀÇ-53À          |26,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-5,6-5,7     |ÌÀÇ-500          |25,5 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-6,2       |ÌÀÇ-5335          |25,5 Ä |3,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-3,3 ïèâîâîç    |ÃÀÇ-53À          |26,5  |-   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÇ-2,4-52      |ÃÀÇ-52           |23,0  |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-6-130       |ÇÈË-130          |32   |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖ-4,2        |Óðàë-4320         |26,0 Ä |2,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÌÌ-4-157 ÊÄ     |              |40   |0,7  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÒ3-2,2-51À      |              |23   |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÇÈË 130Â1 ñ      |              |    |   |
|ïîëóïðèöåïîì Ä 642  |              |38,5  |8,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÝÀ-7,5-500À     |              |25,5 Ä |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÝÀ-7,5-5334     |              |25,5 Ä |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÑÂ-6         |ÇÈË-130-76         |32,0  |2,2  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÖÏÒ-4,1       |ÇÈË-130          |32,9  |4,1  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
    1.9.2. Àâòîìîáèëè-òîïëèâîçàïðàâùèêè è ìàñëîçàïðàâùèêè
 
|——————————————————————–—————————————————————————–————————–————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü   |Ëèíåéíàÿ| Íîðìà |
|   çàïðàâùèêà    |             | íîðìà, |  íà  |
|           |             |ë/100 êì| çàïîë- |
|           |             |    | íåíèå |
|           |             |    | (ñëèâ) |
|           |             |    | 1 öèñ- |
|           |             |    | òåðíû |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÂÇ-50        |ÃÀÇ-51À         |24,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-2,2-51À      |ÃÀÇ-51À         |23,0  |2,2   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3-157Ê      |ÇÈË-157Ê         |40,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3,8-53À      |ÃÀÇ-53À         |27,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-3,8-130      |ÇÈË-130         |33,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÌÇ-4,5-375     |Óðàë-375         |61,0  |4,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-2,4-52,      |ÃÀÇ-52-01        |23,0  |4,3   |
|-2,5-52        |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÖÒÌÌ-4-157Ê     |ÇÈË-157Ê         |40,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ËÂ-7 (ÌÀ-4À)     |ÇÈË-131         |43,0  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-51Ì        |ÃÀÇ-51À         |24,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-66, -66-01,    |ÃÀÇ-66          |30,0  |2,4   |
|-66À-01        |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÌÇ-3904        |ÃÀÇ-63          |28,0  |2,2   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Ìîä 4611       |ÇÈË-495710        |33,5  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Ò-8-255Á       |ÊðÀÇ-255Á        |44,0 Ä |4,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÇ-7,5-500À,     |ÌÀÇ-500À (5334)     |25,5 Ä |5,0 Ä  |
|-ÒÇÀ-7,5-5334     |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÇ-500        |ÌÀÇ-500         |26,0 Ä |3,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|3607, -3609      |ÃÀÇ-52-01, -04      |23,0  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|3608 (ÀÒÇ-2,4-52)   |ÃÀÇ-52-01        |23,5  |2,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÒÑÂ-7         |ÇÈË-431412        |    |5,8   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÃÀÇ-52-04       |-            |24,0  |3,5   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÒÇ-4,4        |ÇÈË-131         |48,0  |3,5   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÀÖ-5,5        |ÓðÀË-375         |61,0  |4,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÃÀÇ 3307       |-            |26,0  |2,0   |
|(V = 4,9 êóá.ì)    |             |    |    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÇÈË-433362      |             |    |    |
|(V = 6,9 êóá.ì)    |-            |33,5  |3,0   |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÇÈË-433102      |-            |23,5 Ä |1,5 Ä  |
|(V = 7,0 êóá.ì)    |             |    |ðàáîòà |
|           |             |    |íàñîñà |
|           |             |    |(ë/ìà- |
|           |             |    |øèíî÷àñ)|
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Daimler Benz 1635   |             |    |    |
|(V = 13,2 êóá.ì)   |-            |29,5  |8,2 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|MAN 22.281      |-            |28,1  |-    |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Tatra 1482C13     |-            |32,0 Ä |9,0 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Tatra 815P13     |-            |48,0 Ä |9,5 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Scania 142H      |             |    |    |
|(18,1 êóá.ì)     |-            |29,4 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|Scania 143H      |             |    |    |
|(17,9 êóá.ì)     |-            |30,2 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
|ÊàìÀÇ-4310      |-            |32,1 Ä |9,9 Ä  |
|——————————————————————+—————————————————————————+————————+————————|
 
          1.9.3. Àâòîìîáèëè-öåìåíòîâîçû
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|   öåìåíòîâîçà   |              | íîðìà, | íà  |
|           |              |ë/100 êì|çàã- |
|           |              |    |ðóçêó |
|           |              |    |(âûã-)|
|           |              |    |ðóçêó)|
|           |              |    |è îá- |
|           |              |    | äóâ |
|           |              |    |1 öèñ-|
|           |              |    |òåðíû,|
|           |              |    | ë  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÁÌ-8020        |ÊðÀÇ-257Á1         |50,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÐÏ-1         |ÇÈË-130Â1         |36,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-571         |ÇÈË-164À          |36,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-570À        |ÌÀÇ-200Â          |32,0 Ä |3,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-571         |ÇÈË-130Â1         |37,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-853         |ÇÈË-130Â1         |37,5  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-942         |ÊðÀÇ-258          |41,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-956         |ÃÀÇ-53Á          |29,0  |2,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-1036Á        |ÌÀÇ-500          |27,0 Ä |4,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-89         |ÇÈË-130          |35,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-89Á1        |ÇÈË-431412         |35,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-92         |ÊðÀÇ-258          |42,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÁ-113        |ÇÈË-130          |33,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-2À (Ñ-652À)    |ÊðÀÇ-258Á         |50,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-3 (Ñ-853),     |ÇÈË-130Â1         |38,0  |3,0  |
|-3À (Ñ-853À)     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-4 (Ñ-927), -4À   |ÇÈË-130Â1         |37,5  |4,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-10, -10À      |ÇÈË-130Â1         |38,5  |4,8  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-11, -11Á,     |ÊàìÀÇ-5410         |31,5 Ä |8,2 Ä |
|-11Ï         |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÒÖ-6 (Ñ-972),     |ÌÀÇ-504          |23,5 Ä |6,5 Ä |
|-6À          |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ñ-652 (ÒÖ-2)     |ÊðÀÇ-258Á1         |50,9 Ä |-   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ó-5À         |ÇÈË-130Â1         |39,0  |3,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|42184-03ÏÑ      |ÊðÀÇ-258Á1         |55,5 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
1.9.4. Êðàíû (ñòðîèòåëüíûå, àâòîìîáèëüíûå,
            íà ïíåâìîõîäó è äðóãèå)
 
|——————————————————————–———————————————————————————–————————–——————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü   |   Áàçîâàÿ ìîäåëü    |Ëèíåéíàÿ|Íîðìà |
|   àâòîêðàíà    |              | íîðìà, | íà |
|           |              |ë/100 êì|çàïîë-|
|           |              |    |íåíèå |
|           |              |    |ë/ìà- |
|           |              |    |øèíî- |
|           |              |    | ÷àñ |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-5, -5Ã       |ÇÈË-130          |38,0  |5,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-75, -75Â      |ÇÈË-130 (431412)      |40,0  |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-75         |ÇÈË-164          |39,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-5         |ÇÈË-130          |38,0  |5,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-5         |ÇÈË-164          |39,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÃÊÌ-6,5        |ÌÀÇ-500          |30,5 Ä |5,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-2,5-12, -2,5-13   |ÃÀÇ-51À          |26,5  |4,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-46 (ÊÑ-1563)    |ÇÈË-130          |38,0  |6,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-51, -61, -61À,   |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |5,1 Ä |
|-61Ì, -63       |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-51Ì         |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-52, -52Ì      |ßÀÇ-204À          |-    |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-64         |ÌÀÇ-500          |31,0 Ä |5,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-67         |ÌÀÇ-500          |30,5 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-68, -69, -69À    |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊÁ-4ÁË        |ÇÈË-157          |-    |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-104         |ÊðÀÇ-257          |55,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-104, -104Ì     |ÊðÀÇ-219          |62,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-162 (ÊÑ-4571À)   |ÊðÀÇ-258          |52,0 Ä |8,4 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-162 (ÊÑ-4561),   |ÊðÀÇ-257          |59,0 Ä |8,8 Ä |
|-162Ñ (ÊÑ-4562)    |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-1561, -1562,    |ÃÀÇ-53À          |33,5  |8,0  |
|-1562À        |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-1571        |ÃÀÇ-5312          |32,0  |5,1  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-2561, -2561Ä,   |ÇÈË-130          |40,0  |10,0 |
|-2561Å, -2561Ê,    |              |    |   |
|-2561Ê1, -2571    |              |    |   |
|(Â, Ê, Ë, Î)     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-2573        |ÓðÀË-43202         |38,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3561        |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3561À, -3562,   |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |11,0 Ä|
|-3562À, -3562Á    |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-35628       |ÌÀÇ-5334          |33,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575        |ÇÈË-133Ãß         |35,0 Ä |8,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3577-4, -3577-4-1, |ßÌÇ-236          |35,0 Ä |7,4 Ä |
|ÊÑ-3577, -3577-2-1  |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575À       |ÊàìÀÇ-740         |42,5 Ä |6,9 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3575        |ÇÈË-130          |35,5  |6,5  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3579        |ÌÀÇ-5337          |36,9 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4561À, -4561ÀÕË  |ÊðÀÇ-257          |56,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4571, -4571Ñ    |ÊðÀÇ-257          |52,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-4572, -4575    |ÊàìÀÇ-53213        |42,5 Ä |8,8 Ä |
|ÌÊÀ-16        |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5363 (À, Ñ)    |ßÌÇ-236          |-    |9,6 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473        |N-202           |-    |9,4  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5573        |ÀÇ-7310          |125,0 Ä |18,0 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ËÀÇ-690, -690À    |ÇÈË-130          |36,5  |6,0  |
|           |(ÇÈË-164)         |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ã        |ÌÀÇ-500          |33,0 Ä |5,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ì        |ÌÀÇ-200          |38,0 Ä |5,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-16        |ÊðÀÇ-257          |57,0 Ä |8,8 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÌÊ-7         |ÌÀÇ-200          |34,0 Ä |6,0 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÑÌÊ-10        |ÌÀÇ-500          |33,5 Ä |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-6,3        |-             |-    |7,7 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÀÊ-7,5, -7,5Ä     |-             |-    |8,0  |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|Ê-53, ÊÑ-2562,    |-             |-    |6,5 Ä |
|ÊÑ-2563, Ê69     |              |    |   |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-3571, -3572À    |ßÌÇ-236          |34,0 Ä |7,5 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÌÊÀ-10Ì        |ÌÀÇ-500          |34,0 Ä |7,2 Ä |
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473 "Áóìåð"    |-             |60,0 Ä |13,5 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-5473        |              |    |   |
|(ñïåöøàññè)      |-             |62,8 Ä |14,4 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|ÊÑ-6471        |              |    |   |
|(ñïåöøàññè)      |-             |82,6 Ä |14,6 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
|NK-300, -300Ñ,    |              |    |   |
|-350         |-             |50,0 Ä |20,6 Ä|
|——————————————————————+———————————————————————————+————————+——————|
 
          1.9.5. Àâòîìîáèëè-ñàìîïîãðóç÷èêè
 
|————————————————————–—————————————————————————–——————————–————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü  |   Áàçîâàÿ ìîäåëü   | Ëèíåéíàÿ | Íîðìà |
|  ñàìîïîãðóç÷èêà  |             | íîðìà, | íà  |
|          |             | ë/100 êì |ïîãðóç- |
|          |             |     | êó è  |
|          |             |     | ðàç-  |
|          |             |     |ãðóçêó |
|          |             |     | êîìï- |
|          |             |     | ëåêòà |
|          |             |     |êîíòåé- |
|          |             |     |íåðîâ, ë|
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÀÏÑ-62Ô (891)    |ÃÀÇ-52-01        |23,0   |2,6   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|À-130Ô, -853    |ÃÀÇ-53-12        |27,0   |3,4   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÍÈÈÀÒ Ï404     |ÃÀÇ-53À         |28,0   |4,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÇÈË-431412     |ÇÈË-130         |-     |7,5   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ñ-5À-4       |ÃÀÇ-53À         |25,5   |3,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À130, -À130Ô |ÃÀÇ-53À         |26,2   |2,3   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À130Â1    |ÇÈË-130Â1        |37,5   |2,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À133     |ÇÈË-133Ãß        |27,0 Ä  |3,0 Ä  |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À53213    |ÊàìÀÇ-53213       |27,0 Ä  |3,0 Ä  |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|ÖÏÊÒÁ-À853     |ÃÀÇ-53À         |26,5   |4,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÃÀÇ-53-04        |25,0   |2,5   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÃÀÇ-53À         |28,0   |3,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|4030Ï        |ÇÈË-130ÀÍ        |34,0   |3,0   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ó-77        |ÃÀÇ-52-04        |25,0   |2,2   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
|Ó-77        |ÃÀÇ-53À         |28,0   |2,3   |
|————————————————————+—————————————————————————+——————————+————————|
 
  1.9.6. Àâòîïîãðóç÷èêè
 
|————————————————————————–——————————————————————————————–——————————¬
|   Ìàðêà, ìîäåëü   |      Ìîäåëü       | Íîðìà  |
|  àâòîïîãðóç÷èêà   |     äâèãàòåëÿ      | ðàñõîäà, |
|            |               |ë/ìàøèíî- |
|            |               |  ÷àñ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4000Ì, 4000       |ÃÀÇ-51            |7,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4001, 4002, 4005    |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4003, 4006, 4004À, 4004 |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4008          |-               |9,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|8008Ì          |ÇÈË-120 (ÄÂÑ)         |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4008Ì          |ÇÈË-130 (ÄÂÑ)         |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4081          |-               |7,0 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4009          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4013          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4014, 4045Ð       |ÃÀÇ-51À            |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4016          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4018          |-               |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4020          |-               |2,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4022          |ÌÇÌÀ-408Í           |6,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4022-01         |-               |3,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4028          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40308          |Ä-243, -242, -240       |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4042Ì          |ÃÀÇ-63            |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4043Ì, -4043      |ÃÀÇ-51            |7,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045, 4045Ì       |ÃÀÇ-51            |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4041, 4041Ì       |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4046, 4046Ì       |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045Ð          |ÃÀÇ-52            |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4045Ð          |ÃÀÇ-63            |5,8    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2705, -2705-6    |Ì21Å, Ã            |5,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2733-33-6, -2738   |Ì21 (ÃÀÇ-51)         |2,4    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÂÊ-10          |-               |5,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÁÂ-2733-33,       |               |     |
|ÁÂ-2733-45 (ÍÐÁ)    |-               |5,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Hyster 1,50 XM     |               |     |
|(XL)          |-               |2,6 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Áàëêàíàð        |ÃÀÇ-51            |8,1    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4049          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4048          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4055Ì          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4063          |-               |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4065          |-               |6,2    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4070          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4081          |-               |6,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40814          |-               |7,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4091          |-               |2,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|40912          |-               |2,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|R-70, -70 -30 Øòèëü   |-               |2,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|41015          |Ä-240, -242, -243       |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4092          |-               |3,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|4312-01         |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|7806          |-               |6,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|7806          |ßÌÇ-238            |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÂÊ-10          |-               |5,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1733         |Ä-2500            |1,5 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1792         |-               |2,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1792.33.39      |-               |6,0 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1788-33-20      |Ä-3900            |2,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÄÂ-1661-33-10      |Ä-2500Ê            |1,4 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÓÏ-66          |-               |8,5    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|ÓÍ-050, ÓÍ-053,     |               |     |
|HON-050, HON-051,    |               |     |
|HON-053, ÓÍ4-050,    |               |     |
|ÓÍ4-151 (×ÑÑÐ)     |-               |4,7    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|2733336         |451-ÌÁ            |5,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|GRW-2005        |URSUS-312S          |1,2 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Ë-34 (ÏÍÐ)       |-               |16,5   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Toyota 026 FG-15    |-               |4,0    |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|GRW-2010        |-               |2,5 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|RAK-7          |-               |2,0 ÑÓÃ  |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Ñàìîõîäíàÿ ãðóçîïîäúåì- |               |     |
|íàÿ òåëåæêà RAK-7A   |-               |3,5 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
|Volvo BM L50C      |-               |8,6 Ä   |
|————————————————————————+——————————————————————————————+——————————|
 
            1.9.7. Àâòîãóäðîíàòîðû
 
|—————————————–———————————————–—————————————–——————————————————————¬
|  Ìîäåëü  |  Áàçîâàÿ  |  Ëèíåéíàÿ | Íîðìà, ë/ìàøèíî÷àñ |
|ñïåöèàëüíîãî |  ìîäåëü   |  íîðìà,  |——————————–———————————|
|àâòîìîáèëÿ, | àâòîìîáèëÿ, |  ë/100 êì | ãóäðî- | áèòóìíîãî |
| ìåõàíèçìà  |  äâèãàòåëü  |       | íàòîðà | íàñîñà  |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-164À    |ÌÀÇ-500,    | 31,5 Ä   | 6,0 Ä  |  8,0 Ä  |
|       |-53371     |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-251À    |ÇÈË-164    | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-640À    |ÇÈË-130Â1   | 34,5    | 10,0   |  8,0   |
|(ÄÂ-39À)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-642    |ÇÈË-130Â1   | 40,5    | 10,0   |  8,0   |
|(ÄÑ-53Í)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-40    |ÇÈË-130Â1   | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|(Ä-641)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-53À    |ÇÈË-130    | 34,0    | 10,0   |  8,0   |
|(Ä-722À)   |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|Ä-630,    |ÇÈË-130    | -     | 10,0   |  8,0   |
|ÄÑ-39Á, Ñ  |        |       |     |      |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
|ÄÑ-142    |ÊàìÀÇ-740   | -     | 10,0 Ä  |  8,0 Ä  |
|—————————————+———————————————+—————————————+——————————+———————————|
 
