Îáğàçåö - Àêò ïğèåìêè âûïîëíåííûõ ñòğîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ğàáîò ô. Ñ-2 (äî 1 ôåâğàëÿ 2007 ãîäà)

 

 
                    Ïğèëîæåíèå 2
                    ê ïîñòàíîâëåíèş
                    Ìèíèñòåğñòâà
                    àğõèòåêòóğû è ñòğîèòåëüñòâà
                    Ğåñïóáëèêè Áåëàğóñü
                    11.04.2005 ¹ 13
 
                             Ôîğìà Ñ-2
 
                               |—————¬
                               |Êîäû |
                               |—————|
                        Ôîğìà ïî ÎÊÓÄ |   |
                               |—————|
Èíâåñòîğ _________________________________ ÓÍÏ ____ ïî ÎÊŞËÏ |   |
     (íàèìåíîâàíèå îğãàíèçàöèè, àäğåñ)          |—————|
Çàêàç÷èê _________________________________ ÓÍÏ ____ ïî ÎÊŞËÏ |   |
     (íàèìåíîâàíèå îğãàíèçàöèè, àäğåñ)          |—————|
Ãåíïîäğÿä÷èê                         |   |
(ïîäğÿä÷èê) ______________________________ ÓÍÏ ____ ïî ÎÊŞËÏ |   |
       (íàèìåíîâàíèå îğãàíèçàöèè,           |   |
            àäğåñ)                |—————|
Ñóáïîäğÿä÷èê _____________________________ ÓÍÏ ____ ïî ÎÊŞËÏ |   |
        (íàèìåíîâàíèå îğãàíèçàöèè,          |   |
            àäğåñ)                |—————|
Ñòğîéêà ____________________________________________________ |   |
           (íàèìåíîâàíèå, àäğåñ)         |—————|
Îáúåêò _____________________________________________________ |   |
             (íàèìåíîâàíèå)       |——————+—————|
             Äîãîâîğ ïîäğÿäà (ñóáïîäğÿäà) | íîìåğ|   |
                           |——————+—–—–—|
                           | äàòà | | | |
                           |——————+—+—+—’
 
                ÀÊÒ
     ïğèåìêè âûïîëíåííûõ ñòğîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ğàáîò
          çà _______________ 20__ ãîäà
 
                ĞÀÑ×ÅÒ
          ñòîèìîñòè â öåíàõ 1991 ãîäà
 
|—————————————–————————————–—————–————–————————————–———————————–——————–——————¬
|  Íîìåğ  |Íàèìåíîâàíèå|Êîëè-|Îñ- |İêñïëóàòàöèÿ|Ìàòåğèàëü- |Òğóäî-|Ñòîè- |
|———–————–————|  ğàáîò  |÷åñ- |íîâ-| ìàøèí è  |  íûå  |çàòğà-|ìîñòü,|
|ï/ï|ïî- |åäè-|      |òâî, |íàÿ | ìåõàíèçìîâ | ğåñóğñû | òû, | ğóá. |
|  |çè- |íè÷-|      |åäè- |çà- |————–———————+————–——————|÷åë.-÷|   |
|  |öèè |íîé |      |íèöà |ğà- |âñå-| â òîì |âñå-|â òîì |   |   |
|  | ïî |ğàñ-|      |èçìå-|áîò-|ãî, | ÷èñëå |ãî, |÷èñëå |   |   |
|  |cìå-|öåí-|      |ğåíèÿ|íàÿ |ğóá.| çàğà- |ğóá.|òğàí- |   |   |
|  | òå | êè |      |   |ïëà-|  |áîòíàÿ |  |ñïîğò,|   |   |
|  |  |  |      |   |òà, |  | ïëàòà |  | ğóá. |   |   |
|  |  |  |      |   |ğóá.|  | ìàøè- |  |   |   |   |
|  |  |  |      |   |  |  |íèñòîâ,|  |   |   |   |
|  |  |  |      |   |  |  | ğóá. |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
| 1 | 2 | 3 |   4   | 5 | 6 | 7 |  8  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |      |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |ÈÒÎÃÎ ïğÿìûå|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |çàòğàòû   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Íàêëàäíûå  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ğàñõîäû   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Ïëàíîâûå  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |íàêîïëåíèÿ |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Âğåìåííûå  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |òèòóëüíûå  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |çäàíèÿ è  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ñîîğóæåíèÿ |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Çèìíèå   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |óäîğîæàíèÿ |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |ÈÒÎÃÎ    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ñòğîèòåëüíî-|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ìîíòàæíûõ  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ğàáîò    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Íåïğåäâèäåí-|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |íûå     |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |çàòğàòû   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |ÂÑÅÃÎ    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ñòğîèòåëüíî-|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ìîíòàæíûõ  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ğàáîò    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |Ïğî÷èå   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |çàòğàòû:  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |äîïîëíèòåëü-|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |íûå çàòğàòû |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |íà ìàëûé  |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |îáúåì    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |êîìàíäèğî- |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |âî÷íûå   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ğàñõîäû   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |äğóãèå   |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |      |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
|  |  |  |ÈÒÎÃÎ    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |â öåíàõ 1991|   |  |  |    |  |   |   |   |
|  |  |  |ãîäà    |   |  |  |    |  |   |   |   |
|———+————+————+————————————+—————+————+————+———————+————+——————+——————+——————|
 