        1.10. ÌÀØÈÍÛ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
 
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————¬
|Íàèìåíîâàíèå | Ìîäåëü  |Ëèíåé- |  Íîðìà íà   | Íîðìà |Íàäáàâ-|
|è ìàðêà ñïåö.| áàçîâîãî | íàÿ  | ïåðåäâèæåíèå | ðàñ- |êà íà |
| àâòîìîáèëÿ |àâòîìîáèëÿ |íîðìà, |  100 êì ñ   | õîäà, |100 êì |
|       |(äâèãàòåëÿ)|ë/100 | âêëþ÷åííûì  |ë/ìàøè-|ïðîáåãà|
|       |      | êì  | ñïåöîáîðóäî-  |íî÷àñ, |â ðàáî-|
|       |      |    |  âàíèåì, ë  |çàïîë- | ÷åì  |
|       |      |    |        |íåíèå |ñîñòîÿ-|
|       |      |    |        |1 öèñ- | íèè  |
|       |      |    |        |òåðíû, |(ñ ãðó-|
|       |      |    |        |1 êó- |çîì), ë|
|       |      |    |        | çîâ  |    |
|       |      |    |        |ïåñêà, |    |
|       |      |    |        | ïîã- |    |
|       |      |    |        |ðóçêà |    |
|       |      |    |        |è ðàç- |    |
|       |      |    |        |ãðóçêà |    |
|       |      |    |        |ìàøèíû,|    |
|       |      |    |        |  ë  |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|  Ïîäìåòàëüíî-óáîðî÷íûå        Ïðè ïîäìåòàíèè       |
|     ìàøèíû                         |
|—————————————–———————————–———————–———————–————————–———————–———————|
|       |      |    | óëèö | ëîòêîâ |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-304    |ÃÀÇ-53À  |29,1  |82,1  |-    |-   |2,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-304À   |ÃÀÇ-53À  |29,4  |82,5  |-    |-   |2,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÂÏÌ-53    |ÃÀÇ-53Ô  |28,2  |79,0  |-    |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÂÏÌ-53À   |ÃÀÇ-53À  |27,8  |80,9  |83,1  |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53   |29,5  |70,0  |72,0  |-   |1,4  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53-14 |28,3  |77,0  |81,0  |-   |1,4  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÓ-20    |ÃÀÇ-51   |24,0  |55,0  |57,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÓ-53    |ÃÀÇ-53   |28,9  |59,0  |-    |-   |2,2  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÓÎÄ-25    |Ò40ÀÏ   |-   |-   |-    |2,9 Ä |-   |
|       |(Ò-25)   |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|Òðîòóàðî-  |ÃÀÇ-69   |17,9  |32,2  |33,2  |-   |-   |
|óáîðî÷íàÿ  |      |    |    |    |    |    |
|ìàøèíà    |      |    |    |    |    |    |
|Ò-3     |      |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÒÓÌ-975   |ñïåöøàññè |-   |    |    |4,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|Ïîäìåòàíèå è ñãðåáàíèå ñíåãà                   |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Òðîòóàðî-  |ÓÀÇ-469  |18,7  |   33,6    |-   |-   |
|óáîðî÷íàÿ  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñ-  |      |    |        |    |    |
|òèòåëüíàÿ  |      |    |        |    |    |
|Ò-469    |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñíåãîî÷èñòèòåëè                          |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-707,   |      |    |        |    |    |
|707-1,21   |Ä-240   |-   |   -     |7,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä298, -298À |-     |33,5 Ä |   63,0 Ä   |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-002,   |      |    |        |    |    |
|ÏÌ-130Á   |-     |-   |   78,0    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-105    |-     |34,5  |   82,0    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-214    |ßÌÇ-238  |-   |   -     |26,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-213    |ßÌÇ-238  |-   |   -     |27,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-389    |ÊÄÌ-100  |-   |   -     |12,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-447Ì, 447 |Ä-50, 48Ë |-   |   -     |5,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-202    |ÇÈË-130  |-   |   -     |9,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-204    |42Ä6    |    |        |    |    |
|(ÄÇ-470)   |ÇÈË-157  |45,0  |   -     |13,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ä-210    |ÇÈË-131  |-   |   -     |36,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-211    |      |    |        |    |    |
|(Ä-902)   |ÇÈË-375  |80,0  |   -     |36,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-220    |ÄÒ-75   |    |        |    |    |
|       |(ÑÌÄ-14)  |-   |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-226    |ÊàìÀÇ-740 |26,0 Ä |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÇ-228    |Ä-240Ë   |-   |   -     |9,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñíåãîïîãðóç÷èêè                          |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Ä-565, -566, |      |    |        |    |    |
|566À     |ñïåöøàññè |-   |   -     |5,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-203    |ÃÀÇ-52   |-   |   -     |7,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-309    |ÃÀÇ-53   |-   |   -     |7,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÐÑ-66    |ÃÀÇ-66   |-   |   -     |8,8  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Óíèâåðñàëüíûå óáîðî÷íûå ìàøèíû                  |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-705 ÏÍ  |Ò-40ÀÏ   |-   |   -     |4,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-705 ÓÐ, Ð,|      |    |        |    |    |
|ÀÍÌ     |Ò-40ÀÏ   |-   |   -     |5,9 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|Ä-307À    |ÇÈË-164À  |34,5  |   38,5    |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-104, 104À,|      |    |        |    |    |
|106 (áåç   |      |    |        |    |    |
|ñíåãîóáîðî÷- |ÃÀÇ-53À  |26,6  |   74,8    |-   |3,5  |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-53, ÓÐ-53 |      |    |        |    |    |
|(áåç ñíåãî- |      |    |        |    |    |
|î÷èñòèòåëü- |ÃÀÇ-53À  |25,7  |   74,1    |-   |3,5  |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-130 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |ÇÈË-130  |32,1  |   83,5    |-   |4,5  |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-130 (ñî  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíûì   |ÇÈË-130  |34,0  |   85,9    |-   |-   |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèåì)    |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-53 (ñî  |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíûì   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèåì)    |ÃÀÇ-53À  |27,8  |   71,5    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-105 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâà-  |      |    |        |    |    |
|íèÿ)     |ÇÈË-130  |34,0  |   43,0    |1,2  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-106 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|ÃÀÇ-53-12 |27,5  |   34,0    |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-107 (áåç |      |    |        |    |    |
|ñíåãîî÷èñòè- |      |    |        |    |    |
|òåëüíîãî   |      |    |        |    |    |
|îáîðóäîâàíèÿ)|ÇÈË-431612 |33,0  |   41,5    |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|IFA ìóëüòè- |      |    |        |    |    |
|êàð ìîä.   |      |    |        |    |    |
|2519/13   |2510    |13,4 Ä |   31,0 Ä   |-   |1,0 Ä |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÝÄ-403    |ÇÈË-133Ãß |27,5 Ä |   34,5 Ä   |0,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ìóñîðîâîçû                            |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÊÎ-404    |ÃÀÇ-53   |28,3  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-404Ì,   |      |    |        |    |    |
| 53Ì     |ÃÀÇ-53À  |27,1  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-20, 30  |ÃÀÇ-53Ô  |29,0  |   -     |3,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-30     |ÃÀÇ-53À  |28,7  |   -     |3,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-50     |ÌÀÇ-5334  |28,5 Ä |   -     |5,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-8     |ÃÀÇ-51   |24,0  |   -     |2,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-40     |ÇÈË-130Â1 |37,5  |   -     |2,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ 413    |ÃÀÇ-53À  |27,6  |   -     |5,1  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|53Ì     |ÃÀÇ-53Ô  |24,0  |   -     |2,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|53Ì     |ÃÀÇ-53-27 |27,7  |   -     |4,9 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|93Ì     |ÃÀÇ-51À  |23,8  |   -     |2,8  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|415À     |ÊàìÀÇ-53213|31,1 Ä |   -     |4,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ 413    |ÃÀÇ-53-27 |27,9  |   -     |5,3 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ì-30     |ÃÀÇ-53-27 |29,3  |   -     |2,9 ÑÏÃ|-   |
|       |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Mercedes   |      |    |        |    |    |
|Benz 2222  |-     |29,5 Ä |   -     |22,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÁ-15    |ÌÀÇ-5337  |26,5 Ä |   -     |6,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-413    |ÃÀÇ-3309  |16,6 Ä |   -     |4,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àññåíèçàöèîííûå ìàøèíû                      |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÍÌ-53,   |      |    |        |    |    |
|-53À, -53Ý  |ÃÀÇ-53À  |25,9  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÌ-53, -53À,|      |    |        |    |    |
|-53Ý     |ÃÀÇ-53Ô  |26,0  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÑÌ-53, -33 |ÃÀÇ-53À  |26,0  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÌ-53,   |ÃÀÇ-53-27 |27,7  |   -     |0,6 ÑÏÃ|-   |
|ÊÎ-503    |      |ÑÏÃ  |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503    |ÃÀÇ-53À  |26,8  |   -     |0,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-505    |ÊàìÀÇ-53213|    |        |    |    |
|       |(53212)  |29,8 Ä |   -     |2,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503Â-2  |ÃÀÇ-3309  |16,6 Ä |   -     |0,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-3307   |ÃÀÇ-3307  |27,5  |   -     |1,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-503Á   |      |15,5 Ä |   -     |0,5 Ä |-   |
|       |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————–————————+———————+———————|
|    Ïîëèâîìîå÷íûå ìàøèíû   | ïðè | ïðè  |        |
|                 | ïîëèâå| ïîëèâå |        |
|                 |    | è ìîéêå|        |
|—————————————–———————————–———————+———————+————————+———————–———————|
|ÊÄÌ-1    |ÇÈË-130  |35,0  |55,0  |60,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÄÌ-130,   |      |    |    |    |    |    |
| 130À    |ÇÈË-130  |34,0  |58,2  |64,0  |0,7  |6,0  |
|(ëåòíèé   |      |    |    |    |    |    |
|âàðèàíò)   |      |    |    |    |    |    |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-001    |ÊàìÀÇ-53213|29,0 Ä |48,0 Ä |53,0 Ä |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÊÎ-002    |ÇÈË-130  |34,0  |-   |71,0  |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130    |ÇÈË-130  |33,4  |59,2  |65,5  |0,7  |6,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Á   |ÇÈË-130  |33,4  |61,4  |70,5  |0,7  |6,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Ï   |ÇÈË-130  |39,0  |68,0  |74,3  |0,7  |11,0  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-20    |ÇÈË-164  |33,6  |58,5  |-    |0,6  |5,6  |
|—————————————+———————————+———————+———————+————————+———————+———————|
|ÏÌ-130,   |      |    |Ñãðåáàíèå è   |    |    |
|130Á     |      |    |ïîäìåòàíèå   |    |    |
|(çèìíèé   |      |    |ñíåãà      |    |    |
|âàðèàíò)   |ÇÈË-130  |35,2  |   83,5    |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|IFA-ìóëüòèêàð          |Ïîëèâ ïðîåçæåé |        |
|                 |   ÷àñòè   |        |
|—————————————–———————————–———————+————————————————+———————–———————|
|ìîä.     |      |    |        |    |    |
|2548/20   |      |13,4 Ä |   24,0 Ä   |1,2 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ìîä.     |      |    |        |    |    |
|2548/22   |      |13,7 Ä |   34,7 Ä   |1,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÀÇ-5337   |      |28,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîëèâå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |50,5 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ìîéêå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |58,5 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ñãðåáàíèè|      |    |        |    |    |
|è ïîäìåòàíèè |      |    |        |    |    |
|ñíåãà    |      |74,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîñûïêå |      |    |        |    |    |
|óëèö ïåñêîì |      |76,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íàäáàâêà íà|      |    |        |    |    |
|100 êì    |      |    |        |    |    |
|ïðîáåãà ñ  |      |    |        |    |    |
|ãðóçîì    |      |9,1 Ä |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÊÎ-713    |      |34,0  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîëèâå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |61,4  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ìîéêå  |      |    |        |    |    |
|óëèö     |      |71,0  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ñãðåáà- |      |    |        |    |    |
|íèè è    |      |    |        |    |    |
|ïîäìåòàíèè  |      |    |        |    |    |
|ñíåãà    |ÇÈË-431412 |83,5  |   -     |-   |-   |
|- íà 100 êì |      |    |        |    |    |
|ïðè ïîñûïêå |      |    |        |    |    |
|óëèö ïåñêîì |-     |79,5  |   -     |-   |-   |
|- íàäáàâêà  |      |    |        |    |    |
|íà 100 êì  |      |    |        |    |    |
|ïðîáåãà ñ  |      |    |        |    |    |
|ãðóçîì    |-     |6,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-130Á   |      |    |        |    |    |
|- îòêà÷êà  |      |    |        |    |    |
|âîäû     |      |    |        |    |    |
|(ë/ìàøèíî-  |      |    |        |    |    |
|÷àñ)     |ÇÈË-130  |7,9  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|- ïîëèâêà  |      |    |        |    |    |
|çåëåíûõ   |      |    |        |    |    |
|íàñàæäå-   |      |    |        |    |    |
|íèé,     |      |    |        |    |    |
|ïðîìûâêà   |      |    |        |    |    |
|êîëîäöåâ   |      |    |        |    |    |
|(ë íà 1   |      |    |        |    |    |
|öèñòåðíó)  |      |2,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|ëèôòîâîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |-   |0,8  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÀÐÌÝ-52   |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |4,0  |-   |
|ÀÐÌÝ-53   |ÃÀÇ-53À  |31,6  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíî-  |      |    |        |    |    |
|ðåìîíòíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|æèëèùíîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |      |    |        |    |    |
|ÀÐÆÌ-52   |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |-   |1,0  |
|ÆÊ-7     |ÃÀÇ-51   |24,3  |   -     |-   |1,0  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |    |    |
|ÀÂÌ-1Ì    |ÃÀÇ-51   |24,5  |   -     |12,0  |-   |
|       |      |    |        |íàñîñ |    |
|ÀÂÌ-53    |ÃÀÇ-52-04 |26,2  |   -     |4,1 ýë.|0,8  |
|       |      |    |        |ñòàí. |    |
|ÀÐÂÌ-53,   |      |    |        |6,0 ýë.|    |
|ÀÐÊÌ-53   |ÃÀÇ-53   |30,8  |   -     |ñâàðêà |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ðåìîíòàÿ   |      |    |        |    |    |
|ìàñòåðñêàÿ  |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |6,0 ýë.|    |
|ÐÂÌ-2    |ÃÀÇ-53   |30,3  |   -     |ñâàðêà |0,4  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|âîäîïðîâîäà |      |    |        |4,7  |    |
|ÎÂÌ-1    |ÓÀÇ-452  |18,1  |   -     |íàñîñ |0,5  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Àâàðèéíàÿ  |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|êîíòàêòíûõ  |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|òðàìâàÿ è  |ÃÀÇ-51,  |    |        |4,7  |    |
|òðîëëåéáóñà | 51À    |24,1  |   -     |âûøêà |-   |
|ÀÒ-60, 60Ì |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏ-7, ÀÒ-53 |ÃÀÇ-53À  |31,0  |   -     |-   |1,6  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|òðàìâàéíî-  |      |    |        |    |    |
|òðîëëåéáóñ- |      |    |        |    |    |
|íîãî     |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |ÓÀÇ-452  |17,3  |   -     |-   |1,0  |
|ÎÌÒ-452   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Îïåðàòèâíàÿ |      |    |        |    |    |
|ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÎÌÝ-2    |ÃÀÇ-52   |23,8  |   -     |-   |-   |
|ÎÌÝ-2    |ÓÀÇ-452  |18,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðî-   |      |    |        |    |    |
|ëàáîðàòîðèÿ |      |    |        |    |    |
|ÏÝË-52    |ÃÀÇ-52-01 |26,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ñòàíöèÿ   |      |    |        |    |    |
|ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|ýëåêòðè÷åñ- |      |    |        |    |    |
|êàÿ     |      |    |        |    |    |
|èñïûòàòåëüíî-|      |    |        |    |    |
|èçìåðèòåëüíàÿ|      |    |        |    |    |
|ÏÝÑ-53    |ÃÀÇ-53   |29,2  |   -     |6,0  |0,3  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ìàøèíà äëÿ  |      |    |        |    |    |
|î÷èñòêè   |      |    |        |    |    |
|êàíàëèçà-  |      |    |        |    |    |
|öèîííûõ   |      |    |        |    |    |
|ñåòåé    |      |    |        |    |    |
|ÊÎ-502    |ÇÈË-130  |35,3  |   -     |7,8  |4,3  |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ëàáîðàòîðèÿ |      |    |        |    |    |
|ïåðåäâèæíàÿ |      |    |        |    |    |
|äëÿ     |      |    |        |    |    |
|æèëèùíîãî  |      |    |        |    |    |
|õîçÿéñòâà  |      |    |        |    |    |
|ÏËÌ     |ÃÀÇ-52   |28,0  |   -     |-   |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Âûøêà òåëåñêîïè÷åñêàÿ                       |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÏ-7     |ÇÈË-130  |37,6  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-51   |24,9  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-5Ì, 5  |ÃÀÇ-53   |28,5  |   -     |5,0  |-   |
|       |(53Ô)   |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂÃ-15Ì, 15Í|ÃÀÇ-51À  |25,4  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃ-60    |ÃÀÇ-51   |26,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-18    |ÃÀÇ-52-01 |26,8  |   -     |4,3  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12    |ÃÀÇ-52   |28,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12, 12À |ÃÀÇ-53,  |30,5  |   -     |4,7  |-   |
|       | 53À    |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12Á   |ÇÈË-164  |35,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏ-17    |ÃÀÇ-53À  |32,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÏÊ-30    |Óðàë-375  |66,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÒ-53Ã,   |ÃÀÇ-53À,  |    |        |    |    |
|ÂÑ-18ÌÑ,   | 52-03,  |    |        |    |    |
|18.01ÌÑ   | 3307   |27,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-22ÌÑ   |ÇÈË-130  |38,5  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-26ÌÑ   |ÇÈË-130  |39,5  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÃÂÒ     |ÃÀÇ-51   |26,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÐ-184    |ÇÈË-130  |-   |   -     |7,4  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌØÒÑ-2À   |ÇÈË-157,  |    |        |    |    |
|       | 1571Ñ   |50,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÏÎ-15, 15Ì |Óðàë-375  |77,5  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-52   |25,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-1     |ÃÀÇ-53,  |    |        |    |    |
|       | 53Ô    |30,5  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-2     |ÃÀÇ-52-03 |26,0  |   -     |4,7  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÒÂ-23    |ÇÈË-131  |46,0  |   -     |5,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ð-183    |ÇÈË-131  |48,7  |   -     |9,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÃÏ-12    |ÌÀÇ-5334  |-   |   -     |6,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÂÑ-222-01  |ÇÈË-131  |49,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÐÊÐ-18    |ÇÈË-130  |34,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Âûøêà òåëå- |      |    |        |    |    |
|ñêîïè÷åñêàÿ |ÇÈË-431410 |34,0  |   -     |6,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Êðàí-âûøêà  |      |    |        |    |    |
|"Áàíòàì"   |      |50,0 Ä |   -     |12,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÏÌÑ-328   |Óðàë-43203 |51,0 Ä |   -     |6,5 Ä |-   |
|ãðóçîïîäú-  |      |    |        |    |    |
|åìíàÿ ÑÃÏ  |-     |-   |   -     |4,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Áóðèëüíûå óñòàíîâêè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÂÁ-2Ì, Í,  |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-202,   |      |    |        |    |    |
| 202À,    |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-302,   |ÃÀÇ-66,  |    |        |    |    |
| 302À    | 66À    |31,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÊÃÌ-63ÀÍ  |ÃÀÇ-53   |31,0  |   -     |7,5  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÊÌÀ-1/3,5  |ÇÈË-130  |37,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-802Ñ   |ÊðÀÇ-257  |54,5 Ä |   -     |8,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ËÁÓ-50,   |      |    |        |    |    |
|ÎÁÓÝ-1503ÈÂ |ÇÈË-157Ê  |44,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÐÊ-1À, 3À |ÇÈË-157,  |    |        |    |    |
|       |-131    |46,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÐÊÀ-690À  |ÇÈË-130  |42,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÎÁÓÄÌ-150 343|ÇÈË-157  |48,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-2À    |ÇÈË-157Ê  |47,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-16    |ÇÈË-157Ê  |45,5  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-50Ì   |ÃÀÇ-66   |32,0  |   -     |8,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-205,   |      |    |        |    |    |
| 205À    |Ä-240   |-   |   -     |6,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-150   |Ä-108   |-   |   -     |9,0 Ä |-   |
|       |Ä-160   |-   |   -     |12,8 Ä |-   |
|       |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÁÓ-100   |ÇÈË-157  |-   |   -     |11,6  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÃÁ-18Ñ   |Ä-54    |-   |   -     |4,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÃÁ-50Ì   |Ä-65    |-   |   -     |7,4 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÌ-300,   |      |    |        |    |    |
| 350Ã,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÌÒ-1,   |      |    |        |    |    |
|2/3,5    |Ò-40    |-   |   -     |6,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÒ-302   |Ò-40    |-   |   -     |9,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-204,   |      |    |        |    |    |
|Ä-453,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÎ-1Ì    |ÌÒÇ-5,52  |-   |   -     |5,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-60,   |      |    |        |    |    |
| 60ÌÓ    |ÄÒ-54   |-   |   -     |5,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-305,   |      |    |        |    |    |
|ÁÒÑ-60ÁÌÊ,  |      |    |        |    |    |
|ÁÌ-303,   |      |    |        |    |    |
| 251,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÃÎ-4Ì,   |      |    |        |    |    |
|ÁÊÃÎ-67,   |      |    |        |    |    |
|ØÏÀ-2,    |      |    |        |    |    |
|ÓÐÁ-3ÀÌ   |ÄÒ-74, -75 |-   |   -     |7,1 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒ-2, 150, |Ñ-100,   |    |        |    |    |
|ÁÌ-204, 276 |Ò-100   |-   |   -     |9,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÒ-802,   |      |    |        |    |    |
|ÁÒÑÌ,    |      |    |        |    |    |
|ÁÊÒÑ-1,   |ÒÒ-4,   |    |        |    |    |
|ÁÊÌÒ-1,2/3,5 |Ò-4À    |-   |   -     |10,9 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-150,   |      |    |        |    |    |
|ÁÌ, 253   |Ò-130   |-   |   -     |12,8 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-75,   |      |    |        |    |    |
|ÑÁØ-160   |Ò-130   |-   |   -     |23,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÒÑ-500   |Ò-180,   |    |        |    |    |
|       |Ä-804Ì   |-   |   -     |15,7 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÓÐÁ-3À2,   |      |    |        |    |    |
|ÁÀ-15Â    |ÌÀÇ-500  |-   |   -     |8,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌÊ-1501   |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |10,3 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÁÌ-802,   |      |    |        |    |    |
| 802Ñ    |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |8,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÌÁÍÀ-1    |ÊðÀÇ-257  |-   |   -     |17,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÑÎ-2     |Ý-1252Á  |-   |   -     |8,5 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|30ÍÒÑ,    |      |    |        |    |    |
|50ÍÒÑ,    |      |    |        |    |    |
|PF-1200   |ßïîíèÿ   |-   |   -     |21,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Äåçèíôåêöèîííûå óñòàíîâêè                     |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÄÓÊ-1, ÎÒÂ-1 |ÃÀÇ-51   |23,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÓÊ-1    |ÃÀÇ-63   |27,0  |   -     |6,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÄÓÊ-2    |ÃÀÇ-51   |23,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|Ïîæàðíûå àâòîìîáèëè                        |
|—————————————–———————————–———————–————————————————–———————–———————|
|ÀÊÒ-0,5/0,5- |      |    |        |    |    |
|-207     |ÃÀÇ-66   |33,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÍÐ-40-127À |ÇÈË-130  |39,0  |   -     |18,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÐ-2-133   |ÇÈË-131  |50,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÐ-2-215   |ÊàìÀÇ-43105|36,0 Ä |   -     |16,0 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-30-106Á  |ÃÀÇ-53À  |32,5  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-30-146,  |      |    |        |    |    |
| 30-184   |ÃÀÇ-66   |34,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-63À,  |ÇÈË-130  |    |        |    |    |
| 40-63Á,   |-431410  |41,0  |   -     |18,0  |-   |
| 40-63Â   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-137,  |ÇÈË-131  |51,5  |   -     |21,0  |-   |
| 40-153   |      |    |        |    |    |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40-181  |ÇÈË-133Ã1 |54,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖË-3-147-1 |ÃÀÇ-66-01 |33,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-30    |ÃÀÇ-53À  |28,0  |   -     |16,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌ-404-40  |ÇÈË-157  |47,0  |   -     |17,0  |-   |
|       |ÇÈË-130  |41,0  |   -     |17,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÃ-19    |ÃÀÇ-63   |31,0  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÃ-21    |ÃÀÇ-51   |25,5  |   -     |12,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÌÇ-27, 27À,|      |    |        |    |    |
| 27Ñ     |ÇÈË-157Ê  |47,0  |   -     |17,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÍÑ-100   |ÇÈË-157Ê  |47,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÏÍÑ-110   |ÇÈË-131  |49,0  |   -     |21,0  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40    |Óðàë-375  |69,0  |   -     |21,6  |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
|ÀÖ-40    |-     |42,0 Ä |   -     |-   |-   |
|- íàñîñ   |      |    |        |    |    |
|ÏÍ-409    |ÌÀÇ-5337  |-   |   -     |10,2 Ä |-   |
|- ðàáîòà   |      |    |        |    |    |
|íà õîëîñòîì |      |    |        |    |    |
|õîäó     |-     |-   |   -     |2,6 Ä |-   |
|—————————————+———————————+———————+————————————————+———————+———————|
 
         1.11. ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ
 
|———————————————————————————————–—————————————————————–————————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ, |  Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà  | òîïëèâà, |
|                |           | ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Áóëüäîçåðû                            |
|———————————————————————————————–—————————————————————–————————————|
|ÄÇ-29 (Ä-535)         |ÑÌÄ-14        |6,9 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-42 (Ä-606), Ä-646      |ÑÌÄ-14        |6,9 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-101, 101-1, 104      |À-01Ì        |10,9 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-109, -109Á         |Ä-130        |12,5 Ä   |
|                |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-43 (Ä-607)         |ÑÌÄ-14Ì       |7,3 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-9 (Ä-259)          |ÊÄÌ-100       |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-8 (Ä-271) (À, Ì, Ê)     |ÊÄÌ-100       |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-17 (Ä-492À)         |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-53 (Ä-686), -53Ñ      |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-54 (Ä-687), Ä 265      |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-54Ñ (Ä-687Ñ), 513, 530  |Ä-108Ì        |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110 (À, Â)         |Ä-130        |12,5 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110À-1           |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-110À-2           |Ä-160        |13,3 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-116Â            |Ä-160        |13,3 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-117À            |Ä-160        |13,3 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-18 (Ä-493), 18À       |           |8,8 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-27 (Ä-532), 28       |Ä-130        |12,5 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(16,2)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-27Ñ (Ä-532Ñ), 110À, ÕË,  |           |13,3 Ä   |
|-116 (À, Õ, Ë, ÕË), 117    |Ä-160        |      |
|                |           |(17,3)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-35 (Ä-575), Ñ, À, ÄÇ-578  |Ä-180        |12,7 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-94, ÄÇ-94Ñ, ÄÇ-59 (Ä-701)  |8ÄÂÒ-300       |26,7 Ä   |
|                |           |      |
|                |           |(41,2)* Ä  |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-346 (ÄÝÒ-250)        |-          |23,8 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Ò-330             |-          |24,8 Ä   |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|ÄÇ-37 (Ä-579)         |-          |5,0 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
|Ä-149, 157, 259, 259À,   |           |      |
| 315              |-          |8,5 Ä    |
|———————————————————————————————+—————————————————————+————————————|
____________________________
   * Íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà ïðè ðàáîòå ìàøèíû ñ ðûõëèòåëåì.
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-9 (Ä-275), 9À (Ä-275À),   |            |     |
|ÄÇ-24 (Ä-521), 24À      |-           |12,7 Ä  |
|(Ä-521À), ÄÇ-25        |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-572À, ÄÇ-34 (Ä-572), 34Ñ  |            |     |
|(Ä-572Ñ), ÄÇ-118, 384,    |            |     |
| 384À, Ä-652          |-           |24,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-171.1            |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|PR 722 Ëèòðîíèê        |-           |22,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-60 (ÑØÀ)           |-           |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄ-25, 25Ñ, 25ÑÄ (ÑØÀ)     |-           |36,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-155-1 (ßïîíèÿ)        |-           |32,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-8Ê (ÑØÀ)           |-           |38,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-355À (ßïîíèÿ) Ä-9X, 911   |            |     |
|(ÑØÀ) Ôàíò-Àëëâî (Èòàëèÿ)   |-           |52,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-455À (ßïîíèÿ)        |            |59,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áóëüäîçåð-ïîãðóç÷èê ÄÇ-133   |-           |8,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîðû                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ý-153, 153À, 1513, 1514,  |            |     |
| 1514À             |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621 (Ý-2515)        |Ä-48          |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621À, (Â-2, Ä)       |Ä-65Í         |5,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2621Â, (Å, Â3)       |Ä-48ÏË         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2624 (À)          |Ä-240         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-406 (Ïîëüøà)         |SW-266/K1       |5,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-408 (Ïîëüøà)         |SW-400/K2       |5,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-302 (À)           |Ä-48ËÑ         |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-302 (Á), (Ñ)         |Ä-65ËÑ         |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-303 (À, Á)          |Ä-48          |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-304À, (ÝÎ-3211)       |Ä-48          |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-304Â, (Ã)          |Ä-65          |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-305 (À, Á, Â, Ë)       |Ä-37          |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-352             |Ä-48          |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-5015 (À)           |ÑÌÄ-14         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3111 (Â, Ã)         |Ä-48ËÑ         |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3211Ä            |Ä-65ËÑ         |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3322 (À, Á, Â)       |ÑÌÄ-14         |7,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3323            |ÑÌÄ-14         |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3311 (Á, Â, Ã, Ñ)      |Ä-65          |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-3532            |Ä-65          |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-612, Ê-606 (Ïîëüøà)     |400Ê 1/2        |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÌ-601, 602 (À)        |SW-400         |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-71             |À-01Ì         |11,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÝ-3Ì             |Ä-54À         |     |
|                |            |6,3 Ä   |
|                |Ä-60Ê         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|R 902 Ëèòðîíèê         |-           |22,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|P 502             |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S 1203             |-           |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÁ-1233 (Ãåðìàíèÿ - NOBAS)   |6VD-145,        |     |
|                |12-1BRL        |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-10011 (À, Á, Å, Ä, ÀÑ)    |Ä-108         |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-652 (À, Á, ÁÑ)        |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111            |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111 (À)          |ÊÄÌ-46         |9,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4111 (Â, Ã)         |Ä-108         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4121 (À, Á)         |À-01Ì         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4122 (Ý-5015)        |ÑÌÄ-14         |7,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4225-02           |-           |16,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4124 (À)          |À-01Ì         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4321 (À)          |ÑÌÄ-15Í        |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4321 (Á, Â)         |ÑÌÄ-17Ê        |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-4421            |ÑÌÄ-14         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-5111 (À, Á, Â, ÀÑ, ÅÊÄ)   |Ä-108, Ä-160Á-6    |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-1252 (Á, ÁÑ), 1254     |ÀÌ-03         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÑ-5122 (À), 5123       |ßÌÇ-238à        |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-5124            |ßÌÇ-238à        |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-61112Á           |ÀÌ-03         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-165 (òðàíøåéíûé)      |Ä-240         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2503Â            |2Ä12          |17,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÍÄ-1500 (ßïîíèÿ)        |-           |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîð-ïëàíèðîâùèê:                      |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|UDS-114 (A), UDS-110A, -111A  |            |     |
|(×åõîñëîâàêèÿ)         |"Zetor" 8701      |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2131 (Ý-2514)        |Ä-50Ë         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîðû ìíîãîêîâøîâûå                     |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÝÒÐ-132Á            |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-134            |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-141            |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-161            |-           |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-161, ÝÒÍ-161        |-           |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-162, ÝÒÖ-165        |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÖ-202, 202À         |-           |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÐ-7À, 7ÀÌ          |-           |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-204, 223, 224,      |            |     |
|ÝÒÖ-208À            |-           |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-231            |-           |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-253À            |-           |25,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÐ-254, 254-01        |-           |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÓ-353, 354, 354À      |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÒÓ-252            |-           |10,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê      |            |     |
|ÀÒÅÊ-999            |-           |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àâòîãðåéäåðû                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-710Á             |ÑÌÄ-14Â        |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-40 (Ä-598), 40À      |ÑÌÄ-14         |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-61, -61À, ÄÇ-99 (Ä-710),  |            |     |
|ÄÇ-99À, ÄÇ-99-1 (Ä-710À),   |            |     |
|ÄÇ-99-2, -99-2-2,       |            |     |
|ÄÇ-99-1-2, -99-1-4       |ÀÌ-41, À-41      |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-99-2-4           |Ä-60ÊÑ-1        |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-122, ÄÇ-122À,        |À-01ÌÑ,        |     |
|ÄÇ-122-0-2,          |            |9,9 Ä   |
|ÄÇ-122-0-3           |À-01Ì         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-122-0-4, ÄÇ-122-À-2,    |À-01ÌÑ,        |     |
|ÄÇ-122-À-1-2, ÄÇ-122-1,    |            |9,9 Ä   |
|ÄÇ-122-1-3, ÄÇ-122-1-4     |À-01Ì         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-31 (Ä-557)         |ÀÌ-01         |10,5 Ä  |
|                |À-01Ì         |9,9 Ä   |
|                |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-143             |À-01ÌÑ, À-01Ì     |12,8 Ä  |
|                |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-2, 2À, 31À        |-           |9,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-31, 31-1, 31-1-2,     |            |     |
| 31-2, 31Ñ          |-           |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-140             |Ó1Ä6-250ÒÊ-Ñ4     |13,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-98             |Ó1-Ä6         |13,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-98-1            |Ó1-Ä6-Ñ-2       |13,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-14À (Ä-395À)        |            |17,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êàòêè:                              |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|À-8 (S) (Ãåðìàíèÿ)       |3VD-14,5/12      |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|À-12              |-           |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|À-12 (À) (Ãåðìàíèÿ)      |6VD-14,5/12      |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-160À (Þãîñëàâèÿ)      |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-200 (Þãîñëàâèÿ)       |SL-912         |3,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÂ-76Ñ (Þãîñëàâèÿ)       |-           |1,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-455, 36À          |ÓÄ-2          |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-484, 10À           |ÓÄ-2          |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-47 (À)           |Ä-37Ì         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-54 (À)           |ÓÄ-25         |4,6    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÂÂ-12             |F6L13         |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÏ-200 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-8701      |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÐÂ-101 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-8701      |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-30             |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-31 (Ä-627), 31À      |ÀÌ-01         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-29 (Ä-624)         |ÀÌ-01         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-55             |Ä-37Ì         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-1 (Ä-211), ÄÓ-8Â, 9À, 9Â |ÑÌÄ-7Ê         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-11 (Ä-469)         |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-48             |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-48À             |Ä-144         |6,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-49 (À)           |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-50             |Ä-37Å         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-130 (Á)           |Ä-108         |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-219             |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-16 (Ä-551), 37À      |ßÌÇ-236        |23,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÀ-251             |Ä-21          |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÐÂ-101            |Ä-240, -242, -243   |6,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-62À             |Ä-440-11        |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-63             |Ä-240, -242, -243   |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÑ-421             |F6L 912        |13,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÑ-501             |6ÑÒ 83         |19,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Wibromax 1102D         |Ä-240, -242, -243   |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-90             |E89 NG19        |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-100             |F2LS1         |5,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|DD-22             |F3L 1011 Deutz     |3,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-16             |ßÌÇ-238À,       |     |
|                |ßÌÇ-238ÍÁ       |18,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-614             |Ä-108         |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-26 (Ä-614)         |ÑÌÄ-14         |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-37             |ÑÌÄ-62         |15,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-39             |Ä-108         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-52             |ßÀÇ-Ì206À       |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-58             |À-01Ì         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-12 (Ãåðìàíèÿ)        |4VD/14,5-12      |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÃ-1201            |Ä-245         |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÀ-9001            |Ä-240         |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÓ-25À             |-           |2,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|WM-854             |F4L 912        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-151             |BF4L1011F       |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-16R             |4BT39S         |14,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|BW-20R             |4BT39S         |15,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àñôàëüòîóêëàä÷èêè                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-1 (Ä-150Á)         |Ä-48Ë         |4,2 Ä   |
|                |Ä-37Å, -65       |4,2 Ä   |
|                |Ä-144         |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-260 (Ãåðìàíèÿ)      |F-4L912        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-420 (Ãåðìàíèÿ)      |BF-6L413 FR      |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-126 (À, Á)         |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|                |Ä-144-66        |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-143             |Ä-144-64        |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-155             |Ä-144         |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-94             |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÄ-455             |Ä-144         |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-1704 (Ãåðìàíèÿ)     |"F-4L912"       |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òèòàí-410 (Ãåðìàíèÿ)      |ÁÔ-6L913        |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-2000 (Ãåðìàíèÿ)     |"Deutz"        |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-204 (Ãåðìàíèÿ)      |F6L812D        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S-400 (Ãåðìàíèÿ)        |4VD14,5/12-ISRL    |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|S-750 (Ãåðìàíèÿ) SSF-5     |6VD14,5/12-ISRL    |7,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñóïåð-1502 (Ãåðìàíèÿ)     |F-4L912        |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÊ-7,5             |Ä-245         |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÃ-7,5             |Ä-245         |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-195 (ãóñåíè÷íûé)      |Ä-144-64        |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Demag DF 120C         |BF6L1010F       |15,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Dynapac F-18C         |BF6M1013F       |15,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Titan 411           |F6L413FR        |16,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àâòîáåòîíîñìåñèòåëè                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ñ-1036Á (ÑÁ-69)        |Ä-37Ñ3         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-126À (àâòîáåòîíîíàñîñ)   |-           |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92 (À)           |Ä-37Å         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92À1            |Ä-14Í         |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÁÍ-80-20            |-           |19,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-92-1, ÀÂÑÍ-6, 42184-27   |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÁ-130             |-           |11,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðû ãóñåíè÷íûå                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÒ-75, ÄÒ-75À, ÄÒ-75Á, ÄÒ-75Â, |            |     |
|ÄÒ-75Í, Ò-74, Ò-74-Ñ4     |ÑÌÄ-14         |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-75Ì             |À-41          |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñ-100, Ò-100, Ò-100Ì,     |            |     |
|Ò-100Ì3            |Ä-108         |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-150, Ò-157          |ÑÌÄ-60         |13,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-130, ÁÃ           |Ä-130         |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-180             |Ä-180         |12,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-330             |8ÄÂÒ-330        |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-4ÀÏ2             |À-01Ì         |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-4, ÒÒ-4           |ÑÌÄ-22Ì        |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-38, 38Ì, 50Â         |-           |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄÒ-40, 40Ì          |-           |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-54, Â, Ì          |-           |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÒ-250            |-           |23,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðû êîëåñíûå                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ê-700, Ê-700À         |ßÌÇ-238ÍÁ       |22,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-701 (Ð)           |ßÌÇ-240Á        |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ê-702             |ßÌÇ-238ÌÁ       |30,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-5, 5Ë, 5ËÑ        |Ä-48          |5,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-50, ÌÒÇ-52         |Ä-50          |5,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-50À            |Ä-50Ë         |6,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-80Ë        |Ä-240, -240Ë      |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-82, -82Ë          |Ä-240Ë, -240      |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-150Ê, Ò-158 (Ê)       |ÑÌÄ-62         |13,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-25 (À), Ò-16 (Ì)       |Ä-21          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÒ-20, 21           |Ä-16          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-40 (À, ÀÌ)          |Ä-37Á         |3,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-40Ì, 28, 28Ì        |Ä-144         |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÞÌÇ-6Ã, 6Ë          |Ä-65          |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò 30À-80            |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-80 (áóäüäîçåð-ïîãðóç÷èê)  |-           |8,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìèíè-òðàêòîðû                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Husqvarna LT 4130G       |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LT-4140            |-           |3,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Landlord            |-           |2,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìèêðîòðàêòîðû*:                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|TZ-4-K14            |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîð-îïðûñêèâàòåëü ÀÐÑ-09  |-           |6,0 Ä   |
|Ìàøèíà ÓÑÁ-2 (øàññè òðàêòîðà  |            |     |
|Ò-25)             |-           |2,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîòîáëîêè**                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÌÒÇ-0,5            |-           |1,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-6             |-           |1,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-082            |-           |2,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÇ-12             |-           |2,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðåëåâî÷íûå òðàêòîðû                       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÒÄÒ-55             |ÑÌÄ-14Á        |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÄÒ-55À            |ÑÌÄ-14ÍÁ        |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå               |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÑÌ-8,9             |ÊÄÌ-100        |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÌÄ-47 (ÑÌ/739/740)      |2xÊÄÌ-100       |22,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÌ-741             |ÊÄÌ-100        |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ãðîõîò 393 ì/ñ         |BF4L913 ñ/ò      |18,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äðîáèëêà ÑÀÒ 3306Ò       |64Z22842        |22,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàñïðåäåëèòåëè ùåáíÿ, öåìåíòîáåòîíà                |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-8 (Ä-337À)         |ÑÌÄ-14         |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-503 (Ä-375, À, Á)      |-           |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-109 (Ä-1)          |-           |15,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ðàñõîä ìàñëà 5,0 ë íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà.