               ĞÀÑ×ÅÒ
      ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ğàáîò â òåêóùèõ öåíàõ
 
|———–——————————————————————————————————–————————————————————————————¬
| ¹ |    Íàèìåíîâàíèå çàòğàò    |Ñòîèìîñòü âûïîëíåííûõ ğàáîò |
|ï/ï|                 |    è çàòğàò, ğóá.   |
|  |                 |—————————–—————————–————————|
|  |                 | â öåíàõ | èíäåêñ |  â  |
|  |                 |1991 ãîäà|èçìåíåíèÿ|òåêóùèõ |
|  |                 |     |ñòîèìîñòè| öåíàõ |
|  |                 |     |     |(ãğ.3 x |
|  |                 |     |     |x ãğ.4) |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 1 |         2        |  3  |  4  |  5  |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 1 |Çàğàáîòíàÿ ïëàòà         |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 2 |İêñïëóàòàöèÿ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ  |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 3 |Ìàòåğèàëû - âñåãî         |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  | òîì ÷èñëå:           |     |     |    |
|  |çàãîòîâèòåëüíî-ñêëàäñêèå ğàñõîäû |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |ìàòåğèàëû ïîäğÿä÷èêà       |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |ìàòåğèàëû çàêàç÷èêà        |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 4 |Òğàíñïîğò             |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 5 |Íàêëàäíûå ğàñõîäû         |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 6 |Ïëàíîâûå íàêîïëåíèÿ        |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 7 |Âğåìåííûå (òèòóëüíûå) çäàíèÿ   |     |     |    |
|  |è ñîîğóæåíèÿ           |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 8 |Çèìíèå óäîğîæàíèÿ         |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
| 9 |ÈÒÎÃÎ ñòğîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ğàáîò |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|10 |Íåïğåäâèäåííûå çàòğàòû      |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|11 |ÂÑÅÃÎ ñòğîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ğàáîò |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|12 |Óñëóãè ãåíåğàëüíîãî ïîäğÿä÷èêà  |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |Ïğî÷èå çàòğàòû:          |     |     |    |
|  |äîïîëíèòåëüíûå çàòğàòû íà ìàëûé  |     |     |    |
|  |îáúåì               |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |êîìàíäèğîâî÷íûå ğàñõîäû      |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |ïğåìèÿ çà ïğîèçâîäñòâåííûå    |     |     |    |
|  |ğåçóëüòàòû            |     |     |    |
|  |——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|  |äğóãèå              |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|13 |ÈÒÎÃÎ ïğî÷èõ çàòğàò        |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|14 |Âîçâğàò ìàòåğèàëîâ îò ğàçáîğêè  |     |     |    |
|  |âğåìåííûõ (òèòóëüíûõ) çäàíèé   |     |     |    |
|  |è ñîîğóæåíèé           |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|15 |Âñåãî ñòîèìîñòü â òåêóùèõ öåíàõ  |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|16 |Åäèíûé ïëàòåæ îò ôîíäà îïëàòû   |     |     |    |
|  |òğóäà               |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|17 |Çåìåëüíûé íàëîã          |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|18 |İêîëîãè÷åñêèé íàëîã        |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|19 |Ïëàòà çà ğàçìåùåíèå îòõîäîâ    |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|20 |Îò÷èñëåíèÿ â «Áåëãîññòğàõ»    |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|21 |Îò÷èñëåíèÿ íà ñîäåğæàíèå ĞÓÏ   |     |     |    |
|  |«Ñëóæáà âåäîìñòâåííîãî êîíòğîëÿ  |     |     |    |
|  |ïğè Ìèíñòğîéàğõèòåêòóğû»     |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|22 |Èííîâàöèîííûé ôîíä        |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|23 |Ôîíä ğàçâèòèÿ ñòğîèòåëüíîé íàóêè |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|24 |Îáúåì ğàáîò äëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé  |     |     |    |
|  |îò÷åòíîñòè            |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|25 |Ìàòåğèàëû çàêàç÷èêà (-)      |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|26 |Îáúåì ğàáîò äëÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ  |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|27 |Íàëîãè è îò÷èñëåíèÿ îò âûğó÷êè  |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|28 |ÈÒÎÃÎ ñ íàëîãàìè è îò÷èñëåíèÿìè  |     |     |    |
|  |îò âûğó÷êè            |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|29 |ÍÄÑ                |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|30 |ÂÑÅÃÎ âûïîëíåíî ğàáîò â òåêóùèõ  |     |     |    |
|  |öåíàõ               |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
|31 |Ñóììà ïğîïèñüş          |     |     |    |
|———+——————————————————————————————————+—————————+—————————+————————|
 
Ñäàë                Ïğèíÿë
ïîäğÿä÷èê              çàêàç÷èê
(ñóáïîäğÿä÷èê)           (ãåíïîäğÿä÷èê)
___________ _________ _____________ ___________ _________ _____________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (È.Î.Ôàìèëèÿ) (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (È.Î.Ôàìèëèÿ)
       Ì.Ï.                Ì.Ï.
Äàòà ïîäïèñàíèÿ «__» ______ 20__ ã. Äàòà ïîäïèñàíèÿ «__» ______ 20__ ã.
 
Äîêóìåíòû äëÿ ğàññìîòğåíèÿ     Äîêóìåíòû îò çàêàç÷èêà
ïîëó÷åíû çàêàç÷èêîì         (ãåíïîäğÿä÷èêà) ïîëó÷åíû
(ãåíïîäğÿä÷èêîì)          ïîäğÿä÷èêîì (ñóáïîäğÿä÷èêîì)
___________ _________ _____________ __________ ________ _____________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (È.Î.Ôàìèëèÿ) (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (È.Î.Ôàìèëèÿ)
 
«__» ____________ 20__ ã.      «__» ___________ 20__ ã.
 
Äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ ñì. Ïîñîáèå
 

 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Âñå ïğàâà çàùèùåíû