   ** Ðàñõîä ìàñëà 2,4 ë íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà.
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-99             |-           |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-72             |-           |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Îòäåëî÷íûå ìàøèíû                         |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-504 (Ä-376, Á)       |-           |4,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû íà ãóñåíè÷íîì õîäó                     |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝÊ-251, 25          |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-25, Ý-1258 (Á)       |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-25ÁÐ            |Ä-108         |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-16             |Ä-60          |5,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-16             |Ä-108         |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-160 (Ãåðìàíèÿ)       |-           |16,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-160-2 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |16,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-250-2 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |10,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-25-1 (Ãåðìàíèÿ)      |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-400            |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÎ-2508            |2Ä-12Á         |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-6,3            |-           |3,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-10À            |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-16, 16Ì          |-           |4,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÐÄÊ-25, 250, 25-2 (ÃÄÐ)   |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-30, 30/10         |-           |4,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-40, 40À, 400       |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃ-40             |-           |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÊ-50, 50Ã, ÑÊÃ-50      |-           |8,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÑÊÃ-63, 63À, 63Ñ, 63ÁÑ,   |            |     |
|63/100             |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ý-2508 (ÝÎ-7161)        |-           |12,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-108BJ (ßïîíèÿ),       |-           |11,8 Ä  |
|ÓÁ-266 (ÃÄÐ)          |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-408 LWJ (ßïîíèÿ)      |-           |19,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÃÑ-100            |-           |7,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-8161 (ÑÊÃ-100),       |            |     |
|ÊÃ-100.1            |-           |12,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|LS-418Y (ßïîíèÿ)        |-           |19,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû ïíåâìîêîëåñíûå è ñïåöèàëüíûå                |
|ïíåâìîêîëåñíûå                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÑ-4361 (À, Ñ), 4362,     |            |     |
|ÌÊÏ-16             |-           |6,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÏ-25 (À), 5361Ñ, 5362   |-           |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÏ-40, ÌÊÒ-40, ÊÑ-6362 (ÕË)  |-           |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-7362            |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÃÀ-Ë/2 (ÔÐÃ)         |-           |18,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÑ-8362            |-           |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÒÒ-63            |-           |19,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñòðåëîâîé ñàìîõîäíûé Þðãà   |-           |23,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðàêòîðíûå                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ò-75              |-           |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÊ-52, 53, ÒÊÝ-53       |-           |8,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊ-1              |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÊÒ-6,3, ÊÑÃ-6,3, ÊÏÑ-6,    |            |     |
|ÊÒÑ-6,3            |-           |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÌÒ-6,3            |-           |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÒÑ-103            |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òðóáîóêëàä÷èêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ò-74, ÄÒ-75          |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñ-100, Ò-100          |-           |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-130             |-           |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-180, Ä-804Ì         |-           |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ò-330             |-           |25,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|PL-40 (Èòàëèÿ)         |-           |10,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|TD-25S (ÑØÀ)          |-           |22,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÀÒ-594            |-           |42,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-155Ñ (ßïîíèÿ)        |-           |26,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-355Ñ, 375Ñ (ßïîíèÿ)     |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Æåëåçíîäîðîæíûå                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÄÝ-161, 162, 163      |-           |8,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÄÂ-15, ÊÄÝ-151, 15Ï     |-           |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÊÄÝ-251, 253         |-           |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óíðó-Ëèáèã (ÔÐÃ)        |-           |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-300 (ÃÄÐ)         |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-80/3 (ÃÄÐ)         |-           |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-500 (ÃÄÐ)         |-           |13,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÅÄÊ-1000 (ÃÄÐ)         |-           |17,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êðàíû íà ñïåöøàññè                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÊÑ-6471            |ÑÂ-680/29       |12,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|NK-160, 200 (ßïîíèÿ)     |-           |17,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÃÝÊ-80             |-           |7,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÒ-1055, 1080, ËÒÌ-Ñ/4    |-           |25,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|NK-1200 (ßïîíèÿ)        |-           |24,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïîãðóç÷èêè                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-561, ÒÎ-1, 2, 3, 17,   |            |     |
|ÒÎ-6 (Ä-561À), ÒÎ-6Á Ä-561Á), |            |     |
|ÒË-3À, ÒÎ-7 (Ä-574), ÏË-1,   |            |     |
|ÏÁ-35             |ÑÌÄ-14         |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ë-34 (Ïîëüøà)         |SW-680/59/8      |14,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-10             |Ä-130         |11,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-10À (Ä-653)         |Ä-160         |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-18, 18À, ÏË-2, 18Á     |À-01Ì, ÌÊÑ       |10,2 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÁ-35             |ÀÌ-41         |6,3 Ä   |
|                |ÑÌÄ-14         |6,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ï-0,8             |Ä-50          |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÃ-12             |ÑÌÄ-14         |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-18Ä             |Ä-245.27        |9,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÂ-16À "Äåñòà"         |-           |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-160             |Ä-240         |8,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-25             |ÑÌÄ-62         |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-28             |À-01Ì         |14,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-30             |Ä-240         |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-050 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-6701      |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-051 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍ-053 (×åõîñëîâàêèÿ)     |"Zetor"-7201      |4,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍÖ-060 (×åõîñëîâàêèÿ)     |Zetor"-5201      |3,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÓÍÖ-151 (×åõîñëîâàêèÿ)     |Øêîäà Ì-634      |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÃ-02             |Ä-21          |2,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÊ-6              |ßÌÇ-8482, 10      |29,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-8, 11           |-           |12,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÊ-6              |Ê-702         |21,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|L-3Ó (Ñòàëåâà Âîëÿ)      |-           |24,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÒÎ-49             |ÌÒÇ-82         |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êîïðû è êîïðîâûå óñòàíîâêè                    |
|(íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà äàíû íà ðàáîòó áàçîâîé ìàøèíû)       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Íà áàçå ýêñêàâàòîðà Ý-10011  |            |     |
|(ÊÍ-12, ÑÏ-50)         |ÊÄÌ-100        |9,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå òðàêòîðà Ò-100,    |            |     |
|Ò-100Ì, Ò-100ÌÃÑ        |            |     |
|(ÑÏ-49À, Ñ-878, ÑÀ-12)     |Ä-108         |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå òðàêòîðà Ò-130-1Ã-1  |            |     |
|(Ñ-878), Ò-100ÌÃÑ, Ò-100Ì,   |            |     |
|ÑÏ-49, ÑÏ-28, Ñ-870      |Ä-130         |13,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå àâòîìîáèëÿ ÊðÀÇ-255  |            |     |
|è àâòîêðàíà ÊÑ-4561À      |ßÌÇ-238        |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íà áàçå ýêñêàâàòîðà      |            |     |
|Ý-10011, 1254         |-           |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ìîëîòû                           |
|ñ ìàññîé óäàðíîé ÷àñòè                      |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|250 êã (ÑÏ-60)         |-           |1,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|1250 êã (ÑÏ-40, Ñ-995, À)   |-           |7,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|1000 êã (ÑÏ-41, Ñ-998, À,   |            |     |
|Ñ-268)             |-           |10,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|2500 êã (ÑÏ-6,47, À, Ñ-330)  |-           |14,1 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|3500 êã (ÑÏ-48)        |-           |17,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Êîð÷åâàòåëè                            |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-695À             |Ä-108Á         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-8 (Ä-608)          |ÑÌÄ-14ÌÃ        |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-8À (Ä-608À)         |ÑÌÄ-14         |9,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ËÄ-4              |Ä-160         |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-2À, Â, ÌÏ-7À        |Ä-108         |12,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-2Á             |Ä-160         |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÏ-8              |À-41          |11,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-81À, ÄÏ-24         |Ä-160Á         |14,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-3, Ä-210Ã, ÌÏ-2       |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ôðåçû                               |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-530, ÄÑ-18À         |Ä-108         |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-74, ÄÑ-74À         |ÑÌÄ-62         |13,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÏ-31ÕË            |Ä-160         |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-42             |Ä-160         |20,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÒÏ-71             |ÑÌÄ-14         |10,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÔÁÍ-1,5            |ÄÒ-7514, À-11     |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|W 500             |8041S125        |15,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|2000 UC/R           |34-06Ä1-ÒÀ       |50,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñêðåïåðû                             |
|àâòîìîáèëüíûå                           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-357 (Ì, Ã)          |ßÌÇ-206À        |19,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-11 (Ä-357Ì)         |ßÌÇ-238        |19,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-13 (Ä-392)         |-           |24,8 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ïðèöåïíûå                             |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÇ-33 (Ä-569), 30       |ÑÌÄ-14         |7,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-111             |À-01Ì         |9,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-87             |ÑÌÄ-62         |18,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-541             |ÑÌÄ-14À        |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-12 (Ä-374Á), Ä-222, 468  |-           |8,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÇ-20 (Ä-492), 20À      |-           |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðûõëèòåëè                             |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÐÌÑÒ-2,5            |Ä-108-4        |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåòîíîóêëàä÷èêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|GP-2000            |Äåòðîéò        |10,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|HW-165 B            |-           |15,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-111             |ßÌÇ-240Á        |17,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-101, SF-425 (ÑØÀ)      |-           |25,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïðîôèëèðîâùèêè                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ä-151             |ßÌÇ-238ÍÄ       |30,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-108             |ßÌÇ-240Í        |30,3 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-502 (Ä-345)         |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ä-97              |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|TS-425 (ÑØÀ)          |-           |26,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íàðåç÷èêè øâîâ                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-112             |Ä37Å-Ñ3        |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÑ-133, 115, Ä-903      |Ä-144-66        |2,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|EY-28D             |-           |1,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Cedima CF-15          |Honda Gx270      |3,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ôèíèøåðû òðóá÷àòûå                        |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-104, 104À, TF-280     |Ä-37Å         |4,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ íàíåñåíèÿ ïëåíêîîáðàçóþùåé æèäêîñòè          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-105, 105À, TS-280     |Ä-37Å-Ñ3        |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêðåïèòåëüíûõ ïîëîñ           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÑ-76, ÄÑ-76À         |Ä-37Å-Ñ1        |3,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàøèíû äëÿ ðåìîíòà àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðûòèé           |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝ-5, ÄÝ-5À          |ÃÀÇ-53À        |6,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÝÄ-105             |ÇÈË-133Ãß       |6,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàðêèðîâî÷íûå ìàøèíû                       |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝ-20, ÄÝ-21          |ÃÀÇ-53À        |7,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝ-3 (À, Á)          |Ä-16          |1,9 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÌÁ-30             |Íà Ôîðä-350Ì      |11,8   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèè ïåðåäâèæíûå                    |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|ÄÝÑ-30, ÄÝÑÌ-30        |Ä-54          |7,3 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-30Ñ, 30, ÄÝÑ-40      |ßÀÇ-Ì2041       |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-50, ÄÝÑ-60         |Ä-108         |10,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-60Ð, 60, ÀÄ-60      |À-01ÌÅ         |11,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑÌ-30            |Ä-60Ð         |8,4 Ä   |
|                |Ä-54À         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝÑ-12, ÏÝÑ-15         |ÃÀÇ-320        |4,4    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝÑ-30             |Ä-40Ð         |5,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-50, 60, ÄÝÑÌ-50, ÄÝÑ-50  |Ä-60          |8,5 Ä   |
|                |Ä-108         |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-50, ÝÑÄ-50, ÏÝÑ-50     |1Ä6-100ÀÄ       |13,9 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÄ-75, ÄÃÌÀ-75, ÄÝÑ-100,    |            |     |
|ÏÝÑ-100            |1Ä6          |20,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝÑ-100, ÏÄ-100, ÏÝÑ-100,   |ßÌÇ-238,        |     |
|ÝÑÄ-100, ÂÑ, ÀÄ-100, ÀÑÄ-100  |1Ä6ÊÑ         |23,4 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÑÄÀ-200            |-           |48,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÃÀ-300, ÄÃ-350        |-           |76,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÂÝÑ-400, ÝÑÄ-400        |-           |95,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÑ-500ÁÀÌ, ÇÝÏ, È-1      |-           |119,6 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÏÝ-1, 5, 6          |-           |266,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÄÝ-300 (ßïîíèÿ)        |-           |52,7 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|ÀÊÑ-8,8 Ì           |ßÀÇ-Ì204À       |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîàãðåãàòû                          |
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÀÁ-1      |2-ÑÄ-â*        |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÀÁ-4      |ÓÄ-25         |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò ýëåêòðè÷åñêèé     |            |     |
|Ä-72658            |-           |3,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò áåíçîýëåêòðè÷åñêèé   |            |     |
|ÀÁ-2Ò230            |ÓÄ-25-2Ì        |3,4    |
|                |            |     |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïîðòàòèâíûé èñòî÷íèê òîêà   |            |     |
|Weldanpaver 125        |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîàãðåãàò ÀÄ-4-Ò-400-Â  |ÌÄ-6          |2,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÝÑÄ-10-ÂÑ/400Ì |4r-8,5/11       |2,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ýëåêòðîñòàíöèÿ ÝÑÄ-10-ÂÑ/400 Ì |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð 1Ä30     |-           |3,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð (Ä+Å) 6BV   |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà  | òîïëèâà, |
|                |           |ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð        |           |      |
|ZR 10015TDED          |-           |4,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð SAM-400    |-           |12,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-àãðåãàò ÀÑÄÀ-2-20/Ò-400 |-           |8,6 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-àãðåãàò ÄÃÌÀ 48Ì2    |-           |8,7 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ãåíåðàòîð Bosh 400/230 Â    |-           |2,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Äèçåëü-ãåíåðàòîð        |           |      |
|ÝÑÄÀ-200-Ò/400-1ÐÊ       |-           |78,2 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Îñâåòèòåëüíàÿ óñòàíîâêà    |           |      |
|"Ïîëèìà"            |-           |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ýëåêòðîñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå                   |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|ÀÄÄ-303, -305, -306      |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-303Ó1, 305Ó1       |Ä-144-80       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-309            |Ä-21-À1        |2,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÁ-305            |ÇÌÇ-320        |8,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305            |Ä-48         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÁ-300            |ÇÌÇ-320        |7,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄ-300            |4×-85/11       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-3112            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-3112-41          |Ä-144-80       |4,1 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÁ-3120            |Ì-201         |7,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÄÁ-305             |ÇÌÇ-320        |8,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-303            |Ä-37Ì         |7,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÂ-309-41           |ÇÌÇ-320-01      |6,6    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-304, ÀÑÄ-300, 301,    |           |      |
| 304, ÀÑÄ1-300         |-           |4,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄ-100, 60, ÀÄ-301,     |           |      |
|ÀÄÄ-300, 301, 502      |-           |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÑÄÏ-500            |-           |9,9 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-305Ó1           |Ä-144-84,       |      |
|                |-144-81        |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-4001Ó1           |Ä-144-81       |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÀÄÄ-4001            |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Êîìïðåññîðû                            |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|ÏÊÑ-5             |ÊÀÇ-120        |10,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÊÑ-5,25            |ÇÈË-164        |13,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÄÊ-9, -9Ì           |Ä-108         |9,3 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÇÈÔ-55 (Â)           |ÇÈË-164        |13,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÐ-10, 10Ì          |À-01ÌÄ        |13,2 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÂ-10             |ßÌÇ-236        |17,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÑÊÀ-5125           |ÇÈË-164        |17,7    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÇÈÔ-55ÂÌ            |ÇÈË-157        |12,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÏÁ-5             |ÇÈË-157Ê       |8,7    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|ÏÊÑÀ-5,25ÄÓ, ÏÊÑÄ-5.25Ä    |Ä-240, -242, -243   |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ïð-6/8 Ì2           |Ä-240, -242, -243   |9,5 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |           |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |           |2,5    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|W-2900             |F 120DH        |20,0 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ïåðåäâèæíàÿ êîìïðåññîðíàÿ   |           |      |
|ñòàíöèÿ ÍÂ-10         |-           |8,5 Ä   |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Áåíçîïèëû                             |
|———————————————————————————————–——————————————————————–———————————|
|"Äðóæáà"            |-           |0,9    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|"Óðàë"             |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Òàéãà-245           |-           |1,6    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |           |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |           |0,8    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Husqvarna 40.266, -268*    |           |0,8    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,45    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ìîòîïèëà Jonsered 1535*    |           |1,0    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,45    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
|Ñó÷êîðåç PS 50*        |           |0,9    |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 1 ë îáùåãî  |           |      |
|ðàñõîäà òîïëèâà        |           |0,65    |
|———————————————————————————————+——————————————————————+———————————|
___________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————–——————————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  | Ìàðêà äâèãàòåëÿ, |  Ðàñõîä   |
|                | áàçîâàÿ ìàøèíà  |  òîïëèâà,  |
|                |          | ë/ìàøèíî÷àñ |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Êóñòîðåç 235R, 245R      |          |       |
|(Øâåöèÿ)*           |-         |  1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Êóñòîðåç 240 RBD*       |-         |  1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Ìîòîíîæíèöû 18Í*        |-         |  0,6    |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
|Àâòîáèòóìîâîçû                     Ðàñõîä  |
|                            òîïëèâà,  |
|                           ë/ìàøèíî÷àñ |
|———————————————————————————————————————————————————–——————–———————|
|                          |Áèòóì-| Ïîäî- |
|                          |íîãî | ãðåâ |
|                          |íàñîñà|öèñòåð-|
|                          |   | íû  |
|———————————————————————————————–———————————————————+——————+———————|
|Ä-642, ÄÑ-96, 41À, 53À, 39À  |ÇÈË-130-Â1     | 8,0 | 3,0 |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|ÄÑ-138             |ÊàìÀÇ-53213    |10,0 Ä| 3,8 Ä|
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|ÄÑ-10             |ÊðÀÇ-258      |10,0 Ä| 3,5 Ä|
|———————————————————————————————+———————————————————+——————+———————|
|Àâòîçîëîâîç          |ÌÀÇ-5429      |4,7 Ä - íà  |
|                |          |çàãðóçêó è  |
|                |          |îáäóâ     |
|                |          |öèñòåðíû   |
|———————————————————————————————+———————————————————+——————————————|
 
          Àâòîìàñòåðñêèå, òåõïîìîùü
 
|———————————————————————–—————————————————————–————————————————————¬
|   Ìàðêà ìàøèí   |  Áàçîâàÿ ìîäåëü  |  Íîðìà ðàñõîäà  |
|            |           |——————————–—————————|
|            |           |íà ïðîáåã,|íà ðàáîòó|
|            |           |ë/100 êì |îáîðóäî- |
|            |           |     | âàíèÿ, |
|            |           |     |ë/ìàøèíî-|
|            |           |     | ÷àñ  |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃîñÍÈÒÈ-2       |ÃÀÇ-51        |25,0   |4,1   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃîñÍÈÒÈ-2       |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-À         |ÃÀÇ-51        |25,0   |4,1   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-À         |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-4822        |ÃÀÇ-52        |26,0   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|3901          |ÃÀÇ-52-01      |24,3   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒÓ-4         |ÃÀÇ-63        |30,5   |4,3   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|IFA-W50        |4VD-14,5/12-1    |     |     |
|            |SRW         |23,0 Ä  |-    |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÃÀÇ-66-01 (3903)    |ÃÀÇ-66        |31,0   |-    |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒ-53         |ÃÀÇ-53À       |26,0   |3,8   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÂÌ-1         |ÃÀÇ-51        |25,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ÀÒ-63         |ÃÀÇ-53À       |26,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|ËÂ-8À (Ò-142Á)     |ÇÈË-131       |52,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39011       |ÃÀÇ-52-01      |25,0   |3,5   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39021       |ÃÀÇ-66-11      |30,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
|Ìîä. 39031       |ÃÀÇ-66-11      |31,0   |4,0   |
|———————————————————————+—————————————————————+——————————+—————————|
 
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————¬
|           Ìàðêà ìàøèíû          |  Íîðìà  |
|                           |  ðàñõîäà |
|                           |  òîïëèâà |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|         Ïðî÷èå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ìîòîðîëëåðû ë/100 êì                       |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|"Òóëà" ÒÃ-200                    |  5,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÃ-150                        |  3,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÃ-200                        |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ìóðàâåé                       |  7,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ýëåêòðîí                       |  3,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ìîòîöèêëû ë/100 êì                        |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|ÈÆ-2712                       |  5,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÈÆ-350                        |  3,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÈÆ-49, -56, -Ï-3                   |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-72-Í                        |  7,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-72                         |  7,8   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-61, -62, -63, -66, -67               |  6,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ì-61Ê-750                      |  7,8   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÌÒ-Äíåïð                       |  8,4   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Þïèòåð-4, -10-3                   |  4,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ê-750                        |  7,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Ê-61                         |  6,0   |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|Òåïëîâîçû è ìîòîâîçû ë/ìàøèíî÷àñ                 |
|—————————————————————————————————————————————————————–————————————|
|ÒÃÌ-1                        |  15,5 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÌ-2                        |  29,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÌ-3                        |  23,0 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
|ÒÃÊ-2                        |  11,6 Ä |
|—————————————————————————————————————————————————————+————————————|
 
 Ïðî÷åå îáîðóäîâàíèå
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà VC-15Y Weber    |            |     |
|(äâèã. Honda GX 160)      |-           |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà VC-16 Weber*    |EY-15D         |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà FVP-90 Famubus*   |Robin EY20B      |0,9    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà FVP-130       |Robin DY2/ 2066    |1,4 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîïëèòà MV 140       |            |1,2 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |Yanmar L40AE      |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîòðîìáîâêà VC-15A     |Yanmar L40AE      |1,2 Ä   |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |     |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âèáðîòðàìáîâêà AVP2610     |Gx 160EC        |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà WAP      |            |     |
|DX-800 Euro          |-           |6,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà        |            |     |
|Karcher-790Ci         |-           |8,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìîþùàÿ óñòàíîâêà        |            |     |
|Karcher            |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|- äâèãàòåëü íàñîñà       |-           |4,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|- ôîðñóíêà êîòëà        |-           |15,5 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áèòóìîâàðêà V = 1,5 êóá.ì   |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ðàçîãðåâà è   |            |     |
|ïîäà÷è áèòóìà ÓÏÌ-3,2     |-           |21,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (33%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–——————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî- |
|                |            |  ÷àñ  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ óñêîðåííîãî   |            |     |
|ðàçîãðåâà áèòóìà V = 3,0 êóá.ì |-           |6,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìóëüòèëèôò AKIIN íà øàññè   |            |     |
|ÌÀÇ-5337 (ïîäúåì è îïóñêàíèå  |            |     |
|êîðîáà)            |-           |1,6 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ãèäðîìàíèïóëÿòîð L10-68N6   |            |     |
|íà øàññè ÌÀÇ-5337       |-           |6,4 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ìàíèïóëÿòîð ÏË-70       |            |     |
|(ÌÀÇ-63031)          |-           |5,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Íàñîñ âîäîîòëèâíîé       |Ä-37Å         |6,8 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Îòêà÷èâàþùèé àãðåãàò      |            |     |
|ÀÍÑ-60Ä            |ÓÄ2Ì2         |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Àãðåãàò íàñîñíûé        |            |     |
|ñàìîâñàñûâàþùèé ÀÍÑ-130    |-           |3,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåíçîðåç HQ 272K*       |-           |2,4    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Áåíçîðåç Husqvarna 268K*    |-           |2,3    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Âîçäóõîäóâ HQ 140B*      |-           |0,8    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàçìåòî÷íàÿ ìàøèíà H-33-2   |-           |14,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðàçìåòî÷íàÿ ìàøèíà H-33D    |-           |10,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òîïëèâîçàïðàâùèê ÒÇ-22     |ÃÀÇ-51         |5,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñàìîïîãðóç÷èê (ÇÈË-131)    |-           |13,2   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ñàìîõîäíàÿ ïëîùàäêà      |            |     |
|îáñëóæèâàíèÿ ÑÏÎ-15Ì      |-           |11,2 Ä  |
|(Óðàë-4320)          |            |     |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ðåìîíòåð äîðîæíûõ ïîêðûòèé   |            |     |
|ìîä. 80281 (ÇÈË-131)      |-           |15,2   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Òåïëîâàÿ ìàøèíà ÒÌ-59     |-           |12,0 Ä  |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ     |            |     |
|ïîëóïðèöåïà-áåíçîâîçà     |            |     |
|Ellinghaus TST 36       |-           |8,2 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Ïåðåêà÷èâàþùàÿ ñòàíöèÿ     |            |     |
|ãîðþ÷åãî ÏÑà 160 (ÇÈË-130)   |-           |21,0   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ñáîðà íåôòè   |            |     |
|íà âîäå "Êàìàðà 12Ê"      |-           |1,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+——————————|
__________________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
|———————————————————————————————–———————————————————————–———————————¬
|  Ìàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |  Ìàðêà äâèãàòåëÿ,  | Ðàñõîä  |
|                |  áàçîâàÿ ìàøèíà   | òîïëèâà, |
|                |            |ë/ìàøèíî÷àñ|
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Èçîëèðîâî÷íàÿ ìàøèíà PTL    |-           |2,5 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Î÷èñòíàÿ ìàøèíà ÒÒ-15-1500   |            |      |
|                |            |      |
|- äâèãàòåëü î÷èñòêè      |-           |22,0 Ä   |
|                |            |      |
|- ôîðñóíêà òåïëîãåíåðàòîðà   |            |5,0 Ä   |
|                |            |      |
|- äâèãàòåëü ýëåêòðîñòàíöèè   |            |2,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êîìïëåêñ Remixer-4500     |BF-18513        |35,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìàøèíà HM 450         |F3L912         |9,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ñâåðëèëüíàÿ ìàøèíà       |            |      |
|Robo 301            |BM 145         |2,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Áåíçîâóëêàíèò Stihl TS 760   |-           |3,2    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìîòîïðåññ           |ÇÌÇ-24         |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Óñòàíîâêà äëÿ ïðîãðåâà òðóá  |-           |45,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ëàìïà ïàÿëüíàÿ         |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Òðóáîãèá VB-3860        |Detloit Jisel     |30,0 Ä   |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìàøèíà êîììóíàëüíî-      |            |      |
|ñòðîèòåëüíàÿ ìíîãîöåëåâàÿ   |Zetor - 01.22     |6,0 Ä   |
|ÌÊÑÌ-800            |            |      |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êóëüòèâàòîð Ò-250       |            |2,0    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Êëþêâîóáîðî÷íûé êîìáàéí    |            |      |
|Äæîçåô Òàóýð          |            |5,3    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|Rider 1200-14         |            |2,5    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|Rider 1200-18         |            |3,0    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |5,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà Jet 55S     |            |1,5    |
|                |-           |      |
|- ðàñõîä ìàñëà íà 100 ë    |            |      |
|îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà     |            |8,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ãàçîíîêîñèëêà ñàìîõîäíàÿ    |            |      |
|ÌÔ-70*             |-           |4,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Ìîòîêîñà Stihl FS 400*     |-           |1,0    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
|Òðèììåð "Ìîíäî"*        |-           |0,5    |
|———————————————————————————————+———————————————————————+———————————|
_______________________
   * Ñìåñü áåíçèíà ñ ìàñëîì â ïðîïîðöèè 33:1 (3%).
 
1.12. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————¬
|Ìàðêà, ìîäåëü |Ëèíåé- |Ïîäìå- |Ñãðå- |Ïîäìå- |Ïîñûï- |Ñãðå- |Ïîñûïêà |ßìî÷íûé |Ðàç-  | Íàä- |
| àâòîìîáèëÿ  | íàÿ  |òàíèå, |áàíèå,|òàíèå | êà, |áàíèå |÷åðíåíûì|ðåìîíò, |ãðóçêà |áàâêà |
|       |íîðìà, |ë/100 |ë/100 | è  |ë/100 | è  |ùåáíåì, |ë/ìàøè- |êóçîâà, | íà |
|       |ë/100 | êì  | êì |ñãðå- | êì  |ïîñûï- | ë/êì  | íî÷àñ |ë/ðàç- |100 êì|
|       | êì  |    |   |áàíèå, |    | êà, |    |    |ãðóçêà |ñ ãðó-|
|       |    |    |   |ë/100 |    |ë/100 |    |    |    |çîì, | 
|       |    |    |   | êì  |    | êì  |    |    |    |  ë |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Êîìáèíèðîâàííûå äîðîæíûå ìàøèíû                                |
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————|
|ÊÄÌ-130    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÑÊ-Ò-130   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|Ä-245     |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-210    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÊàìÀÇ-5320) |29,0 Ä |48,0 Ä |52,0Ä |61,0 Ä |63,0 Ä |75,0 Ä |3,0 Ä  |7,0 Ä  |2,2 Ä  |8,2 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-210    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557)  |30,0 Ä |49,0 Ä |53,0Ä |63,0 Ä |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |8,0 Ä  |2,3 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-403    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÒÈ-133Ãß)  |30,4 Ä |56,5 Ä |58,0Ä |68,0 Ä |67,0 Ä |72,0 Ä |3,0 Ä  |7,0 Ä  |2,7 Ä  |8,9 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432910  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130Â   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432910 ñ |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|äâèã. Ä-245) |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130 ÂÏÑ  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÇÈË-130)   |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130 ÂÏÑ  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-432912  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|Ä-245)    |21,0 Ä |37,0 Ä |38,0Ä |46,0 Ä |45,0 Ä |49,0 Ä |2,5 Ä  |6,0 Ä  |2,1 Ä  |4,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÊÄÌ-130ÏÑ   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-433362) |34,0  |58,6  |60,8 |83,5  |79,5  |83,0  |3,6   |8,3   |2,8   |6,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-244ÁÑ,   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÌÀÇ-5337 ÌÊÄ |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5337)  |30,3 Ä |58,0 Ä |65,0Ä |74,0 Ä |75,0 Ä |78,0 Ä |3,5 Ä  |7,0 Ä  |2,3 Ä  |10,0 Ä|
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëè                                      |
|——————————————–———————–———————–——————–———————–———————–———————–————————–————————–————————–——————|
|ÌÑÊ-Ò-131   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÇÈË-131)   |43,0  |-   |69,0 |-   |87,0  |92,0  |4,5   |11,5  |3,1   |7,0  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÑÊ-Ò-ÌÀÇ   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5551)  |27,0 Ä |-   |57,0Ä |-   |69,0 Ä |72,0 Ä |4,0 Ä  |7,3 Ä  |2,2 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÝÄ-403    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557)  |30,0 Ä |-   |53,0Ä |-   |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |8,2 Ä  |5,3 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-157 (áåç |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñíåãîî÷èñòè- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|òåëüíîãî   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|îáîðóäîâàíèÿ) |34,0  |-   |-   |-   |73,0  |-   |4,0   |8,3   |3,1   |4,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-554  |35,0  |-   |60,8 |-   |73,5  |83,0  |4,0   |8,3   |3,1   |6,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Óðàë-375   |64,0  |-   |75,0 |-   |89,0  |92,0  |6,8   |12,6  |3,5   |9,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-157    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-245) |21,0 Ä |-   |32,0Ä |-   |35,0 Ä |38,0 Ä |3,0 Ä  |4,2 Ä  |2,1 Ä  |5,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-130    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-240, |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|-242, -243)  |23,0 Ä |-   |35,0Ä |-   |38,0 Ä |40,0 Ä |3,5 Ä  |4,1 Ä  |1,9 Ä  |5,5 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-45021 |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ îáîðóäîâà- |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|íèåì ÊÑÀ-4À  |35,0  |-   |60,8 |-   |73,5  |83,0  |4,0   |5,3   |3,2   |6,5  |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÇÈË-131    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã. Ä-245) |27,0 Ä |-   |39,0Ä |-   |42,0 Ä |45,0 Ä |4,0 Ä  |4,2 Ä  |4,2 Ä  |6,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÌÕÀ-7     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Óðàë-5557  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ñ äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÊàìÀÇ-740.10) |30,0Ä |-   |53,0Ä |-   |69,0 Ä |77,0 Ä |3,5 Ä  |5,7 Ä  |2,2 Ä  |9,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|Ôèðìû "Ïèò÷" |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(Ãåðìàíèÿ)  |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|íà øàññè   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ÌÀÇ-5551   |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(äâèã.    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|ßÌÇ-236Ì2)  |28,0 Ä |-   |55,0Ä |-   |69,0 Ä |72,0 Ä |4,0Ä  |-    |2,6 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
|ÍÎ-75     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |
|(ÌÀÇ-5551)  |27,5 Ä |-   |58,0Ä |-   |72,0 Ä |75,0 Ä |4,0 Ä  |7,1 Ä  |2,2 Ä  |7,0 Ä |
|——————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+————————+————————+————————+——————|
 
1.13. ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
             ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
 
|—————————————————————————————————–—————————————————————————–——————¬
|    Íàèìåíîâàíèå, ìîäåëü   |     Âèä íîðìû    |Íîðìà,|
|                 |             | ë  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËóÌÇ-890Á, ×ÀÐ-51À, IÀ×-51À,   |             |   |
|IÀ×-52-04            |Íà 1 ìàøèíî÷àñ      |3,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÑÊ-10 (ÇÈË-130)         |"-"           |7,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-52-07, -52-27, ÃÇÑÀ-891   |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |0,7  |
|                 |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |1,8  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-138À             |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |1,0  |
|                 |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |3,2  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-45023          |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |ÒÎ è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |4,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-07, -24-17        |Íà 1 çàïóñê è ïðîãðåâ  |0,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-695 ÍÃ            |"-"           |1,1  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËèÀÇ-677 Ìà           |"-"           |1,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-53-27            |"-"           |0,7  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÂÀÇ, ÀÇËÊ, ÈÆ          |"-"           |0,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-695 ÍÃ            |Íà ïåðåìåùåíèå â çîíàõ  |   |
|                 |Òî è ÒÐ íà 1 ìåñÿö    |8,8  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËèÀÇ-677 Ìà           |"-"           |13,1 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-53-27            |"-"           |2,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-07            |"-"           |1,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-24-17            |"-"           |1,3  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÂÀÇ, ÀÇËÊ, ÈÆ          |"-"           |1,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ËÀÇ-699Ð (ÎÂ-95)         |Íà 1 ÷àñ íàõîæäåíèÿ   |1,6 Ä |
|                 |íà ìàðøðóòå       |   |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîïîãðóç÷èê 4013, 4014     |"-"           |0,4  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü ñàëîíà àâòîáóñà    |             |   |
|Èêàðóñ-250, -255, -256:     |             |   |
|Ñèðîêêî-268.03          |"-"           |2,0 Ä |
|Ñèðîêêî-262.01          |"-"           |1,4 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü DILE    |Íà 1 ÷àñ ðàáîòû     |   |
|(Mercedes Benz 711A)       |îòîïèòåëÿ        |0,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îáîãðåâàòåëü     |             |   |
|D4L               |Íà 1 ÷àñ ðàáîòû     |1,1 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àâòîíîìíûé îòîïèòåëü       |             |   |
|Webasto Thermo 90        |"-"           |1,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëüíàÿ óñòàíîâêà 030    |"-"           |0,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëüíî-âåíòèëÿöèîííàÿ    |             |   |
|óñòàíîâêà ÎÂ-95         |"-"           |1,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü àâòîáóñà Setra     |             |   |
|S215HD              |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,0 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Ïîäîãðåâàòåëü æèäêîñòíîé     |             |   |
|15.8106             |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,6 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü 14.8106 àâòîáóñà    |             |   |
|ËèÀÇ-5256            |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,9 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,5 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Îòîïèòåëü 14.8106 àâòîáóñà    |             |   |
|ËÀÇ-42021            |             |   |
|- ðåæèì ðàçîãðåâà        |"-"           |2,9 Ä |
|- ïðè ðàáîòå íà ëèíèè      |"-"           |1,3 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíûé àãðåãàò ÁÈÑ-31-37  |             |   |
|íà ïîëóïðèöåïå-ðåôðèæåðàòîðå   |             |   |
|12 ÑÍ              |             |   |
|- ðåæèì îõëàæäåíèÿ        |"-"           |3,7  |
|- ðåæèì íàãðåâà         |"-"           |4,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíûé àãðåãàò ÂÈÖÝ-32   |             |   |
|íà ïîëóïðèöåïå-ðåôðèæåðàòîðå   |             |   |
|13ÑÍ               |             |   |
|- ðåæèì îõëàæäåíèÿ        |"-"           |3,7  |
|- ðåæèì íàãðåâà         |"-"           |4,5  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Thermo King           |"-"           |3,2 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Carrier             |"-"           |3,1 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà      |             |   |
|Thermo King SB-1         |"-"           |3,6 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |Íà íàïîëíåíèå è ñëèâ   |   |
|ÊÎ-505 (ÊàìÀÇ-53213)       |1 öèñòåðíû        |2,0 Ä |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |             |   |
|ÊÎ-505, ÀÑÌ-52, ÀÍÌ-53      |             |   |
|(ÃÀÇ-53À)            |"-"           |0,7  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Àññåíèçàöèîííàÿ ìàøèíà      |             |   |
|ÀÍÌ-53 (ÃÀÇ-53Ô)         |"-"           |2,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Èëîñîñ ÈË-980, -980 À      |Íà 1 ìàøèíî÷àñ      |7,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|Ïðèðàáîòêà äâèãàòåëÿ ïîñëå ÊÐ:                  |
|—————————————————————————————————–—————————————————————————–——————|
|ÃÀÇ-51              |Íà 1 äâèãàòåëü      |8,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-52-01, -52-04        |"-"           |7,6  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÃÀÇ-21, ÇÌÇ-977         |"-"           |5,1  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÌÇ-24              |"-"           |5,4  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÌÇ-53, -672           |"-"           |19,7 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÌÇÌÀ-408, -412          |"-"           |8,0  |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-157Ä             |"-"           |15,1 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-130             |"-"           |15,4 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÇÈË-375             |"-"           |17,5 |
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ßÌÇ-236             |"-"           |17,0 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ßÌÇ-238             |"-"           |22,8 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|ÊàìÀÇ-740            |"-"           |14,7 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
|RABA MAN D2156 HW6V       |"-"           |35,0 Ä|
|—————————————————————————————————+—————————————————————————+——————|
 
             1.14. ÐÅ×ÍÎÉ ÔËÎÒ
 
        Âðåìåííûå ëèíåéíûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà 
           äëÿ ñóäîâ òåõíè÷åñêîãî ôëîòà
 
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————¬
|     Íàèìåíîâàíèå ñóäîâ   |   Ìàðêè äâèãàòåëåé,  |Íîðìà, |
|                |  âõîäÿùèõ â ñîñòàâ  |ë/ìàøè-|
|                |     êàðàâàíà    | íî÷àñ |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|1. Çåìñíàðÿäû                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Çåìëåñîñ 28Á          |6×ÑÏÍ25/34, 6×15/18,   |106,7Ä |
|                |Ê-161-2, 2× 8,5/11    |    |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Â/489       |ÇÄ-12, Ê-161-2,     |64,8 Ä |
|                |2× 8,5/11        |    |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ 324À          |6×ÑÏÍ18/22, 6× 12/14,  |    |
|                |Ê-161-2, 2× 8,5/11    |67,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ ÇÏÑ-1Á         |ÇÄ-12, Ê-161-2,     |    |
|                |2× 8,5/11        |51,8 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìëåñîñ 810          |6Ñ160ÏÍ, Ê-161-2,    |    |
|                |2× 8,5/11        |46,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìñíàðÿä Ð12Ì/1451       |6× 23/30, 6× 12/14,   |    |
|                |4× 8,5/11        |33,2 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Çåìñíàðÿä 549          |             |    |
|- ñ ãðåéôåðîì          |Ä-108, 2× 8,5/11,    |    |
|                |4× 8,5/11        |14,1 Ä |
|- ñ äðàãëàéíîì         |             |21,3 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|2. Òåïëîõîäû                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Òåïëîõîä 570, 730       |ÇÄ-12, 4× 10,5/13,    |    |
|                |4× 8,5/11        |50,3 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 95033 (95032)     |ÇÄ-6, 2× 8,5/11     |27,4 Ä |
|                |             |(25,3) |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 292, Í-1,42,      |             |    |
|ÓÌÂÊ-1ÄÕ            |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 17091         |Ì 400          |139,4Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 430          |ÇÄ-12          |46,2 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 861          |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 544          |ÇÄ-6           |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|1435              |6×ÑÏÍ 15/18       |47,6 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|288               |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Áóêñèð-òåïëîõîä         |             |10,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Î÷èñòèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ 534Ê   |             |    |
|- ðàáîòà â õîäó         |6×ÑÏ 18/22, 4×10,5/13  |20,7 Ä |
|- ðàáîòà ñïåöîáîðóäîâàíèÿ    |ÊÎÀÂ-68-1        |6,5 Ä |
|- îòîïëåíèå           |             |7,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Âîäîçàïðàâùèê 16601       |6×ÑÏ 12/14        |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Òåïëîõîä 457          |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|3. Ìîòîêàòåðà                           |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ìîòîêàòåð ÊÑ-100        |ßÌÇ-238         |33,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîêàòåð 830          |Ä-242          |8,0 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîêàòåð 343 ÌÅÌ        |Ì8×ÑÏÓ100        |27,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð Buster Magnum       |Renault         |26,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð ÂÐ-550          |Honda BF50        |10,5  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð ÁÌÊ-130Ì         |             |17,7  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð "Ýëàí"          |Volvo Pento       |    |
|                |AQ-115A/100       |18,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Êàòåð "Áîðåé"          |Ì8 ×ÑÏÓ 100       |28,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|4. Ïåðåãðóæàòåëü                         |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ïåðåãðóæàòåëü 53Á        |6×15/18         |23,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|5. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè                       |
|————————————————————————————————–—————————————————————————–———————|
|Ïëàâýëåêòðîñòàíöèÿ 37À     |2× 8,5/11        |2,1 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 41         |4× 8,5/11        |5,0 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 946         |Ê-161-2         |16,5 Ä |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà 27Â          |ÓÄ-2           |2,8  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà "Êàçàíêà"       |Âåòåðîê-8        |3,3  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîëîäêà "Äíåïð"        |Âèõðü-25         |9,0  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
|Ìîòîïîìïà ÌÏ-800Á        |2Ä 7,2/8,5        |8,3  |
|————————————————————————————————+—————————————————————————+———————|
 
         Íîðìû ðàñõîäà ìàñåë (ë) è ñìàçîê (êã)
        íà 100 ë îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ñóäîâ 
              òåõíè÷åñêîãî ôëîòà
 
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————¬
|   Íàèìåíîâàíèå ñóäîâ  |Ìîòîðíûå|Òðàíñìèñ-|Ñïåöèàëü-|Ïëàñòè÷- |
|              | ìàñëà | ñèîííûå |  íûå  | íûå  |
|              |    | ìàñëà | ìàñëà | ñìàçêè |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|1. Çåìñíàðÿäû                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Çåìëåñîñ 28Á        |3,9   |0,4   |0,1   |0,3   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ 324À       |4,3   |0,3   |-    |0,25   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Â/489    |3,6   |0,25   |-    |0,2   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ ÇÐÑ-1Á      |3,9   |0,25   |-    |0,2   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìëåñîñ 810        |4,0   |0,2   |-    |0,25   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìñíàðÿä Ð12Ì/1451    |4,0   |0,6   |0,1   |0,35   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Çåìñíàðÿä 549       |5,1   |0,15   |0,2   |0,3   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|2. Òåïëîõîäû                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Òåïëîõîä 570, 730     |3,2   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîäû 292, Í-1, 42,  |    |     |     |     |
|ÓÌÂÊ-1ÄÕ          |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 95033 (95032)   |2,6   |0,1   |0,1   |0,1   |
|              |(3,1)  |     |     |     |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 17091       |4,8   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 430        |3,0   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 861        |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 544        |3,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 1435       |3,3   |0,1   |0,1   |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 288        |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Î÷èñòèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ   |    |     |     |     |
|354Ê            |4,0   |0,1   |-    |0,27   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Âîäîçàïðàâùèê 16601    |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Òåïëîõîä 457        |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|3. Ìîòîêàòåðà                           |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Ìîòîêàòåð ÊÑ-100      |3,8   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîêàòåð 830       |4,5   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîêàòåð 343 ÌÅÌ     |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Êàòåð Buster Magnum    |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Êàòåð ÂÐ-550, "Ýëàí",   |    |     |     |     |
|"Áîðåé"          |2,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ïåðåãðóæàòåëü 53Á     |3,0   |0,1   |-    |0,16   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|5. Ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè                       |
|———————————————————————————–————————–—————————–—————————–—————————|
|Ïëàâýëåêòðîñòàíöèÿ 37À   |4,5   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 41       |4,5   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîçàâîçíÿ 946      |4,0   |0,1   |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà 27Â       |2,0   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà "Êàçàíêà"    |3,3   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîëîäêà "Äíåïð"     |4,1   |-    |-    |-    |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
|Ìîòîïîìïà ÌÏ-800Á     |5,0   |-    |-    |0,1   |
|———————————————————————————+————————+—————————+—————————+—————————|
 
     Âðåìåííûå íîðìû ðàñõîäà òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
            äëÿ ñóäîâ ðå÷íîãî ôëîòà
 
|————————————————–——————–———————————————————————————–——————–———————————¬
|  Âèä ôëîòà,  |Êîë-âî| Íîðìà ðàñõîäà íà 1 ÷àñ  |Ðàñõîä| Ðàñõîä  |
|  òèï ñóäíà,  |ÄÂÑ è |    ðàáîòû, êã*     |ìàñëà | ñìàçêè, |
|  ìàðêà ÄÂÑ  | èõ |——————–—————–———————–——————|â % îò| ãð./÷àñ |
|        | ìîù- | Ïîë- |Ñðåä-|Ìàíåâ- |Ïðî- |ðàñõî-|————–——————|
|        |íîñòü | íûé | íèé | ðû  |ãðåâ | äà |Ñî- |Êîí- |
|        |   | õîä | õîä |    |   |òîïëè-|ëè- |ñòàëèí|
|        |   |   |   |    |   | âà |äîë |   |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
|1.1. Ïàññàæèðñêèé ôëîò                        |
|————————————————–——————–——————–—————–———————–——————–——————–————–——————|
|Ïð. Ð-51Ý (ÇÄ-6)|2õ150 |36,6 Ä|-  |18,0 Ä |6,6 Ä |3,6  |10,0|10,0 |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
|Ïð. 95030 (ÇÄ-6)|1õ150 |17,4 Ä|-  |9,0 Ä |3,3 Ä |3,5  | 5,0| 5,0 |
|————————————————+——————+——————+—————+———————+——————+——————+————+——————|
_________________________
   * Ïðè óäåëüíîì âåñå (ïëîòíîñòè) - 0,86.
 
|———————————————————–——————–—————————————————————————–————————–—————————¬
|  Âèä ôëîòà, òèï |Êîë-âî| Íîðìà ðàñõîäà íà 1 ÷àñ | Ðàñõîä | Ðàñõîä |
| ñóäíà, ìàðêà ÄÂÑ |ÄÂÑ è |   ðàáîòû, êã*    | ìàñëà | ñìàçêè, |
|          | èõ |—————–——————–——————–—————| â % îò | ãð./÷àñ |
|          | ìîù- | Ïîë-| Ñðåä-|Ìàíåâ-|Ïðî- | ðàñõî- |————–————|
|          |íîñòü | íûé | íèé | ðû  |ãðåâ |  äà  |Ñî- |Êîí-|
|          |   | õîä | õîä |   |   | òîïëè- |ëè- |ñòà-|
|          |   |   |   |   |   |  âà  |äîë |ëèí |
|———————————————————+——————+—————+——————+——————+—————+————————+————+————|
|1.2. Áóêñèðû                              |
|———————————————————–——————–——————–———————–——————–—————–——————–————–————|
|Ïð. 430Á (ÇÄ12À1) |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x300 |40,0 Ä|28,0 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ëåãêà÷åì     |1x300 |36,0 Ä|28,0 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 570À, Á, Â, 730|   |   |    |   |   |   |  |  |
|(ÇÄ 12À1) íà ïîëíóþ|   |   |    |   |   |   |  |  |
|ìîùíîñòü      |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x300 |40,5 Ä|28,5 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ëåãêà÷åì    |1x300 |37,5 Ä|28,1 Ä |18,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|Òî æå, ïðè     |1x300 |28,0 Ä|18,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|äâèæåíèè ïî ÄÁÊ è |   |   |    |   |   |   |  |  |
|Ñèòíèöêîìó êàíàëó |   |   |    |   |   |   |  |  |
|Ñ îãðàíè÷åíèåì   |   |   |    |   |   |   |  |  |
|ìîùíîñòè äî    |   |   |    |   |   |   |  |  |
|200 ë.ñ.      |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ñ ñîñòàâîì    |1x200 |35,0 Ä|28,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|- ëåãêà÷åì     |1x200 |32,0 Ä|25,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|          |   |   |    |   |   |   |  |  |
|ïðè äâèæåíèè ïî  |1x200 |28,0 Ä|18,0 Ä |16,0 Ä|6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|ÄÁÊ è Ñèòíèöêîìó  |   |   |    |   |   |   |  |  |
|êàíàëó       |   |   |    |   |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+———————+——————+—————+——————+————+————|
|1.3. Ðåéäîâûé è ñëóæåáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ôëîò             |
|———————————————————–——————–——————–——————–———————–—————–——————–————–————|
|Ïð. 792 (Ê-161-2) |1x90 |13,0 Ä|-   |7,0 Ä |2,7 Ä|3,5  |5,0 |5,0 |
|          |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 861, 522    |1x150 |17,5 Ä|-   |9,0 Ä |3,3 Ä|3,8  |5,0 |5,0 |
|(3Ä6)       |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
|Ïð. 284 2õ3Ä6,   |300  |32,0 Ä|25,0 Ä|16,0 Ä |6,6 Ä|3,6  |10,0|10,0|
|Ïð. 570, 730    |   |   |   |    |   |   |  |  |
|3Ä12À1,      |   |   |   |    |   |   |  |  |
|Ïð. 1427      |   |   |   |    |   |   |  |  |
|2x6×ÑÏ 18/22    |   |   |   |    |   |   |  |  |
|———————————————————+——————+——————+——————+———————+—————+——————+————+————|
_________________________
   * Ïðè óäåëüíîì âåñå (ïëîòíîñòè) - 0,86.
 
        2. ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÑÌÀÇÎ×ÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
 
   Íîðìû ðàñõîäû ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïåðàòèâíîãî ó÷åòà, ðàñ÷åòà óäåëüíûõ íîðì ðàñõîäà
ìàñåë è ñìàçîê ïðè îáîñíîâàíèè ïîòðåáíîñòè â íèõ â àâòîòðàíñïîðòíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ.
   Íîðìû ðàñõîäà ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåíû íà 100 ëèòðîâ
(êóá.ì ÑÏÃ) îáùåãî ðàñõîäà òîïëèâà, ðàññ÷èòàííîãî ïî íîðìàì äëÿ 
äàííîãî àâòîìîáèëÿ: ìàñåë â ëèòðàõ íà 100 ëèòðîâ (êóá.ì ÑÏÃ) ðàñõîäà 
òîïëèâà, à ñìàçîê â êèëîãðàììàõ íà 100 ëèòðîâ (êóá.ì ÑÏÃ) ðàñõîäà 
òîïëèâà.
   Íîðìû  óâåëè÷èâàþòñÿ  äî  20  ïðîöåíòîâ  äëÿ àâòîìîáèëåé,
íàõîäÿùèõñÿ â ýêñïëóàòàöèè áîëåå âîñüìè ëåò.
   Óêàçàííûå íîðìû âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàìåíó ìàñëà ïðè òåõíè÷åñêèõ
îáñëóæèâàíèÿõ è äîëèâêó â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè.
   Ðàñõîä ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå àãðåãàòîâ
àâòîìîáèëåé óñòàíàâëèâàåòñÿ â êîëè÷åñòâå, ðàâíîì îäíîé çàïðàâî÷íîé
åìêîñòè ñèñòåìû ñìàçêè äàííîãî àãðåãàòà.
   Íîðìû  ðàñõîäà  ìàñåë  è  ñìàçîê  íå  óêàçàííûõ  íèæå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé ñîîòâåòñòâóþò áàçîâûì àâòîìîáèëÿì ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì äâèãàòåëåì.
 
    ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÌÀÑÅË Â ËÈÒÐÀÕ (ÑÌÀÇÎÊ Â ÊÃ) 
       ÍÀ 100 Ë ÎÁÙÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ
 
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————¬
|  Ìàðêà, ìîäåëü àâòîìîáèëÿ |Ìîòîð-| Òðàíñ- |Ñïåöèàëü-| Ïëàñòè÷-|
|               | íûå |ìèññèîí-|íûå ìàñëà|  íûå  |
|               |ìàñëà | íûå  |     | ñìàçêè |
|               |   | ìàñëà |     |     |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|            Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè            |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|Àâòîìîáèëè ÂÀÇ âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |0,6  |0,1   |0,03   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-13            |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-Ì20, 21, 22       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-24 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-24-07, 24-17       |1,6  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-3102 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,7  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÀÇ-965, 966, 968, 969,  |   |    |     |     |
|970 âñåõ ìîäèôèêàöèé     |1,3  |0,1   |0,03   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìîñêâè÷-403, 407, 408,   |   |    |     |     |
|410, 423, 424, 426     |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìîñêâè÷-412, 427, 4136,   |   |    |     |     |
|2137, 2138, 2140 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |1,8  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓÀÇ-468, ÃÀÇ-69 âñåõ     |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,2   |0,05   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|          Ãðóçîâûå áîðòîâûå àâòîìîáèëè          |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|Àâèà-20, 30, 31       |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-51 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52, 52-57, 52-58 âñåõ  |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52-07, 52-08, 52-09   |2,0  |0,25  |0,07   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53, 3307, 53-27 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53-07           |1,8  |0,25  |0,07   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-63, 66 âñåõ ìîäèôèêàöèé |2,1  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130, 131, 133, 138À,  |   |    |     |     |
|-138ÀÃ, 431, 410 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-138            |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-150, 151, 157, 164   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-166À           |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-4331           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|IFA W50L           |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|戓˂-5320, 5321, 4310    |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-214, 219 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-255, 257, 260 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-200 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-500, 514, 516, 5335   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ßÀÇ-210, 214 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓðÀË-375 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,8  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓðÀË-4320           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÓÀÇ-450, 451, 452, 3303  |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,2  |0,2   |0,05   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìàãèðóñ 232D 19L, 290D 26L  |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Òàòðà 111R, Øêîäà 706 RT   |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|              Ñàìîñâàëû               |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÃÀÇ-ÑÀÇ-2500, 3502, 3503,  |   |    |     |     |
|3504, 3507, 53Á       |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-93 âñåõ ìîäèôèêàöèé    |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-554, 555, 4502,   |   |    |     |     |
|4504             |   |    |     |     |
|ÇÈË-138ÀÁ, 138Ä2 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-ÌÌÇ-585 âñåõ       |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-600 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Óðàë-5557           |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊàìÀÇ-5510, 5511 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-205            |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-503, 510, 511, 512,  |   |    |     |     |
|513, 5549, 5511, 5430   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-256, 257 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-222 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÁåëÀÇ-540, 540À, 7522    |4,5  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|IFA W50 L/K          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ìàãèðóñ 232Ä19Ê, 290Ä26Ê   |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Òàòðà-138 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|             Ñåäåëüíûå òÿãà÷è             |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÃÀÇ-51 Ï           |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-52-06           |2,2  |0,13  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÃÀÇ-53-12, 63 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,1  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-120Í, 164Í, 164ÀÍ,   |   |    |     |     |
|157Â, 157ÊÂ, 157ÊÄÂ     |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130Â, 131Â, 441510   |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-130Â1, 130Â1-76,     |   |    |     |     |
|138Â1             |1,7  |0,25  |0,07   |0,15   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-120ÒÇ, 606, 606À    |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÀÇ-608, 608Â        |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Óðàë-375, 377 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |1,8  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊàìÀÇ-5410, 5411 âñåõ    |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-200 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-504, 509 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÌÀÇ-5432, 6422 âñåõ     |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,8  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-221, 221Á        |3,0  |0,4   |0,1   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊðÀÇ-255, 258 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÊÍÂÔ-12Ò Comatsu Nissan    |4,5  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|×åïåëü Ä-450 âñåõ ìîäèôèêàöèé |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà ËèÀÇ-100 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ïðàãà ST2-TN         |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Mercedes Benz 2232, 2236   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,5  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Volvo F 89-32         |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà 706 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|               Àâòîáóñû               |
|——————————————————————————————–——————–————————–—————————–—————————|
|ÓÀÇ-450, 451, 452 âñåõ   |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,2   |0,5   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÐÀÔ-08, 10, 977, 2203   |   |    |     |     |
|âñåõ ìîäèôèêàöèé       |2,0  |0,15  |0,05   |0,1   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÏÀÇ-651, -652, ÊÀÂÇ-651,   |   |    |     |     |
| 652             |   |    |     |     |
|ÃÀÇ-651, 654 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÏÀÇ-672, 3201, 3205,    |   |    |     |     |
| 37421            |   |    |     |     |
|ÊÀÂÇ-685 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,1  |0,3   |0,1   |0,25   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ÇÈË-155, 158 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-158 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,2  |0,25  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-677 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |1,8  |0,35  |0,3   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËèÀÇ-5256           |2,8  |0,4   |0,3   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-695, 697 âñåõ      |   |    |     |     |
|ìîäèôèêàöèé          |2,0  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-699 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,0  |0,35  |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|ËÀÇ-4202 âñåõ ìîäèôèêàöèé   |2,8  |0,4   |0,15   |0,35   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Èêàðóñ-180, 250, 255,    |   |    |     |     |
|260, 280, 256, 556,    |   |    |     |     |
|620 âñåõ ìîäèôèêàöèé     |4,5  |0,5   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Øêîäà 706 TO-CAR       |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Àâñòðî-ÔÈÀÒ-5ÄÍ-120      |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Èêàðóñ-55 âñåõ ìîäèôèêàöèé  |2,9  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
 
   Ðàñõîä ìàñåë è ñìàçîê äëÿ àâòîìîáèëåé (â ò.÷. èíîñòðàííûõ
ìàðîê) è òðàêòîðîâ, íå âîøåäøèõ â äàííûé ïåðå÷åíü, ïðèíèìàåòñÿ ïî
íèæåóêàçàííûì âðåìåííûì íîðìàì ðàñõîäà.
 
       ÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÎÐÌÛ ÐÀÑÕÎÄÀ ÌÀÑÅË È ÑÌÀÇÎÊ
 
|——————————————————————————————–———————————————————————————————————¬
|   Òèï àâòîìîáèëÿ      |   Íîðìà ðàñõîäà ìàñåë (ë) è  |
|               |   ñìàçîê (êã) íà 100 ë îáùåãî  |
|               |      ðàñõîäà òîïëèâà     |
|               |——————–————————–—————————–—————————|
|               |Ìîòîð-| Òðàíñ- |Ñïåöèàëü-|Ïëàñòè÷- |
|               | íûå |ìèññèîí-|íûå ìàñëà|  íûå  |
|               |ìàñëà | íûå  |     |(êîíñèñ- |
|               |   | ìàñëà |     |òåíòíûå) |
|               |   |    |     | ñìàçêè |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ëåãêîâûå, ãðóçîâûå      |   |    |     |     |
|àâòîìîáèëè è àâòîáóñû,    |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùèå íà áåíçèíå è    |   |    |     |     |
|ñæèæåííîì ãàçå        |2,4  |0,3   |0,1   |0,2   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ëåãêîâûå, ãðóçîâûå      |   |    |     |     |
|àâòîìîáèëè è àâòîáóñû,    |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùèå íà äèçåëüíîì    |   |    |     |     |
|òîïëèâå            |3,2  |0,4   |0,1   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Àâòîìîáèëè ÁåëÀÇ è ÌîÀÇ,   |   |    |     |     |
|òðàêòîðû, ðàáîòàþùèå íà    |   |    |     |     |
|äèçåëüíîì òîïëèâå       |5,0  |0,5   |1,0   |0,3   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
|Ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà     |   |    |     |     |
|(òðàêòîðû, ýêñêàâàòîðû),   |   |    |     |     |
|ðàáîòàþùàÿ â êàðüåðàõ â    |   |    |     |     |
|óñëîâèÿõ çàïûëåííîñòè     |   |    |1,5   |0,7   |
|——————————————————————————————+——————+————————+—————————+—————————|
 
   Äëÿ àâòîìîáèëåé, îáîðóäîâàííûõ ãèäðîìåõàíè÷åñêèìè êîðîáêàìè
ïåðåäà÷ (êðîìå ÁåëÀÇ è ÌîÀÇ), âðåìåííàÿ íîðìà ðàñõîäà ñïåöèàëüíûõ
ìàñåë óâåëè÷èâàåòñÿ äî 0,3 ë.
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 1
 
   ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÄÎ ÏÎËÍÎÃÎ ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÈ
 
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————¬
|  Òèï àâòîìîáèëÿ | Ãðóçîïîäúåìíîñòü | Ïîëíîå | Ñðîê | Ïðîáåã |
|          |   (êëàññ)    | íà÷èñ- |ñëóæáû |     |
|          |          | ëåíèå |àâòîìî-|     |
|          |          |àìîðòè- | áèëÿ |     |
|          |          | çàöèè |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ãðóçîâûå      |äî 0,5 ò      |20%   |5 ëåò |     |
|          |îò 0,5 äî 2,0 ò  |14,3%  |7 ëåò |     |
|- ñ ðåñóðñîì äî ÊÐ:|          |    |    |     |
|200 òûñ.êì     |áîëåå 2,0 ò    |0,37%  |    |200 òûñ.êì|
|200-250 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,3%  |    |335 òûñ.êì|
|250-350 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,2%  |    |500 òûñ.êì|
|350-400 òûñ.êì   |áîëåå 2,0 ò    |0,17%  |    |590 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Êàðüåðíûå àâòîìîáèëè-ñàìîñâàëû                   |
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————|
|- êàðüåð äî 1 êì  |27-50 ò      |16,7%  |6 ëåò |     |
|          |50-120 ò      |14,3%  |7 ëåò |     |
|          |120-220 ò     |12,5%  |8 ëåò |     |
|          |áîëåå 220 ò    |11,1%  |9 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ |27-50 ò      |0,37%  |    |270 òûñ.êì|
|          |50-120 ò      |0,3%  |    |335 òûñ.êì|
|          |120-220 ò     |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|          |áîëåå 220 ò    |0,2%  |    |500 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- ïî÷àñîâûå    |ÃÀÇ-53, ÇÈË-130  |10%   |10 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ïðèöåïû è     |äî 8 ò       |12,5%  |8 ëåò |     |
|ïîëóïðèöåïû    |áîëåå 8 ò     |10,0%  |10 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- ñàìîñâàëüíûå   |          |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- òÿæåëîâîçû    |äî 100 ò      |8,3%  |12 ëåò |     |
| (×ÌÀÇ)      |áîëåå 100 ò    |6,7%  |15 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ëåãêîâûå      |äî 1,2 ë      |18,2%  |5,5 ëåò|     |
|          |îò 1,2 ë äî 1,8 ë |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|- òàêñè      |          |0,5%  |    |200 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|äëÿ à/ì ñêîðîé ïîìîùè íà øàññè ÐÀÔ è ÓÀÇ êîýôôèöèåíò 1,6      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|äëÿ à/ì ÌÇÌÀ-2140, 2141 äî 1990 ã. âûïóñêà êîýôôèöèåíò 1,3    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|äëÿ ó÷åáíûõ à/ì êîýôôèöèåíò 1,8                  |
|———————————————————–———————————————————–————————–———————–——————————|
|- îáùåãî      |îò 1,8 ë äî 3,5 ë |11,1%  |9 ëåò |     |
|íàçíà÷åíèÿ     |          |    |    |     |
|- òàêñè      |îò 1,8 ë äî 3,5 ë |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Àâòîáóñû      |îñîáî ìàëîãî    |    |    |     |
|- îáùåãî íàçíà÷åíèÿ|äî 5 ì       |14,3%  |7 ëåò |     |
|- ìàðøðóòíîå òàêñè |äî 5 ì       |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|          |ìàëîãî       |    |    |     |
|- òðàíñïîðòà    |äî 7,5 ì      |0,22%  |    |455 òûñ.êì|
| îáùåãî      |          |    |    |     |
| ïîëüçîâàíèÿ   |          |    |    |     |
|- âåäîìñòâåííîãî  |äî 7,5 ì      |10,0%  |10 ëåò |     |
| òðàíñïîðòà    |          |    |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|          |ñðåäíåãî è     |    |    |     |
|          |áîëüøîãî      |    |    |     |
|- òðàíñïîðòà    |áîëåå 8 ì     |0,17%  |    |590 òûñ.êì|
| îáùåãî      |          |    |    |     |
| ïîëüçîâàíèÿ   |          |    |    |     |
|- âåäîìñòâåííîãî  |áîëåå 8 ì     |9,1%  |11 ëåò |     |
| òðàíñïîðòà    |          |    |    |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ñïåöèàëüíûå    |          |    |    |     |
|(ñàíèòàðíûå,    |          |    |    |     |
|âåòåðèíàðíûå,   |          |    |    |     |
|ïîæàðíûå,     |          |    |    |     |
|àâàðèéíûå,     |          |    |    |     |
|ìàñòåðñêèå,    |          |    |    |     |
|àâòîëàâêè è ò.ä): |          |    |    |     |
|- íà øàññè     |          |    |    |     |
| ãðóçîâûõ à/ì   |          |10,0%  |10 ëåò |     |
|- íà øàññè ëåãêîâûõ|          |    |    |     |
| à/ì è àâòîáóñîâ |          |14,3%  |7 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
|Ñïåöòÿãà÷è     |          |    |    |     |
|êîðòîâûå      |          |12,0%  |8 ëåò |     |
|———————————————————+———————————————————+————————+———————+——————————|
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 2
 
   ÓÑÐÅÄÍÅÍÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒΠÏÅÐÅÕÎÄÀ ÑÌÅÍÍÎÃÎ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ 
      ÂÐÅÌÅÍÈ (ÌÀØÈÍÎ×ÀÑÎÂ) Ê ×ÀÑÀÌ ÍÀÐÀÁÎÒÊÈ (ÌÎÒÎ×ÀÑ)
        ÄÎÐÎÆÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
 
|————–————————————————————————————————————————————————————–————————¬
| ¹ |      Íàèìåíîâàíèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ    |Çíà÷åíèå|
|  |                          | êîýôôè-|
|  |                          | öèåíòà |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 1 |Áóëüäîçåðû: 3 ò                   |0,7   |
|  |      6-10 ò                 |0,8   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 2 |Ýêñêàâàòîðû îäíîêîâøîâûå ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ   |    |
|  |äî 0,4 êóá.ì                    |0,7   |
|  |Òî æå, ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ áîëåå 0,4 êóá.ì    |0,8   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 3 |Àâòîãðåéäåðû                    |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 4 |Êðàíû ñòðåëîâûå àâòîìîáèëüíûå ãðóçîïîäúåìíîñòüþ   |    |
|  |äî 6,3 ò âêëþ÷èòåëüíî                |0,7   |
|  |Òî æå, ñâûøå 6,3 ò äî 10 ò âêëþ÷èòåëüíî       |0,72  |
|  |Òî æå, ñâûøå 10 ò                  |0,74  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 5 |Êðàíû ñòðåëîâûå ïíåâìîêîëåñíûå           |0,72  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 6 |Êðàíû ñòðåëîâûå ãóñåíè÷íûå             |0,73  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 7 |Ñêðåïåðû                      |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 8 |Êðàíû áàøåííûå                   |0,57  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
| 9 |Òðóáîóêëàä÷èêè                   |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|10 |Ïîãðóç÷èêè îäíîêîâøîâûå               |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|11 |Òðàêòîðû êîëåñíûå                  |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|12 |Òðàêòîðû ãóñåíè÷íûå                 |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|13 |Òðàêòîðû-ðûõëèòåëè                 |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|14 |Òðàêòîðû òðåëåâî÷íûå                |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|15 |Êîìïðåññîðû                     |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|16 |Êàòêè ìîòîðíûå                   |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|17 |Ñâàðî÷íûå àãðåãàòû                 |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|18 |Àâòîïîãðóç÷èêè                   |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|19 |ßìîáóðû íà áàçå òðàêòîðîâ              |0,4   |
|  |    íà áàçå àâòîìîáèëåé             |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|20 |Ìàøèíû áóðèëüíûå                  |0,4   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|21 |Àñôàëüòîóêëàä÷èêè                  |0,43  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|22 |Àâòîâûøêè, àâòîãèäðîïîäúåìíèêè           |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|23 |Ýêñêàâàòîðû ìíîãîêîâøîâûå, òðàíøåéíûå, ðîòîðíûå   |    |
|  |è öåïíûå                      |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|24 |Àâòîáåòîíîñìåñèòåëè                 |0,5   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|25 |Ñòàöèîíàðíûå áåòîíîñìåñèòåëè            |0,35  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|26 |Ðàñòâîðîñìåñèòåëè ñòàöèîíàðíûå           |0,5   |
|  |Òî æå, ïåðåäâèæíûå                 |0,35  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|27 |Àâòîáåòîíîíàñîñû                  |0,42  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|28 |Ðàñòâîðîíàñîñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 2 êóá.ì/÷àñ  |0,25  |
|  |                   4-6 êóá.ì/÷àñ |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|29 |Âûøêè ñàìîõîäíûå íà áàçå òðàêòîðà          |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|30 |Ñâàåáîéíûå óñòàíîâêè                |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|31 |Àâòîãóäðîíàòîðû                   |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|32 |Àâòîöåìåíòîâîçû                   |0,7   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|33 |Ãèäðîêðàíû                     |0,75  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|34 |Ïëàíèðîâùèêè                    |0,4   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|35 |Ïîäúåìíèêè ìà÷òîâûå                 |0,2   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|36 |Äðîáèëêè ñòàöèîíàðíûå                |0,6   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|37 |Ãðîõîòû                       |0,55  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|38 |Êîð÷åâàòåëè, êóñòîðåçû               |0,32  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|39 |Ìîëîòû äèçåëüíûå è ïàðîâîçäóøíûå          |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|40 |Øòóêàòóðíûå àãðåãàòû                |0,3   |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
|41 |Íàñîñû æèäêîñòíûå                  |0,65  |
|————+————————————————————————————————————————————————————+————————|
 
   Ïðèìå÷àíèå.  Ðóêîâîäèòåëÿì  ïðåäïðèÿòèé  è  îðãàíèçàöèé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî, â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè è êîíêðåòíûõ
óñëîâèé ðàáîòû äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèé, èçìåíÿòü
êîýôôèöèåíòû.
 
        ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ ÏÅÐÅÕÎÄÀ
 
   1. Òðàêòîð ÌÒÇ-82 îòðàáîòàë ïîëíóþ ñìåíó (8 ÷àñîâ) ðàáî÷åãî
âðåìåíè ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ. Ñ÷åò÷èê ìîòî÷àñîâ íåèñïðàâåí.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìîòî÷àñîâ áóäåò: 
   8 x 0,7 = 5,6 ìîòî÷àñîâ.
 
   2.  Àâòîïîãðóç÷èê  R-70-30 Øòèëü  ïî  ñ÷åò÷èêó îòðàáîòàë
5 ìîòî÷àñîâ.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìàøèíî÷àñîâ áóäåò: 
   5 / 0,6 = 8,33 ìàøèíî÷àñ.
 
   3.  Áóëüäîçåð  PR-722 "Ëèòðîíèê"  ïî  ñ÷åò÷èêó  îòðàáîòàë
4 ìîòî÷àñà.
   Êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ìàøèíî÷àñîâ áóäåò: 
   4 / 0,8 = 5,0 ìàøèíî÷àñ.
 
 
                            Ïðèëîæåíèå 3
 
        ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌ ÐÀÑÕÎÄÀ ÒÎÏËÈÂÀ
 
           (öèôðû â ïðèìåðàõ óñëîâíûå)
 
   1. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-53À, ðàáîòàþùèé â ã.Ìîãèëåâå, ñîâåðøèë ïðîáåã
173 êì è âûïîëíèë òðàíñïîðòíóþ ðàáîòó 280 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-53À
ñîñòàâëÿåò 25,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì îò 300 òûñ. äî 
1 ìëí. ÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò 5%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò  
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (173 / 100 x 25 + 280 / 100 x 2) x (1 + 0,05) = 51,3 ë.
 
   2. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-31029, ðàáîòàþùèé â ã.Ìèíñêå, ñîâåðøèë ïðîáåã
320 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-31029
ñîñòàâëÿåò 12,9 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì ñâûøå 1 ìèëëèîíà
÷åëîâåê ñîñòàâëÿåò 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí - 320 / 100 x 12,9 x (1 + 0,1) = 45,4 ë.
 
   3. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ-5432  ñ ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ-5205  âûïîëíèë 
1520 òêì ãðóçîîáîðîòà ïðè ïðîáåãå 250 êì ïî çàãîðîäíîé äîðîãå ñ
óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5432
ñîñòàâëÿåò 26,8 ë/100 êì;
   - ñíèæåíèå çà ðàáîòó íà çàãîðîäíîé äîðîãå ñ óñîâåðøåíñòâîâàííûì
ïîêðûòèåì â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè ñîñòàâëÿåò 15%;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïîëóïðèöåïà ÌÀÇ-5205 ñîñòàâëÿåò 5,7 ò;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà ãðóçîîáîðîò 1,3 ë/100 òêì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà 1 ò ñíàðÿæåííîé ìàññû ïîëóïðèöåïà
ñîñòàâëÿåò 1,3 ë/ò.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîïîåçäà ÌÀÇ-5432 ñ
ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ-5205 ñîñòàâëÿåò:
   H = 26,8 + 1,3 x 5,7 = 34,2 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (250 / 100 x 34,2 + 1520 / 100 x 1,3) x (1 - 0,15) = 
= 89,5 ë.
 
   4. Àâòîìîáèëü ÇÈË-130 ñ ïðèöåïîì ÀÏÑ-23 âûïîëíèë 950 òêì
ãðóçîîáîðîòà ïðè ïðîáåãå 180 êì â çèìíåå âðåìÿ ãîäà â ã.Áîðèñîâå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-130
ñîñòàâëÿåò 31,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ - 10%;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïðèöåïà ÀÏÑ-23 ñîñòàâëÿåò 2,8 ò;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ ÇÈË-130 è
ïðèöåïà ÀÏÑ-23 ñîñòàâëÿåò:
   H = 31 + 2,0 x 2,8 = 36,6 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (180 / 100 x 36,6 + 950 / 100 x 2,0) + (1 + 0,1) = 93,4 ë.
 
   5. Àâòîìîáèëü-ôóðãîí ÃÇÑÀ-7304 äëÿ ïåðåâîçêè õëåáà ñîâåðøèë
ïðîáåã 78 êì, ðàáîòàÿ ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè,
âûïîëíèë 95 òêì ãðóçîîáîðîòà â ã.Ñëóöêå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëåé ÃÇÑÀ-7304
ñîñòàâëÿåò 23,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè -
10%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (78 / 100 x 23 + 95 / 100 x 2,0) x (1 + 0,1) = 21,8 ë.
 
   6. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-52-27, ðàáîòàþùèé íà ñæàòîì ïðèðîäíîì ãàçå,
ñîâåðøèë ïðîáåã 145 êì íà óñëîâèÿõ ïî÷àñîâîé îïëàòû â ã.Ìîëîäå÷íî.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-52-27
ñîñòàâëÿåò 22,5 êóá.ì/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ïî÷àñîâóþ ðàáîòó - 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (145 / 100 x 22,5) x (1 + 0,1) = 35,9 êóá.ì ÑÏÃ.
 
   7.  Àâòîìîáèëü  ÇÈË-ÌÌÇ-45023,  ðàáîòàþùèé  íà  ñæèæåííîì
óãëåâîäîðîäíîì ãàçå, ñîâåðøèë ïðîáåã 173 êì è âûïîëíèë 8 åçäîê ñ
ãðóçîì â çèìíåå âðåìÿ ãîäà â ã.Ïîëîöêå.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-ÌÌÇ-45023
ñîñòàâëÿåò 50,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ - 10%;
   - íàäáàâêà íà îäíó åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë ÑÓÃ.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (173 / 100 x 50) x (1 + 0,1) + 0,25 x 8 = 97,2 ë ÑÓÃ.
 
   8. Àâòîìîáèëü ÊðÀÇ-256Á, ðàáîòàÿ â êàðüåðå, ñîâåðøèë ïðîáåã 
95 êì è âûïîëíèë 42 åçäêè ñ ãðóçîì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊðÀÇ-256Á
ñîñòàâëÿåò 48,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â êàðüåðå - 20%;
   - íàäáàâêà íà îäíó åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (95 / 100 x 48) x (1 + 0,2) + 0,25 x 42 = 65,2 ë.
 
   9. Ñàìîñâàëüíûé àâòîïîåçä ÌÀÇ-5549 ñ ñàìîñâàëüíûì ïðèöåïîì
ÀÏÑ-24 ñîâåðøèë ïðîáåã 168 êì, âûïîëíèâ ïðè ýòîì 14 åçäîê ñ ãðóçîì
ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà 0,48.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5549
ñîñòàâëÿåò 28,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà íà êàæäóþ åçäêó ñ ãðóçîì - 0,25 ë;
   - íàäáàâêà çà êàæäóþ òîííó ñîáñòâåííîãî âåñà ïðèöåïà - 1,3 ë;
   - ãðóçîïîäúåìíîñòü ïðèöåïà - 8 ò;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ïðèöåïà - 4 ò.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ñàìîñâàëüíîãî àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ
ÌÀÇ-5549 ñ ïðèöåïîì ÀÏÑ-24 ïðè êîýôôèöèåíòå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà
0,48 ñîñòàâèò: 
   H = 28 + 1,3 õ (4 + 0,48 x 8) = 38,19 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 168 / 100 x 38,19 + 0,25 x 14 x 2 = 71,2 ë.
 
   10. Àâòîìîáèëü-ñàìîñâàë ÊàìÀÇ-5511 ñ ñàìîñâàëüíûì ïðèöåïîì
ÃÊÁ-8527 ïåðåâåç íà ðàññòîÿíèå 115 êì 13 ò êèðïè÷à, à â îáðàòíóþ
ñòîðîíó ïåðåâåç íà ðàññòîÿíèå 80 êì 16 ò ùåáíÿ. Îáùèé ïðîáåã
ñîñòàâèë 240 êì.
   Ó÷èòûâàÿ,  ÷òî àâòîìîáèëü-ñàìîñâàë ðàáîòàë ñ êîýôôèöèåíòîì
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáåãà áîëåå ÷åì 0,5, íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà
îïðåäåëÿåòñÿ  òàê æå, êàê äëÿ áîðòîâîãî àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5320
(áàçîâîãî äëÿ ñàìîñâàëà ÊàìÀÇ-5511) ñ ó÷åòîì ðàçíèöû ñîáñòâåííîé
ìàññû ýòèõ àâòîìîáèëåé. Òàêèì îáðàçîì, â ýòîì ñëó÷àå ëèíåéíàÿ íîðìà
ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5511 âêëþ÷àåò 25 ë (íîðìà
ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïîðîæíåãî àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5320) ïëþñ 2,7 ë
(ó÷èòûâàþùèõ ðàçíèöó ñîáñòâåííûõ ìàññ ïîðîæíåãî áîðòîâîãî àâòîìîáèëÿ
è ñàìîñâàëà â ðàçìåðå 2,08 òîííû), ÷òî ñîñòàâëÿåò 27,7 ë/100 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÊàìÀÇ-5511 â
äàííûõ óñëîâèÿõ ñîñòàâëÿåò 27,7 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà äèçåëüíîãî òîïëèâà íà ãðóçîîáîðîò ñîñòàâëÿåò
1,3 ë/100 òêì;
   - ìàññà ñíàðÿæåííîãî ñàìîñâàëüíîãî ïðèöåïà ÃÊÁ-8527 ñîñòàâëÿåò
4,5 òîííû.
   Ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà àâòîïîåçäà â ñîñòàâå àâòîìîáèëÿ
ÊàìÀÇ-5511 è ïðèöåïà ÃÊÁ-8527 ñîñòàâèò:
   H = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (33,6 x 240) / 100 + 1,3 õ (115 x 13 + 80 x 16) / 100 = 
= 116,7 ë.
 
   11. Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-469, ðàáîòàÿ íà èíêàññàöèè, ñîâåðøèë ïðîáåã
180 êì â ã.Îðøà. Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðîñòîé àâòîìîáèëÿ áåç âêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ ñîñòàâèë 3,2 ÷àñà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà àâòîìîáèëåì ÓÀÇ-469 ñîñòàâëÿåò
16,0 ë/100 êì;
   - ïðîñòîé â òå÷åíèå îäíîãî ÷àñà àâòîìîáèëÿ ñ âêëþ÷åííûì
äâèãàòåëåì ñîîòâåòñòâóåò 10 êì ïðîáåãà.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 180 / 100 x 16 + (3,2 x 10) / 100 x 16 = 33,9 ë.
 
   12. Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21063, ðàáîòàÿ â óñëîâèÿõ ó÷åáíîé åçäû,
ñîâåðøèë 125 êì ïðîáåãà ïî ã.Ìèíñêó.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21063
ñîñòàâëÿåò 9,2 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ó÷åáíóþ åçäó - 20%;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì ñâûøå îäíîãî
ìèëëèîíà ÷åëîâåê - 10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 215 / 100 x 9,2 x (1 + 0,2 + 0,1) = 25,7 ë.
 
   13. Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-52-04 ïðè ïåðåâîçêå îïàñíîãî ãðóçà, äâèãàÿñü
ñî ñêîðîñòüþ ìåíåå 20 êì/÷àñ, ñîâåðøèë 78 êì ïðîáåãà, âûïîëíèâ 
150 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà  ðàñõîäà òîïëèâà àâòîìîáèëåé ÃÀÇ-52-04
ñîñòàâëÿåò 22,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ñêîðîñòü íèæå 20 êì/÷àñ ñîñòàâëÿåò 10%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (78 / 100 x 22,0 + 150 / 100 x 2,0) x (1 + 0,1) = 22,2 ë.
 
   14. Àâòîáóñ ËÀÇ-695Í, ïðîøåäøèé ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
500 êì, ñîâåðøèë ïðîáåã 250 êì â ã.Áàðàíîâè÷è.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà ËÀÇ-695Í
ñîñòàâëÿåò 41,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà ïðè ïðîáåãå ïåðâîé òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ àâòîìîáèëÿìè
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà - 10%;
   - íàäáàâêà íà ðàáîòó ñ ÷àñòûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè îñòàíîâêàìè
10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 250 / 100 x 41 x (1 + 0,1 + 0,1) = 123,0 ë.
 
   15. Àâòîáóñ Èêàðóñ-255, çàêàçàííûé äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äåëåãàöèè,
ñîâåðøèë 138 êì ïðîáåãà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà Èêàðóñ-255
ñîñòàâëÿåò 33 ë/100 êì;
   - ñíèæåíèå çà ðàáîòó àâòîáóñà, íå ðàáîòàþùåãî íà ìàðøðóòå -
10%.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 138 / 100 x 33 x (1 - 0,1) = 41,0 ë.
 
   16. Àâòîìîáèëü ÇÈË-131, ðàáîòàÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â òÿæåëûõ
äîðîæíûõ óñëîâèÿõ, â ïåðèîä ñåçîííîé ðàñïóòèöû ñîâåðøèë 162 êì
ïðîáåãà, âûïîëíèâ 530 òêì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîìîáèëÿ ÇÈË-131
ñîñòàâëÿåò 42,0 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â òÿæåëûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ â ïåðèîä
ñåçîííîé ðàñïóòèöû 35%;
   -  íîðìà  ðàñõîäà  áåíçèíà  íà  ãðóçîîáîðîò  ñîñòàâëÿåò 
2,0 ë/100 òêì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (162 / 100 x 42 + 530 / 100 x 2) x (1 + 0,35) = 106,2 ë.
 
   17. Àâòîáóñ Èêàðóñ-250 â çèìíåå âðåìÿ, íàõîäÿñü íà ìàðøðóòå 
8,5 ÷àñà ñ âêëþ÷åííûì îòîïèòåëåì ñèðîêêî-268.03, ñîâåðøèë ïðîáåã 
183 êì.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîáóñà Èêàðóñ-250
ñîñòàâëÿåò 33 ë/100 êì;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó â çèìíåå âðåìÿ 10%;
   - íàäáàâêà çà ðàáîòó îòîïèòåëÿ 2,0 ë çà 1 ÷àñ.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 183 / 100 x 33 x (1 + 0,1) + 2,0 x 8,5 = 83,4 ë.
 
   18. Àâòîêðàí ÊÑ-3579 íà áàçå àâòîìîáèëÿ ÌÀÇ-5337 ñîâåðøèë
ïðîáåã 87 êì. Âðåìÿ ðàáîòû ñïåöîáîðóäîâàíèÿ ïî ïåðåìåùåíèþ ãðóçà -
5,4 ÷àñà.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   -  ëèíåéíàÿ  íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ àâòîêðàíà ÊÑ-3579
ñîñòàâëÿåò 36,9 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà íà ðàáîòó ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ çà
1 ìàøèíî÷àñ - 8,8 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = 87 / 100 x 36,9 + 8,8 x 5,4 = 79,6 ë.
 
   19. Ïîëèâîìîå÷íàÿ ìàøèíà ÏÌ-130, ðàáîòàÿ íà ïîëèâå  óëèö,
ñîâåðøèëà ïðîáåã 176 êì, èç íèõ ïðîáåã ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
ñîñòàâèë 24 êì. Çà âðåìÿ ðàáîòû öèñòåðíà íàïîëíÿëàñü èç âîäîåìà 
9 ðàç.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïîëèâîìîå÷íîé ìàøèíû
ÏÌ-130 ñîñòàâëÿåò 33,4 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà ïîëèâîìîå÷íîé ìàøèíû ÏÌ-130 ïðè ïîëèâêå
ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö 59,2 ë/100 êì;
   - íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà ïðè çàïîëíåíèè îäíîé öèñòåðíû âîäîé èç
âîäîåìà - 0,7 ë.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (176 - 24) / 100 x 59,2 + 24 / 100 x 33,4 - 0,7 x 9 = 
= 104,3 ë.
 
   20. Ïåñêîðàçáðàñûâàòåëü ÝÄ-403 íà áàçå àâòîìîáèëÿ Óðàë-5557
ñîâåðøèë ïðîáåã 197 êì, èç íèõ ïðîáåã ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî
ñîñòàâèë 18 êì. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â çèìíåå âðåìÿ.
   Èñõîäíûå äàííûå:
   - ëèíåéíàÿ íîðìà ðàñõîäà òîïëèâà äëÿ ïåñêîðàçáðàñûâàòåëÿ ÝÄ-403
ñîñòàâëÿåò 30,0 ë/100 êì;
   -  íîðìà  ðàñõîäà òîïëèâà ïåñêîðàçáðàñûâàòåëÿ ïðè ïîñûïêå
ñîñòàâëÿåò 69,0 ë/100 êì.
   Íîðìèðóåìûé ðàñõîä òîïëèâà ñîñòàâèò:
   Qí = (18 / 100 x 30) + (197 - 18) / 100 x 69 = 128,9 ë.
 

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Âñå ïðàâà çàùèùåíû